Collegebesluiten 17 maart 2015

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 maart 2015

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 
Onderwerp - besluitenlijst week 11
Besluit  De besluitenlijst van week 11 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester

Onderwerp: Wijziging GR VRU 2014
Korte inhoud: In de collegevergadering van 16 december is het principebesluit genomen om in te stemmen met wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht en besloten de raad hiervoor toestemming te vragen. De raad heeft deze toestemming in zijn vergadering van 26 januari verleend. Op grond hiervan wordt u thans voorgesteld definitief in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling en de uittreding van de burgemeester uit de gemeenschappelijke regeling
Besluit: Het college besluit:
- definitief in te stemmen met het per 1 januari 2015 wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht en daartoe de doorlopende tekst vast te stellen;
- dit besluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken en daarbij tevens het besluit van de burgemeester om uit de regeling te treden te vermelden.
 
Onderwerp: Concept jaarverslag en jaarrekening 2014 Eemnes
Ten behoeve van de accountantscontrole is er een door het college
vastgesteld exemplaar van het jaarverslag en de jaarrekening nodig.
Besluit:Het college besluit het concept jaarverslag en jaarrekening 2014 Eemnes met wijzigingen vast te stellen ten behoeve van de accountantscontrole.
 

Portefeuille: Wethouder J.G. den Dunnen

Onderwerp:Voortzetting huidige koers ten aanzien van inkoop jeugdzorg in Eemland en continuering van het jeugd en gezinsteam.
Korte inhoud: Eemnes is voor de jeugdzorg georiënteerd op Eemland. Er zijn twee centrale vragen die Eemnes nopen tot een snelle discussie over de positie van Eemnes in de regio Eemland. Aanvankelijk was deze evaluatie gepland in mei/juni. Het gaat om het volgende: Eemnes moet half maart al richting geven aan de inkoop van de jeugdzorg voor 2016. De inkoop is vorig jaar maar voor 1 jaar geregeld. De ondersteuning van het jeugd- en gezinsteam en de inbedding in de organisatie is nog niet op orde, waardoor het team nog niet optimaal kan functioneren. Het jeugd en gezinsteam is de enige uitvoerende eenheid in de BEL op het sociaal domein en kan dus niet aansluiten bij een bestaande praktijk voor ICT, administratie en archief. Tegen de achtergrond van de inhoudelijke keuze voor het jeugd en gezinsteam, de verbondenheid aan de provincie Utrecht en de regio Eemland als het om de veiligheidsketen gaat en de onzekerheden die er nog zijn rond een mogelijke fusie, kiest Eemnes voor de komende jaren voor stabiliteit in beleid en bestuurlijke flexibiliteit door voortzetting van de samenwerking in beide regio’s. Dit betekent dat het werken met een jeugd en gezinsteam wordt voortgezet en dat eveneens de inkoop van de jeugdzorg in Eemland wordt voortgezet.
Besluit: Het college besluit:
1. de inkoop van de jeugdzorg voor 2016, met een mogelijke uitloop te regelen in Eemland.
2. het werken met een jeugd en gezinsteam in Eemnes voort te zetten.
3. de raad te informeren over de genomen besluiten.
4. evaluatie werkwijze voorjaar 2016
 
Onderwerp: Regionale klachtencommissie Jeugd Eemland
Korte inhoud: Ingevolge de Jeugdwet moeten klachtenregelingen van wijkteams (en zo ook het Jeugd & Gezinteam) voldoen aan specifieke eisen. Klachten moeten worden behandeld door een klachtencommissie van tenminste drie personen, waaronder een onafhankelijke voorzitter. In het bestuurlijk overleg Jeugd regio Eemland is daarom op 6 november 2014 besloten een regionale klachtencommissie jeugd Eemland in te stellen.
Besluit:Het college besluit kennis te nemen van en in te stemmen met de afspraken m.b.t deinstelling van een regionale klachtencommissie Jeugd Eemland.
 
Onderwerp: Rekenkameronderzoek Schuldhulpverlening gemeente HuizenDe Rekenkamercommissie van Huizen heeft onderzoek gedaan naar de schuldhulpverlening in Huizen. Hierover is een rapportage opgesteld. Tevens heeft er bestuurlijk wederhoor plaatsgevonden
Besluit: Het college besluit:
1. kennis te nemen van de rapportage en de zienswijze van het college van Huizen;
2. het college van Huizen te verzoeken om in de uitvoering meer aandacht te besteden aan preventie op scholen (bijvoorbeeld via in het inzetten van een budgetcoach);
3. de Alliantie te verzoeken om in de toekomst bij 1 maand huurachterstand een huisbezoek af te leggen (uit preventief oogpunt);
4. de raad hierover te informeren via een memo.
 
Rondvraag VVD PeuterspeelzalenbeleidHet college stemt in met de beantwoording van de rondvraag t.b.v. de raad.
 
 

Portefeuille: Wethouder H. Zoetman

Onderwerp:Bezwaar tegen het besluit tot het weigeren van een omgevingsvergunning voor het hobbymatig stallen van paarden en /of runderen dan wel schapen houden in het bestaande bijgebouw op en op het achtererf van het perceel Zeeltweg 28 te Eemnes
Korte inhoud: Het ontvankelijke bezwaarschrift is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Voornoemde commissie heeft d.d. 12 januari 2015 het college geadviseerd het bestreden besluit in heroverweging in stand te laten.
Besluit: Het college besluit zich te conformeren aan het advies d.d. 12 januari 2015 van de commissie bezwaarschriften en het bestreden besluit, in heroverweging, in stand te laten.
 
Onderwerp: Stukken AVA Zuidpolder 31 maart 2015
Korte inhoud: Op 31 maart 2015 vindt een AVA Zuidpolder plaats. Conform afspraak in het plan van aanpak Zuidpolder worden de stukken die in de AVA zijn geagendeerd twee weken voor dato besproken in het college van burgemeester en wethouders. Op deze manier kan het college advies meegeven aan de collegeleden die in de AVA Zuidpolder de gemeente vertegenwoordigen.
Besluit:Anders (geen besluit)
Verkennend besproken. Div. opmerkingen verwerken, ook in voorstel t.b.v. de raad.
 
 

Portefeuille: Wethouder N.L. Rood

Onderwerp: Opleggen bestuurlijke boete op grond van de wet Basisregistratie personen.
Korte inhoud: De wet Basisregistratie personen (BRP) geeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om een bestuurlijke boete van ten hoogste € 325,-- op te leggen aan burgers die een in de wet opgenomen verplichting niet nakomen, die van belang is voor de correcte bijhouding van de basisregistratie personen. Deze bestuurlijke boete heeft alléén betrekking op de basisregistratie personen.
Besluit: Het college besluit de bestuurlijke boete op grond van de wet Basisregistratie personenin te voeren.
 
Rondvraag VVD overdracht onderhoud scholen
Het college stemt in met de beantwoording van de rondvraag t.b.v. de raad.
 
Rondvraag Dorpsbelang inzake vrijheidsmonument
Het college geeft de voorkeur aan het draaien van het monument en aanpassing van de inrichting van de groenvoorziening, om zo de zichtbaarheid en bereikbaarheid te vergroten. Aan de BEL Combinatie zal worden gevraagd om hiervoor een kostenraming te maken. Dit zal in de beantwoording worden meegenomen.
 

Rondvraag/Mededelingen:

Initiatiefvoorstel PvdA Volksraadpleging
Het college neemt kennis van het initiatiefvoorstel en wacht de behandeling in de raad af.