Collegebesluiten 14 april 2015

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 april 2015

 

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Vaststellen besluitenlijst week 15
Besluit Ongewijzigd vastgesteld.

 

Portefeuille: Wethouder Zoetman

Onderwerp - Bezwaar inzake verleende standplaatsvergunning.
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft advies uitgebracht.
 
Besluit  Het college besluit, conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het primaire besluit in stand laten, met aanvulling van de motivering voor wat betreft het niet aanwezig zijn van weigeringsgronden.

Onderwerp - Beleid standplaatsen 2015
Korte inhoud: In 2012 is het standplaatsenbeleid geactualiseerd. Dit was nodig vanwege de ontwikkeling van het Dorpshart in Eemnes. Het beleid gaat uit van 2 standplaatsen op de Braadkamp in het Dorpshart, 1 standplaats bij de Oude Haven en 1 standplaats bij het voormalige winkelcentrum Torenzicht. Omdat het beleid niet op alle punten volledig eenduidig was is er voor gekozen om het beleid te herzien. Inhoudelijk zijn de aanpassingen echter beperkt.
 

Besluit 

Het college besluit:

  1. de notitie standplaatsen 2015 vast te stellen;
  2. het standplaatsbeleid 2012 in te trekken.
Onderwerp -Woonvisie Eemnes 2015
Korte inhoud: De Woonvisie van Eemnes dateert alweer uit 2007, vele ontwikkelingen maakten het nodig de visie te actualiseren. In overleg met maatschappelijke organisaties is er een Woonvisie opgesteld. Na vaststelling zullen de aanbevelingen met desbetreffende organisaties verder worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen.
 
Besluit  Het college besluit :
- in te stemmen met de Woonvisie 2015 (met enkele aanpassingen);
- de Woonvisie 2015 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
 

Portefeuille: Wethouder Rood

Onderwerp -Meerwerk vernieuwen bestrating Ploeglaan 78a (zijstraatje)
 
Besluit  Het college besluit in te stemmen met het voorgestelde meerwerk in de Ploeglaan.