Collegebesluiten 17 februari 2015

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 februari 2015

 

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 
Onderwerp - besluitenlijst week 7
Besluit  De besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp -Overheveling budgetten 2014
Korte inhoud: In 2014 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden. Een aantal van deze projecten zijn in 2014 (nog) niet afgerond. De budgethouders verzoeken het niet uitgegeven budget van 2014 over te hevelen naar 2015, zodat de projecten conform eerdere besluitvorming en opdrachtverstrekking in 2015 uitgevoerd kunnen worden.
 
Besluit:
Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de genoemde overhevelingsvoorstellen van budgetten 2014
2. Te dekken uit de reserves een bedrag van € 717.595, als volgt verdeeld:
- de algemene reserve € 320.487
- de reserve HOV/Verder € 352.500
- de reserve Volkshuisvesting € 32.358
- de reserve LOP € 12.250;
3. de 5e begrotingswijziging 2015 vast te stellen;
4. het voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad.
 
Onderwerp -Zienswijze Eemnes Regionaal Risicoprofiel 2015 & beleidsplan 2016-2019
Korte inhoud: Eens in de vier jaar wordt een beleidsplan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) vastgesteld. De basis voor dit beleidsplan wordt gevormd door het regionaal risicoprofiel (RRP) waarin de risico's zijn vastgesteld waarop de VRU zich richt. Voor zowel het RRP als het beleidsplan geldt dat de VRU vanuit de Wet veiligheidsregio's (Wvr) verplicht is de deelnemende gemeenten om input te vragen. Dit voorstel behandelt de zienswijze van de gemeente Eemnes m.b.t. het RRP en beleidsplan.
 
Besluit:
Het college besluit het voorstel aan te houden, zodat eerst het overzicht van objecten in Eemnes kan worden bijgewerkt (het overzicht is gedateerd).
 
Onderwerp -Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2015-2018
Korte inhoud: Op lokaal niveau heeft de gemeente regie op de aanpak van veiligheid. In het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 en de jaarlijks op te stellen Uitvoeringsplannen worden met de lokale veiligheidspartners prioriteiten gesteld en afspraken gemaakt. In de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2015-2018 geven de 41 gemeenten, Openbaar Ministerie en de politie aan op welke thema’s en op welke wijze ze samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijk organisaties de handen in de regio ineen willen slaan voor een veilige en leefbare buurt, dorp en stad.
 
Besluit
Het college besluit de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2015-2018 ter consultatie
aan te bieden aan de gemeenteraad.
 

Portefeuille: Wethouder Den Dunnen

Onderwerp -Woonhuisaanpassingen Wmo 2015
Korte inhoud: Voor woonhuisaanpassingen is er nog niet eerder een inkooptraject geweest. De gemeenten regelden de uitvoering van de woonhuisaanpassingen ieder op hun eigen manier. Hierbij werd niet gewerkt op basis van schriftelijke overeenkomsten, maar op basis van lokale afspraken met zelf geselecteerde aanbieders. Dit is vanuit de regionale Wmo inkoopvisie niet gewenst.
 
Besluit:
Het college besluit in te stemmen met de 5 in het voorstel genoemde beslispunten.
 
Onderwerp -Informatiebrief Regionaal Bureau Leerlingzaken
Korte inhoud: Het doel van de informatiebrief is om uw college en de raad te informeren over de uit te werken toekomstige koers van het RBL en de ontwikkelingen rond het verstrek van de directeur van het RBL.
 
Besluit:
Het college besluit;
1) kennis te nemen van de informatiebrief Regionaal Bureau Leerlingzaken;
2) de informatiebrief Regionaal Bureau Leerlingzaken ter inzage te leggen voor de raad.
 
Onderwerp -Concept liquidatieplan SB|G
Korte inhoud: In de zomer van 2014 hebben alle deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Gemeenten besloten tot het stopzetten van het afnemen van diensten van het SBG per 1-1-2015. Hierop heeft het Algemeen Bestuur van het SB|G in november 2014 besloten tot het definitief beëindigen van taken per 1-1-2015. De gemeente Amersfoort heeft het grootste deel van de taakuitvoering van het SB|G per 1 januari 2015 overgenomen. Ook de medewerkers van het SB|G zijn vanaf die datum overgegaan naar Amersfoort. Twee medewerkers zijn overgegaan naar Eemnes en Baarn. Het opheffen van de regeling is een onontkoombare vervolgstap. Vooruitlopend op het nu te nemen besluit tot opheffing zijn de voorbereidingen van de liquidatie bij het SB|G reeds gestart. Onderdeel van de liquidatie vormt voorliggend concept liquidatieplan, met daarin de uitgangspunten voor het opstellen van de liquidatiebegroting.
 
Besluit:
Het college besluit:
1: het concept liquidatieplan van het SB|G, en de hierin verwoorde uitgangspunten te onderschrijven;
2: het AB van het SB|G te verzoeken het liquidatieplan vast te stellen en uit te voeren conform de planning en uitgangspunten zoals hierin verwoord;
3: de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Gemeenten op te heffen;
4  de raad middels bijgevoegde informatiebrief in kennis te stellen van de stand van zaken rond SB|G.
 

Portefeuille: Wethouder Zoetman

Onderwerp -Woonvisie Eemnes 2015
Korte inhoud: De Woonvisie van Eemnes dateert alweer uit 2007, vele ontwikkelingen maakten het nodig de visie te actualiseren. In overleg met maatschappelijke organisaties is er een Woonvisie opgesteld. Na vaststelling zullen de conclusies met desbetreffende organisaties verder worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen.
 
Besluit:
Het college heeft de concept-woonvisie verkennend besproken. De visie kan worden aangepast ter behandeling in het college volgende week.
 
Onderwerp -
Optimalisering HOV halte A27 Eemnes en stand van zaken Haarlemmermeervariant
Ter bespreking in de commissie GROW is een memo opgesteld t.a.v. optimaliseringsmogelijkheden voor de HOV halteplaatsen en de stand van zaken m.b.t. het onderzoek naar de Haarlemmermeervariant.
 
Besluit:
Het college stemt in met de memo met bijbehorende stukken ten behoeve van de commissie GROW.