Collegebesluiten 20 januari 2015

Vastgesteld in de vergadering Burgemeester en Wethouders van dinsdag 27 januari 2015.

 
Aanwezig:
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer P.H. van Dijk, secretaris
 
Afwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
 
 
Onderwerp - Vaststellen besluitenlijst week 3
Besluit  De besluitenlijst van week 3 wordt ongewijzigd vastgesteld en de daarbij genomen besluiten worden bekrachtigd.
 

Portefeuille Burgemeester R. van Benthem RA

Onderwerp: Evaluatie cameratoezicht Eemnes
Korte inhoud: In 2008 is in Eemnes gestart met cameratoezicht in het belang van het handhaven van de openbare orde en voorkomen van ernstige vormen van inbreuken op de openbare orde. Het huidige cameratoezicht is geëvalueerd.
Besluit:
Het college besluit:
- Het rapport Evaluatie cameratoezicht Eemnes 2015 voor kennisgeving aan te nemen en de aanbevelingen over te nemen;
- Het rapport Evaluatie cameratoezicht Eemnes 2015 ter informatie door te geleiden aan de gemeenteraad, middels lijst ingekomen stukken.
 
De burgemeester besluit:
- Het cameratoezicht te verlengen door middel van ondertekening van het aanwijzingsbesluit verlenging cameratoezicht.
 
 
Onderwerp: Vergoedingen stembureauleden voor de verkiezingen
Korte inhoud: Dit jaar zullen voor het eerst twee verkiezingen plaatsvinden op één dag, waardoor de vergoedingen dienen te worden herzien.
Besluit: Het college besluit:
1. de volgende netto vergoedingen vast te stellen, indien er sprake is van gecombineerde verkiezingen:
- voorzitters hele dag € 225,00;
- voorzitters halve dag € 125,00;
- stembureauleden halve dag € 75,00;
- tellers € 25,00 per verkiezing;
2. de vergoeding voor het opmaken van het procesverbaal af te schaffen.
 
Onderwerp: Bestuursopdracht regie Verbonden partijenNaar aanleiding van de behandeling in de commissie BSM is de bestuursopdracht aangepast
Besluit: Het college stemt in met de aangepaste bestuursopdracht t.b.v. verzending aan de raad.
 
 

Portefeuille: Wethouder J.G. den Dunnen

 
Onderwerp: Aanpassingen Richtlijnen Bijzondere Bijstand
Korte inhoud: Met ingang van 1 januari 2015 worden de Participatiewet en de WWB-maatregelen van kracht binnen de bijstand. Doel van de wetswijzigingen is de sociale zekerheidswetgeving houdbaar en toegankelijk houden. Mensen die het zonder extra steun niet redden, moeten geholpen kunnen blijven worden. Maar mensen die wel zonder extra steun kunnen, moeten ook aangemoedigd worden om dit te doen.
Besluit: Het College besluit tot het vaststellen van de richtlijnen bijzondere bijstand die met ingang van 1 januari 2015 van kracht worden.
 

Portefeuille: Wethouder N.L. Rood

Onderwerp: Stand van zaken Villa Primair
Korte inhoud: Met bijgevoegd raadsmemo en prestatieafspraken wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het openbaar onderwijs.
Besluit: Het college besluit:
1. kennis te nemen van het bijgevoegde memo en de 'Prestatieafspraken Villa Primair';
2. het memo en de 'Prestatieafspraken Villa Primair' ter kennisneming door te sturen naar de raad.
 
 

Portefeuille: Allen

Update en Stand van zaken uitvoering collegeprogramma 2014 – 2018Het college stemt in met de bijgewerkte versie van het collegeprogramma, waarin de stand van zaken is weergegeven.