Collegebesluiten 24 maart 2015

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 30 maart 2015.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA, burgemeester
De heer H. Zoetman, wethouder
De heer J. den Dunnen, wethouder
De heer N. Rood, wethouder
De heer B. Epema, beleidsregisseur
Afwezig:
De heer P. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Vaststellen besluitenlijst week 12
Het college stelt de besluitenlijst van week 12 gewijzigd vast.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER


Jaarverslag Veiligheid 2014
Korte inhoud: In het jaarverslag staat de gepleegde inzet, de cijfers over 2014 en of de doelstellingen behaald zijn. Het jaarverslag is opgesteld op basis van het vastgestelde uitvoeringsplan integrale veiligheid 2014.

Besluit:
1. Het college besluit het Jaarverslag Veiligheid 2014 vast te stellen;
2. Het college besluit het Jaarverslag Veiligheid 2014 ter kennisgeving door te geleiden naar de gemeenteraad.

Trouwen op een alternatieve locatie De Deel, Wakkerendijk 162, 3755 DG Eemnes
Korte inhoud:Verzoek van de heer R.G. Roskam en mevrouw A.M. Beukers om op 25 september 2015 om 15.30 uur te mogen trouwen in de Deel, Wakkerendijk 162, 3755 DG Eemnes.

Besluit:
1. akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie De Deel, Wakkerendijk 162 3755 DG Eemnes op 25 september 2015 om 15.30 uur;
2. de locatie De Deel, Wakkerendijk 162, 3755 DG Eemnes structureel te benoemen als gemeentelijke trouwlocatie;
3. hiertoe een contract af te sluiten met exploitant van De Deel.


PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN


Startkapitaal Stichting Noodhulp Eemnes
Korte inhoud: Om de Stichting Noodhulp Eemnes een startkapitaal te verstrekken is in 2012 besloten een bedrag van € 3.000 toe te kennen, zijnde een deel van de besparing van het college om niet deel te nemen aan het VNG congres 2012.

Besluit:
Het college besluit de Stichting Noodhulp Eemnes een startkapitaal te verstrekken van € 3.000,-, te verhogen met de opstartkosten ad. € 1.000,-. De kosten komen ten laste van het budget representatie.

Bestuursopdracht buurtteams
Korte inhoud: Voor het versterken van de burgerparticipatie in Eemnes wordt ingezet op het omvormen van de huidige buurtpreventieteams naar zogenaamde Buurtteams. Daarnaast dienen in de overige wijken dan Buurtteams opgezet te worden. Hiertoe is een bestuursopdracht opgesteld.

Besluit:
Het college stemt in met de bestuursopdracht Buurtteams en besluit deze met aantal kleine aanpassingen ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad


PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN


Sociaal Plan Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN)
Korte inhoud: In december 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd het liquidatieactieplan van WMMN. Nu wordt de raad voorgesteld in te stemmen met het sociaal plan van WMMN. Met de instemming van het Sociaal Plan door de deelnemende raden worden de formaliteiten voor de opheffing van WMMN afgerond en wordt de transformatie naar de stichting mogelijk gemaakt.

Besluit:
Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met het bijbehorende sociaal plan van WMMN

Bezwaar tegen het besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur achter het pand Klaproos 20 te Eemnes
Korte inhoud:Het ontvankelijke bezwaarschrift is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Voornoemde commissie heeft d.d. 2 maart 2015 het college geadviseerd het bestreden besluit in heroverweging in stand te laten.

Besluit:
Het college besluit zich te conformeren aan het advies d.d. 2 maart 2015 van de commissie bezwaarschriften en het bestreden besluit, in heroverweging, in stand te laten. 

 
PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD


Bestuursopdracht groenbeleidsplan.
Korte inhoud: Het groenbeleid is verouderd en is verspreid vastgelegd in vele stukken. Het college heeft een aantal zaken opgenomen in het programma, zoals een lijst met beeldbepalende bomen, aanpassing kapbeleid, aanleg uitrengebied honden, aanwijzen paardenroutes en een lijst met te verkopen restpercelen. Dit is allemaal meegenomen in de bestuursopdracht groenplan.

Besluit:
De bestuursopdracht Groenbeleidsplan gemeente Eemnes ter vaststelling aan de raad voorleggen

Afronden bestuursopdracht Op weg naar dubbellaags ZOAB op de A27
Korte inhoud: De bestuursopdracht ‘Op weg naar dubbellaags ZOAB op de A27’ heeft geleid tot een eindconclusie. In bijgaande memo is één en ander verwoord. De bestuursopdracht (BO) kan hiermee worden afgerond.

Besluit:
1. in te stemmen met de bijgaande memo, met enkele aanpassingen;
2. deze ter kennis aan de raad aan te bieden.

Geldlening aan Zwembad de Biezem ten behoeve van de installatie van een WKK installatie
Korte inhoud: Eemnes heeft de ambitie om in 2020 een CO2-reductie van 25% of meer te behalen t.o.v. 2009. In dat kader zijn een groot aantal acties geschetst in de kadernota die in september 2014 door de raad is vastgesteld. Een van die acties is het verduurzamen van het BEL-zwembad. De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren dragen gezamenlijk zorg voor de exploitatie van het BEL- zwembad. De gemeente Laren heeft de regie over het BEL-zwembad ‘De Biezem’. De Biezem wordt in 2015 gerenoveerd. In de renovatie is voorzien om een nieuwe hoog-rendement verwarmingsinstallatie. Een vanuit energiebeheer, milieu en financiering betere Warmte Kracht Koppeling verwarming (WKK centrale) kan vanuit de renovatiebegroting niet gefinancierd worden. De gemeente Eemnes wil het invoeren van een WKK centrale mogelijk maken en stelt daarvoor een lening beschikbaar aan de SBL. Deze geldlening wordt verstrekt tegen een rentepercentage van 2,0% en wordt lineair afgelost in 8 jaar. Door de plaatsing van een WKK centrale mogelijk te maken, draagt de gemeente bij aan een significante verlaging van de CO2 uitstoot. De lening wijkt af van het treasurystatuut van de gemeente Eemnes, in die zin, dat er geen materiele zekerheden zijn gevestigd.

Besluit:
1. Het college heeft het voornemen een geldlening ter hoogte van € 302.000,- te verstrekken aan SBL te Laren ten behoeve van het installeren van een Warmte Kracht Koppeling in het BEL zwembad de Biezem;
2. Het college vraagt de gemeenteraad om een zienswijze met betrekking tot de voorgenomen geldlening;
3. Na de verkregen zienswijze sluit het college de betreffende geldleningsovereenkomst met SBL af.

6.    Rondvraag / mededelingen