Collegebesluiten 24 februari 2015

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 03 maart 2015

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 
Onderwerp - besluitenlijst week 8
Besluit  De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp -Wet markt & Overheid
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft op 24 november 2014 uitgesproken middels een ontwerpraadsbesluit welke gemeentelijke activiteiten dienen te worden gebracht onder de noemer Algemeen belang in de zin van art 25H Mededingingswet (Wet Markt en Overheid). Vervolgens heeft het ontwerpbesluit vanaf 12 december 2014 zes weken ter inzage gelegen zodat zienswijzen konden worden ingediend, waarna het besluit definitief kan worden vastgesteld. Dit voorstel ziet op de vaststelling van het besluit.
Besluit: Het college, met inachtneming van het door de Raad op 24-11-2014 gegeven mandaat, besluit:
1. dat de volgende economische activiteiten worden vastgesteld als activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde en zesde lid van de Mededingingswet:
a. de activiteiten van het door de Bestuurscommissie bestuurde Sport- en ontmoetingscentrum De Hilt
b. Verhuur/ingebruikgeving van gemeentelijke eigendommen aan maatschappelijke en/of (sport) organisaties
c. verhuur van vastgoed;
d. verhuur groenstroken
 
Onderwerp: Het college neemt kennis van het voorstel van het presidium aan de raad inzake wijziging van de vergaderstructuur, waarbij de verwachting is dat hiermee gestart kan worden met ingang van 1 mei a.s. (i.p.v. 1 april) in verband met de noodzakelijke voorbereidingen en communicatie hierover
 

Portefeuille: Wethouder J.G. den Dunnen

Onderwerp -Vaststellen eenmalige subsidie 2014 en verlenen eenmalige subsidie 2015 Lunchconcerten in Raadszaal Eemnes
Korte inhoud: Scarbomusica heeft voor lunchconcerten in 2014 subsidie ontvangen die moet worden vastgesteld. Voor een volgende reeks concerten in 2015 wordt weer een eenmalige subsidie aangevraagd
Besluit: Het college besluit:
1. de eenmalige subsidie 2014 vast te stellen op € 892,- en het meerdere niet terug vorderen;
2. een eenmalige subsidie voor 2015 te verlenen van € 988,- en vast te stellen (geen verantwoording nodig);
3. de subsidie van € 988,- te verantwoorden op de post incidentele subsidies kunst en cultuur 65400011-642504).
 
Onderwerp: Werkwijze kunstcommissie Eemnes
Korte inhoud: D66 heeft vragen gesteld over de werkwijze en bevoegdheden van de kunstcommissie. Met dit memo worden die beantwoord en een richting bepaald.
Besluit: Het college besluit om, met enkele aanpassingen, in te stemmen met het verzenden van de memo aan de commissie BSM.
 
Onderwerp - Aanpassing richtlijnen Bijzondere Bijstand Eemnes
Korte inhoud: Door de komst van de participatiewet, moeten de richtlijnen bijzondere bijstand worden aangepast. Om maatwerk te kunnen leveren en het voorzieningenniveau in de BEL te kunnen handhaven, moeten de categoriale regelingen worden vervangen door individuele bijzondere bijstand of een andere voorzieningen.
Besluit:
Het college besluit:
1. het besluit van 20 januari 2015 m.b.t. het onderwerp ''aanpassing Richtlijnen Bijzondere Bijstand'', in te trekken.
2. de richtlijnen bijzondere bijstand die met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2015 van kracht worden vast te stellen.
3. de raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de aanpassing van de Richtlijnen Bijzondere Bijstand.
 
Onderwerp:Bezwaar tegen het besluit van de burgemeester tot verlening van een evenementenvergunning op grond van de Apv Eemnes 2010 en een ontheffing op grond van art. 35 van de Drank- en Horecawet voor het organiseren van een evenement in het kader van een vuurwerkdemonstratie op het evenemententerrein aan de Wakkerendijk tegenover restaurant Wakker
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 18 december 2014 advies uitgebracht. De commissie adviseert de burgemeester: 1. het bezwaarschrift van bezwaarmaker 1 niet-ontvankelijk te verklaren wegens het ontbreken van procesbelang; 2. het bestreden besluit voor wat betreft de verleende evenementenvergunning te herroepen en de evenementenvergunning alsnog te weigeren; 3. het bezwaarschrift van bezwaarmaker 2 ontvankelijk te verklaren en hem een proceskostenvergoeding van € 487,-- toe te kennen, te weten 1 punt voor het indienen van een bezwaarschrift.
Besluit: De burgemeester besluit:
1. het bezwaarschrift van bezwaarmaker 1 niet-ontvankelijk te verklaren wegens het ontbreken van procesbelang;
2. het bezwaarschrift van bezwaarmaker 2 ontvankelijk te verklaren en hem een proceskostenvergoeding toe te kennen van € 487,-- ( 1 punt voor het indienen van een bezwaarschrift);
3. het bestreden besluit voor wat betreft de verleende evenementenvergunning te herroepen en de evenementenvergunning alsnog te weigeren.
 
 

Portefeuille: wethouder H. Zoetman

Onderwerp - Kernrandzonevisie Oud Eemnesserweg
Korte inhoud: Klusopdracht kernrandzonevisie Oud Eemnesserweg.
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met de klusopdracht kernrandzonevisie Oud Eemnesserweg;
2. de klusopdracht ter kennisname te brengen van de commissie W&R.
 
 

Portefeuille: Wethouder N.L. Rood

Onderwerp:  Memo Cablean Opdracht is verleend aan Cablean om een duurzaamheidatlas te maken. Daarin zijn de mogelijkheden voor exploitatie van oppervlakten in Eemnes met een gecombineerd maatschappelijk, commercieel en klimaatrendement opgesomd. Deze atlas is inmiddels opgeleverd. Het is van groot belang dat er volledige zekerheid rondom dit project en de financiële haalbaarheid ervan bestaat. Helaas kan dat onvoldoende worden zeker gesteld
Besluit: Het college besluit:
1. de vraag aan Cablean voor een concreet voorstel van toepassing van het Cablean concept in te trekken en daarmee de beoogde samenwerking te beëindigen;
2. de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen en als de omstandigheden veranderen en samenwerking met Cablean alsnog aantrekkelijk blijkt, dan opnieuw hierover in gesprek te gaan en dit verder met de commissie GROW te bespreken.
3. de commissie GROW hierover te informeren via een memo.
 

Rondvraag en mededelingen

Onderwerp -Verzoek Stichting Omnium ScholenStichting Omnium Scholen heeft een verzoek ingediend voor het stichten van een nieuwe school in Eemnes per 1 augustus 2015. Dit verzoek dient formeel in behandeling te worden genomen
Besluit: N.a.v. het verzoek wordt nadere informatie opgevraagd. De directies van de scholen in Eemnes zullen worden geïnformeerd over het ingediende verzoek.