Collegebesluiten 21 april 2015

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 28 april 2015


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Vaststellen besluitenlijst week 16
Besluit Ongewijzigd vastgesteld.
 

Bestuursovereenkomsten veiligheidshuis
Korte inhoud: Het veiligheidshuis vervult een belangrijke rol in een gerichte aanpak van personen, die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. Ten behoeve van de deelnemende gemeenten zijn functionarissen actief in de rol van procesondersteuner nazorg voor ex-gedetineerden en de gemeentelijke informatiemakelaar. Voor beide functies is een bestuursovereenkomst opgesteld.
 

Het college besluit:

- de bestuursovereenkomst procesondersteuner nazorg exgedetineerden vast te stellen;

- de bestuursovereenkomst informatiemakelaar vast te stellen;

- in te stemmen met het voorstel om de portefeuillehouder (de burgemeester) de bestuursovereenkomsten te laten ondertekenen.

Agenda werkgezoek Commissaris van de Koning d.d. 29 april a.s.

Het college bespreekt de agenda t.b.v. het bezoek van de Commissaris van de Koning volgende week.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

Gezamenlijke vrouwenopvang Flevoland en Gooi en Vechtstreek incl. Eemnes
Korte inhoud: Sinds het sluiten van de vrouwenopvang in Hilversum in april 2012, maakt de regio Gooi en Vecht voor de vrouwenopvang gebruik van de capaciteit van de Blijf Groep in Alkmaar en andere locaties in Noord Holland.
 

Het college besluit:

1. kennis te nemen van en in te stemmen met de beoogde realisatie van gezamenlijke vrouwenopvang Flevoland Gooi en Vechtstreek, zoals beschreven in de notitie "Oranje Huis in zicht" van 10 februari 2015 en de concept-samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Hilversum/Almere en de Stichting Blijf Groep;

2. in te stemmen met de beoogde finaciering door de (centrum)gemeente Hilversum vanuit de door hen als centrumgemeente beheerde regionale middelen.

Subsidieaanvraag Feestcomité Eemnes voor Feestweek 2015
Korte inhoud: Feestcomité Eemnes vraagt voor het Kort -en Kleinkunst Festival 2015 -onderdeel van de Feestweek- een subsidie van € 3500,-
 

Het college besluit:

1. een éénmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 3500,- voor een Kort en Kleinkunstfestival op 17 september 2015;

2. de subsidie te verantwoorden op het budget kunst en cultuur 65400011 -incidentele subsidies 642504 en te dekken uit de reserve Gemeenschap, Cultuur en Sport;

3. dit te verwerken bij de zomernota 2015.

Wmo-taxi vervoer
Korte inhoud: Het convenant regiotaxi Eemland Heuvelrug eindigt. De deelnemende gemeenten moeten het contract verlengen per 1-1- 2017of uitstappen. Eemnes is voor een aantal contracten al aangesloten bij Gooi en Vechtstreek. Voor het Wmo-vervoer is er ook de mogelijkheid om in te stappen en aan te sluiten bij het contract Wmo-taxi Gooi en Vechtstreek.
 

Het college besluit:

1. het contract Regiotaxi Eemland Heuvelrug niet te verlengen;

2. voor het Wmo-taxivervoer aan te sluiten bij het Wmo-taxi-vervoer Gooi en Vechtstreek.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

Bestuursopdracht "Tweede auto ontsluiting Zuidpolder" (burgemeester is niet aanwezig bij behandeling van dit voorstel in het college)
Korte inhoud: In het coalitieakkoord is aangegeven dat Laarderweg ontlast moet worden en dat daartoe onderzoek gedaan wordt naar een 2e verkeersontsluiting voor de Zuidpolder.
 

Het college besluit:

1. de bestuursopdracht "2e verkeersontsluiting Zuidpolder" aan de raad ter vaststelling aan te bieden, onder verwerking van enkele aanpassingen;

2. de kosten van het onderzoek ten laste te brengen van het budget beschikbaar voor inventarisaties t.b.v. het beheerplan.

Bestuursopdracht Optimalisatie aansluiting A27 en HOV haltes
Korte inhoud: De verkeersdoorstroming op de rotondes op de Zuidersingel stagneert steeds vaker. In het GVVP was de Haarlemmermeervariant reeds als voorkeursoptie genoemd. Vanwege de HOV-lijn Huizen – Hilversum komt er een halte aan de A27. Het college heeft in het coalitieakkoord aangegeven dat de Haarlemmermeervariant voor de oostelijke op/afrit van de A27 richting Eemnes en Laren er moet komen. Tevens dienen de HOV haltes geoptimaliseerd te worden.

