Collegebesluiten 13 januari 2015

Vastgesteld in de vergadering Burgemeester en Wethouders van dinsdag 20 januari 2015.

 
Aanwezig:
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer P.H. van Dijk, secretaris
 
Afwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
 

Onderwerp - Vaststellen besluitenlijst week 2
Besluit  De besluitenlijst van week 2 wordt ongewijzigd vastgesteld en de daarbij genomen besluiten worden bekrachtigd.
 

Portefeuille Burgemeester R. van Benthem RA

Onderwerp: Wijziging Bijlage 1 behorende bij Reglement Wet Basisregistratie Personen
Korte inhoud: Rechtstreekse toegang tot de BRP cq GBA-V (verstrekkingen) Bijlage 1 moet aangevuld worden met Team Heffen en Waarderen van afdeling Control en Financiën
Besluit: Het college besluit toegang te verlenen en bijlage 1 te ondertekenen.
 
Onderwerp: 1e wijziging leges 2015, aanpassing (rijks-)tarieven reisdocumenten, NIK, rijbewijzen
Korte inhoud: De late diverse Rijkstariefswijzigingen dienen in de Leges verordening 2015 de tarieven Tabel A Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse Identiteitskaart en Hoofdstuk 3 Rijbewijzen worden aangepast conform tabel bijlage.
Besluit:
Het college besluit conform artikel 10 van de Legesverordening 2015 vast te stellen :
- de aangepaste tarieven Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse Identiteitskaart en Hoofdstuk 3 Rijbewijzen, zoals neergelegd in de tabel in de bijlage bij dit collegevoorstel.
- deze wijzigingen bekend te maken op de daartoe geëigende elektronische wijze en de gemeentelijke website.
 
 

Portefeuille: Wethouder J.G. den Dunnen

Onderwerp: Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang Gemeente Eemnes
Korte inhoud: Op 25 november 2014 stelde het college de notitie 'Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang gemeente Eemnes van 18 november 2014' vast waardoor er voor de periode 2015 en 2016 een nieuw subsidiekader voor peuterspeelzaalwerk/peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is ontstaan. Voorts is besloten de notitie en besluitvorming van het college ter kennis name te brengen aan de commissie BSM. Inmiddels is duidelijk dat het hier aan de orde zijnde beleid door de raad dient te worden vastgesteld. Het college wordt dan ook voorgesteld in te stemmen met bijgaand ontwerp raadsvoorstel en besluit waarin de Raad wordt gevraagd het hier bedoelde beleid voor de periode 2015 en 2016 vast te stellen.
Besluit: Het college besluit in te stemmen met bijgaand concept raadsvoorstel en raadsbesluit inhoudende de vaststelling van bijgaande notitie 'Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang gemeente Eemnes van 18 november 2014' waaronder specifiek de beslispunten zoals verwoord op bladzijde 26 van de notitie waardoor er voor de periode 2015 en 2016 een nieuw beleid wordt vastgesteld voor het subsidiëren van peuterspeelzalen inclusief de Voor- envroegschoolse educatie.
 
Onderwerp: Fittest 2015
Voor de uitvoering van een fittest in Eemnes dienen GBA-gegevens beschikbaar gesteld te worden. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, dient uw college hier een besluit toe te nemen.
Besluit: Het college besluit om GBA-gegevens beschikbaar te stellen van de inwoners tussen 63 tot 70 jaar voor verzending van de uitnodiging fittest.
 
Onderwerp:
Zienswijze kadernota GGDrU
Het college stemt in met verzending van de zienswijze op de kadernota t.b.v. de deelnemende gemeenten.
 
 

Portefeuille: Wethouder H. Zoetman

 
Onderwerp: Afhandeling planschadeverzoek Raadhuislaan 78 te Eemnes
Korte inhoud: op 12 oktober 2012 is een verzoek tegemoetkoming planschade ontvangen op grond van artikel 6.1 Wro. Aanvrager heeft dit verzoek ingediend als gevolg van de verleende vrijstelling ex artikel 19 WRO voor het terrein Graanoogst/Raadhuislaan/Korenschoof. Aanvrager woont zelf op Raadhuislaan 78. De afhandeling van het verzoek heeft stil gelegen op verzoek van de aanvrager in verband met persoonlijke omstandigheden. Het definitieve advies is nu ontvangen en het verzoek kan afgehandeld worden.
Besluit: Het college besluit:
- onder verwijzing naar het bijgevoegde advies van het Servicebureau Planschaderecht en gelet op het bepaalde in artikel 6.1 Wro het verzoek om tegemoetkoming in planschade af te wijzen.
- verzoeker hierover schriftelijk te informeren.
 
