Collegebesluiten 11 mei 2015

Vastgesteld in het college van dinsdag 19 mei 2015

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer H. Zoetman  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
De heer ing P.H. van Dijk gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 19
Het college stelt de besluitenlijst van week 19 ongewijzigd vast.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Intentiebesluit integratie Regionaal Bureau Leerlingzaken in de Regio G&V
Korte inhoud: In de memo ‘informatiebrief Regionaal Bureau Leerlingzaken’, van 9 februari 2015, is medegedeeld dat er vóór 1 januari 2016 duidelijkheid wordt gegeven over de herpositionering van het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL). Momenteel is het RBL ondergebracht bij de programmaorganisatie van het Sociaal Domein van de Regio Gooi en Vechtstreek (Sociaal Domein G&V). De opgedane ervaringen zijn positief en bevestigen de uitkomsten van de rapportage ‘RBL Beter Verbonden’. Gezien de positieve ervaringen is de voorgestelde koers om het lopende jaar te gebruiken om het RBL volledig te integreren in de Regio Sociaal Domein G&V. Aan de raad wordt gevraagd om dit doel te onderstrepen door het vaststellen van een intentiebesluit.

Het college besluit de raad voor te stellen om:
I. de intentie uit te spreken om per 1 januari 2016 over te gaan tot het overhevelen van de taken van het Regionaal Bureau Leerlingzaken te Bussum naar de regionale programmaorganisatie Sociaal Domein Gooi & Vechtstreek;
II. eind 2015 de Gemeenschappelijke Regeling Leerplicht Gooi en Vechtstreek op te heffen en de bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken behorende taken, mensen en middelen over te dragen aan de Regeling Gooi & Vechtstreek, welke regeling hiervoor zal worden aangepast;
III. deelname te waarborgen door in de gewijzigde Regeling Regio Gooi en Vechtstreek een partiële toetreding van de gemeente Eemnes op te nemen.

3.2.

Aanvraag Omniumscholen
Korte inhoud: De gemeenteraad stelt jaarlijks een plan van (nieuwe) scholen vast als hiervoor een aanleiding is. Het Plan van scholen maakt deel uit van de procedure om nieuwe scholen in een gemeente te kunnen stichten. Het Plan houdt in een besluit van de gemeenteraad om over de aankomende periode van drie jaar scholen te willen stichten. Als er geen verzoeken zijn gedaan dan kan de vaststelling van een plan van scholen achterwege blijven. Voorliggend voorstel betreft het advies inzake het verzoek van de stichting Omniumscholen tot opnemen op het Plan van scholen 2016 tot en met 2018.
 

Het college besluit de raad voor te stellen:
I. het verzoek van de Stichting Omniumscholen i.o. voor het stichten van een Algemeen Bijzondere basisschool in Eemnes niet in te willigen;
II. geen plan van scholen 2016-2018 vast te stellen, gelet op artikel 83, eerste lid, onder a van de Wet op het primair onderwijs.

3.3.

Stand van zaken PGB’s Jeugd
Het college neemt kennis van de memo, waarin de stand van zaken is weergegeven m.b.t. de PGB’s van de jeugd in Eemnes.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

4.1.

Huisvestingsverordening Eemnes 2015
Korte inhoud: Voorgesteld wordt aan alle gemeenteraden in de regio Amersfoort om de bestaande situatie ten aanzien van de verdeling van sociale huurwoningen te continueren. Op grond van de nieuwe Huisvestingswet 2014 is daarvoor een nieuwe huisvestingsverordening vereist, waarin niet meer alleen de urgentieregeling is opgenomen, maar ook de regels van woonruimteverdeling zelf. De Huisvestingswet geeft gemeenten de tijd tot 1 juli 2015 hun Huisvestingsverordening op de nieuwe rijksregelgeving aan te passen. Inhoudelijk bevat het concept-Huisvestingsverordening Eemnes 2015 geen beleidswijzigingen ten opzichte van de vigerende Huisvestingsverordening en het Convenant woonruimteverdeling Regio Amersfoort. Alleen ten aanzien van wat de rijksoverheid in haar wetgeving heeft vastgelegd, is nu in de Huisvestingsverordening opgenomen. Het betreft de toevoeging van 3 urgentie-doelgroepen en de mogelijkheid om maximaal 25% van de vrijgekomen woningen aan te bieden aan woningzoekenden met een binding aan de gemeente Eemnes. Dit laatste wordt in de nieuwe wet “lokaal maatwerk” genoemd en is de maximum hoeveelheid woningen die bij schaarste aangeboden mag worden aan woningzoekenden met een binding aan de gemeente.

Het college besluit:
1. in te stemmen met het concept Huisvestingsverordening Eemnes 2015;
2. de concept Huisvestingsverordening Eemnes 2015 te agenderen voor het presidium t.b.v. besluitvorming door de raad in juni;
3. de in de concept verordening benoemde bevoegdheden van het College ten aanzien van het opstellen en bijhouden van een wachtlijst van woningzoekenden en het verstrekken van een huisvestingsvergunning te mandateren aan de gezamenlijke woningcorporaties in de regio Amersfoort. de SWEV.

4.2.

Ontwerpbestemmingsplan Kern
Korte inhoud: Het bestemmingsplan Kern 2012 is op 24 juni 2013 vastgesteld en op 9 april 2014 onherroepelijk geworden. Naar aanleiding van een verzoek om medewerking tot het bouwen van een woning op het perceel Molenweg 4, een verzoek van de huisarts van Hasselaarlaan 58a en verkopen van gemeentegrond, is er aanleiding om het bestemmingsplan gedeeltelijk te herzien.

Het college besluit:
1. in te stemmen met het ontwerp 1e partiële herziening Kern Eemnes;
2. het ontwerpbestemmingsplan te agenderen voor het Presidium;
3. het ontwerpbestemmingsplan in augustus ter inzage te leggen.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Exploitatieplan Bedrijventerrein Zuidpolder april 2015
Korte inhoud: De Wet ruimtelijke ordening (Wro, artikel 6.15, lid 1) schrijft voor dat een exploitatieplan ten minste éénmaal per jaar moet worden herzien totdat de in dat exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden en bouwwerken zijn gerealiseerd. De herziening van het exploitatieplan voor het bedrijventerrein Zuidpolder voor 2015 ligt nu voor.

Het college besluit:
1.het exploitatieplan Bedrijventerrein Zuidpolder april 2015, met enkele aanpassingen, ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad;
2.de gemeenteraad via het vertrouwelijke voortgangsmemo d.d. 7 mei;
2015 op de hoogte te stellen van de voortgang van het bedrijventerrein Zuidpolder.

6.

Rondvraag / mededelingen