 

Het college besluit:
1. de bestuursopdracht "optimalisatie aansluiting A27 en HOV haltes" aan de raad ter

vaststelling aanbieden, onder verwerking van enkele aanpassingen;

2. de actualisatie van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan uit te stellen tot 2016 (of later);

3. het hierdoor vrijvallende budget van € 20.000,- nu aan te wenden voor de uitvoering van deze opdracht.

Wijzigingsplan Oude Bouwmaterialen
Korte inhoud: De heer J. van IJken, eigenaar van Oude Bouwmaterialen BV, gevestigd op het perceel Walnootberg 8, heeft de gemeente verzocht het opslaan van oude bouwmaterialen op het perceel kadastraal gemeente Eemnes sectie L nummer 927 (dat zuidelijk grenst aan de bestaande vestigingsplek van Oude Bouwmaterialen BV) planologisch mogelijk te maken. Hij wil daarbij gebruik maken van de wijzigingsbevoegdheid die in artikel 4 lid 4 van de voorschriften van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidbuurt is opgenomen voor het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch gebied’ in ‘Bedrijfsdoeleinden II’, ‘Verblijfsdoeleinden’ en ‘Groenvoorzieningen’. Tevens is hij voornemens om een bedrijfswoning te bouwen.
 

Het college besluit in te stemmen met het wijzigingsplan en het wijzigingsplan ter inzage te

leggen.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

Definitief ontwerp herinrichting Jhr. C. Roëlllaan, Parklaan, Driest en Torenzicht.
 

Het college besluit:

1. in te stemmen met het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Jhr. C. Roëlllaan, Parklaan, Driest en Torenzicht;

2. in te stemmen om direct na het collegebesluit te starten met de technische voorbereiding van het werk (bestek en tekeningen);

3. het definitieve ontwerp aan de raad ter informatie aan te bieden.

Honden uitrengebied
Korte inhoud: In het collegeprogramma is een uitrengebied voor honden gepland. Op basis hiervan is er een tekening gemaakt en raming gemaakt.
 

Het college besluit:

- het uitrengebied aan te leggen, waarbij voorliggende ontwerp wordt gewijzigd: de brug wordt gewijzigd in een duiker en bij het begin en einde van de route wordt een klaphekje geplaatst;

- het budget van € 25.000, wat geraamd is op de stelpost “nieuw beleid”, via een begrotingswijziging 100 over te hevelen naar de categorie 633300 uitbestede investeringen;

- het hekwerk te laten leveren en plaatsen door de fa. Hexta hekwerken;

- het voorstel aan de raad aan te bieden (i.v.m. begrotingswijziging).

Quick scan Herijking afvalbeleid gemeente Eemnes
Korte inhoud: Op grond van landelijk beleid moet het scheidingspercentage van huishoudelijke afvalstoffen stapsgewijs worden verhoogd van de 65% in 2015 naar 75% in 2020. Het scheidingspercentage in Eemnes ligt momenteel op circa 67%. Om de doelstelling in 2020 te halen is een herijking van het inzamelbeleid noodzakelijk. Dit kan met een optimalisatie van de bestaande inzamelingstructuur of door invoering van nieuwe inzamelmethoden. Om de verschillende mogelijkheden globaal inzichtelijk te maken is de Quick Scan Herijking afvalbeleid gemeente Eemnes opgesteld.
 

Het college besluit:

1. de quick scan vast te stellen;

2. op basis van de quick scan, en de uitkomsten van het onderzoek onder het burgerpanel, de raad voor te stellen om een optimale combinatie van model A en B nader uit te laten werken.

Jaarstukken 2014, Jaarverslag 2014 en de Concept Programmabegroting 2016 van de RUD Utrecht.
Korte inhoud: Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht heeft op 26 maart jl. de ontwerp Programmabegroting vastgesteld. Conform artikel 33 en 34 van de Gemeenschappelijke Regeling vraagt het dagelijks bestuur om zienswijze op de ontwerp begroting. Tevens treft u de vastgestelde jaarstukken en jaarverslag aan.
 

Het college besluit:

  1. de raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerp Programmabegroting van de RUD Utrecht;
  2. de concept zienswijze te verspreiden onder de deelnemende gemeenten;
  3. de concept zienswijze alvast in te dienen bij de RUD, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad.

Rondvraag / mededelingen

Voorbereiding persgesprek

Het college bespreekt de onderwerpen voor de persberichten en het persgesprek van volgende week.

Werklunch met college van B&W van Hilversum

Van 12.30 uur tot 14.00 vindt informeel overleg plaats met het college van Hilversum tijdens een werklunch.