Onderwerp: Beslissing op bezwaar inzake het besluit tegen het niet aanwijzen van delen van de Ocrietfabriek als gemeentelijk monument.
Korte inhoud: Op 8 juli 2014 heeft erfgoedvereniging Heemschut bezwaar gemaakt tegen het besluit van 3 juli 2014 om de grote silo, de kleine silo en delen van de produktiehal van de voormalige Ocrietfabriek niet aan te wijzen als gemeentelijke monument. op 23 oktober 2014 heeft de commissie voor bezwaarschriften een hoorzitting gehouden en vervolgens advies uitgebracht.
Besluit: Het college besluit:
- het advies van de commissie voor bezwaarschriften van 2 december 2014 tot het niet ontvankelijk verklaren van het bezwaar, te volgen;
- het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren wegens het ontbreken van procesbelang;
- betrokken partijen hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
- hiervoor een persbericht op te laten stellen
 
Onderwerp: Aangepaste “Beleidsregel voor het verlenen van ontheffingen voor de polderwegen in de Zuidpolder van Eemnes”
Korte inhoud: In uw vergadering van 23 december 2013 heeft u besloten het ontheffingenbeleid voor het verlenen van ontheffingen voor de polderwegen in de Zuidpolder van Eemnes te verruimen. In bijgaand voorstel is de desbetreffende beleidsregel hiervoor aangepast.
Besluit: Het college besluit:
1. de aangepaste “Beleidsregel voor het verlenen van ontheffingen voor de polderwegen in de Zuidpolder van Eemnes” conform bijgaand voorstel vast te stellen;
2. de commissie GROW van uw besluit in kennis te stellen;
3. de bewoners in het afgesloten gebied en de AKOE over uw besluit te informeren.
 
Onderwerp:Technische vraag Dorpsbelang inzake ZuidpolderHet college stemt in met beantwoording van de vragen.
 
 

Portefeuille: Wethouder N.L. Rood

Onderwerp: Benoemen onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand
Korte inhoud: Voor de voortgang van de werkzaamheden is het noodzakelijk om een onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand te benoemen.
Besluit: Het college besluit mevrouw Thamara Magdalena Friderun de Wit te benoemen tot onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Eemnes voor de duur van haar huidige dienstverband bij de afdeling Burgerzaken.
 
Onderwerp: Evaluatie kostendekkendheid tarieven begraafplaatsen.
Korte inhoud: In december 2013 heeft de raad een voorstel aangenomen over het verhogen van tarieven op de algemene begraafplaats aan de Laarderweg. Doel was om te komen tot kostendekkendheid van de begraafplaats. Nu een jaar later worden de effecten geëvalueerd.
Besluit:
Het college besluit:
1. het voorstel aan te houden;
2. de mogelijkheden voor privatisering kort te laten onderzoeken;
3. een voorstel t.b.v. de raad op te laten stellen.
 
Onderwerp: Start voorbereiding van de wijkschouw Raadhuislaanbuurt fase 3 en 4 (Parklaan, Jhr. C. Roëlllaan, Driest en een deel van Torenzicht).
Korte inhoud: Begin september 2014 is de wijkschouw in de Raadhuislaanbuurt fase 3 en 4 gehouden. Deze fasen betreffen de herinrichting van de Parklaan, Jhr. C. Roëlllaan (fase 3) en de Driest en een deel van de Torenzicht (fase 4). In de investeringsplanning van de programmabegroting 2015-2018 zijn hiervoor bedragen opgenomen. Om de voorbereiding te kunnen starten is noodzakelijk om een voorbereidingskrediet van € 85.000 beschikbaar te stellen. In dit voorstel wordt college gevraagd om in te stemmen met de start van de voorbereiding en het vrijgeven van het voorbereidingskrediet.
Besluit: Het college besluit een voorbereidingskrediet van € 85.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de wijkschouw Raadhuislaanbuurt fase 3 en 4.
 

Rondvraag/mededelingen

Onderwerp: Brief van 2 raadsleden van de VVD-fractie inzake wethouder H. Zoetman
Gisteren heeft het college van B&W van Eemnes een brief ontvangen van twee leden van de VVD-fractie over het functioneren van wethouder Zoetman.
Besluit: Het college heeft kennis genomen van de inhoud van de brief en wacht de (eventuele) ontwikkelingen in  de gemeenteraad af. 
 
Overleg met de AKOE
Met de vertegenwoordigers van de agrariërs vindt het periodiek overleg plaats.