Collegebesluiten 19 mei 2015

Vastgesteld in het college van dinsdag 26 mei 2015

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer H. Zoetman  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
De heer ing P.H. van Dijk gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 20
De besluitenlijst van week 20 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Hennepconvenant Midden-Nederland
Korte inhoud: Binnen de regio Midden-Nederland wordt momenteel gewerkt met drie verschillende convenanten/protocollen ten aanzien van de gezamenlijke aanpak hennepteelt. Gelet op de ontwikkelingen binnen verschillende organisaties is de wens ontstaan om meer uniformiteit te creëren in werkwijzen en afspraken.

Het college besluit:
1. in te stemmen met het hennepconvenant Midden-Nederland;

2. in te stemmen met de procesbeschrijving bij het hennepconvenant Midden-Nederland als uitvoeringsdocument;

3. in te stemmen met het voorstel om de portefeuillehouder (de burgemeester) het hennepconvenant Midden-Nederland te laten ondertekenen.

 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Ontwerpbegroting 2016 Werkvoorzieningschap Tomingroep
Korte inhoud: Het college wordt geadviseerd in te stemmen met het bijgevoegd raadsvoorstel. Het raadsvoorstel gaat primair over de Begroting 2016 Werkvoorzieningschap Tomingroep. Doelstelling van dit voorstel is dat de gemeenteraad kennisneemt van de ontwerpbegroting 2016 Werkvoorzieningschap Tomingroep en dat de gemeenteraad een positieve zienswijze uit over de ontwerp begroting. Alhoewel het raadsbesluit primair een zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting 2016 Werkvoorzieningschap Tomingroep betreft, is van de gelegenheid gebruik gemaakt de gemeenteraad nader te informeren over de transformatieopgave van Tomingroep. Dit als vervolg op de raadsinformatiebijeenkomst op 17 maart 2015. Aan de gemeenteraad wordt geadviseerd in haar zienswijze het belang van de transformatie te benadrukken.

Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2016 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep (bijlage I);
  2. kennis te nemen van bijlage II met daarin een beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen rondom de transformatieopgave van Tomingroep B.V.;
  3. in te stemmen met de zienswijze zoals geformuleerd in het raadsbesluit (bijlage III);
  4. het raadsvoorstel inzake de ontwerpbegroting 2016 Werkvoorzieningschap Tomingroep voor te leggen aan de raad.

3.2.

Subsidieaanvraag SV Eemnes voor BEL voetbaltoernooi 2015

SV Eemnes vraagt een subsidie van € 811,- voor het BEL voetbaltoernooi op 25 mei 2015.

Het college besluit:

1. een meerjarige subsidie te verlenen aan SV Eemnes en deze vast te stellen op € 500,- per jaar (voor de komende 4 jaar);

2. de subsidie te verantwoorden op het budget overige sportaangelegenheden 65300014 –incidentele subsidies 642505.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

6.

Rondvraag / mededelingen

7.

Informeel overleg met de colleges van Laren en Blaricum

Aansluitend vindt het periodiek overleg plaats met de colleges van Laren en Blaricum.