Collegebesluiten 28 april 2015

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 06 mei 2015

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA, burgemeester
De heer H. Zoetman, wethouder
De heer J. den Dunnen, wethouder
De heer N. Rood, wethouder
De heer P. van Dijk, gemeentesecretaris

Vaststellen besluitenlijst week 17
De besluitenlijst van week 17 wordt gewijzigd vastgesteld.

 

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

 

Vaststellen jaarrekening en jaarverslag 2014 Eemnes
Korte inhoud: Jaarlijks legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde bestuur. Dit gebeurt door het ter vaststelling aanbieden van de jaarrekening.

Het college besluit:

  1. het jaarverslag en de jaarrekening 2014 vast te stellen met een voordelig saldo van € 63.483;
  2. de productenrealisatie 2014 vast te stellen;
  3. bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit  ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

 

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

 

Calamiteitenprotocol Jeugdhulpverlening
Korte inhoud: Binnen de uitvoering van de jeugdhulpverlening kunnen zich calamiteiten voordoen die naar hun aard voor de direct betrokkenen, maar ook voor de jeugdhulpinstellingen en de gemeenten forse impact hebben. Vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college is het van belang om met de betrokken partijen af te spreken hoe in voorkomende  gevallen te handelen en daarover te communiceren. Er is daartoe regionaal een protocol opgesteld.

Het college besluit
het Calamiteitenprotocol Jeugd vast te stellen.

Aanvraag meerjarige subsidie Historische Kring Eemnes
Korte inhoud: De Historische Kring Eemnes (HKE) heeft op 4 maart 2015 een meerjarige

Het college besluit:

• meerjarige subsidie te verlenen aan de HKE voor de Open Monumenten dag en deze subsidie direct definitief vast te stellen op € 1.800,- verdeeld over vier jaar;

• de subsidiekosten ten laste te brengen van kostenplaats kunst en cultuur (65410011)­ kostencategorie Subsidie Open Monumentendag (642512).

Gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Eemnes 2014
Korte inhoud: jaarlijks dient een gemeentelijk jaarverslag kinderopvang te worden ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs en ter kennis te worden gebracht aan de gemeenteraad. Verantwoording wordt gedaan over het jaar 2014.

Het college besluit:
(1) het gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Eemnes vast te stellen en
(2) de raad via de lijst ingekomen stukken in kennis te stellen van het gemeentelijk jaarverslag.

Jaarrekening 2014 en ontwerpbegroting 2016 Regionaal Bureau Leerlingzaken
Korte inhoud: Conform de gemeenschappelijke regeling heeft de raad de mogelijk om vóór 15 mei 2015 een zienswijze in te dienen met betrekking tot de door het Regionaal Bureau Leerlingzaken aangeleverde jaarrekening 2014 en ontwerpbegroting 2016. De aangeleverde stukken zijn getoetst en verwerkt in een memo die ter besluitvorming wordt verstrekt aan uw college en ter kennisneming aan de raad.

Het college besluit:
1) een zienswijze in te dienen ten aanzien van de jaarrekening 2014, voor zover de Algemene Reserve een omvang heeft die groter is dan 5 %;

2) een zienswijze in te dienen ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van RBL, in relatie tot het Sociaal domein en regio G&V;

3) een voorbehoud te maken ten aanzien van de meerjarenbegroting,  zoals opgenomen in de ontwerpbegroting  2016, die een toename van de gemeentelijke bijdrage laat zien;

4) het Regionaal Bureau Leerlingzaken  te vragen om bekostigingsscenario's  op te stellen uitgaande van de trend dat het aantalleerplichtigen regionaal gaat afnemen;

5) de memo "Jaarrekening 2014 en ontwerpbegroting 2014 RBL" voor instemming voor te leggen aan de raad en deelnemende  gemeenten.

Bestuurlijke aansturing Veilig Thuis (en SAVE)
Korte inhoud: Op grond van de Jeugdwet 2015 en de Wmo 2015 zijn alle colleges verantwoorde voor het hebben van een bovenregionaal Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). De landelijke publieksnaam  hiervoor is Veilig Thuis. De gemeenter in de provincie Utrecht hebben in september 2013 opdracht gegeven tot de vorming van de uitvoeringsorganisatie  Veilig Thuis, die op 1 januari 2015 operationeel moest zijn. In een later stadium zijnWeespen Wijdemeren aangesloten bij de gemeenten die opdrachtgever zijn van Veilig Thuis. De organisatie werkt daarmee in opdracht van 28 gemeenten. Voor de bestuurlijke aansturing zijn bovenregionale  afspraken nodig, die zowel recht doen aan de rollen en posities v de afzonderlijke gemeenten, als aan de contracterende regio's en de verantwoordelijkheden  van de centrumgemeenten.

Het college besluit:
1. de bestuurlijke Overlegtafel Veilig Thuis (en SAVE) in te stellen, zoals toegelicht in bijlage 1;
2. deze werkwijze één jaar na de oprichting te evalueren;
3. de portefeuillehouder Wmo van gemeente Woudenberg en de portefeuillehouder  Jeugd van gemeente Woudenberg, als diens plaatsvervanger, te mandateren om namens het college van Eemnes besluiten te nemen in de Bestuurlijke Overlegtafel Veilig Thuis (en SAVE) en te machtigen en volmacht te verlenen voor zover nodig om de taken van de Bestuurlijke Overlegtafel uit te voeren.

Aanvraag waarderingssubsidie 2016 bij Eemnes door Voorkom! verslavingspreventie
Korte inhoud: Voorkom! verslavingspreventie vraagt een waarderingssubsidie voor 2016 voor lessen verslavingspreventie in het onderwijs

Het college besluit
Voorkom! verslavingspreventie subsidie te weigeren op grond van de subsidieverordening, artikel 9d: in het beoogde doel of de voorgenomen  activiteit is al op een andere wijze in belangrijke mate voorzien.

Belaidsregels bestuurlijke boete m.b.t. inlichtingenplicht participatiewet
Korte inhoud: Naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 november 2014 over de Fraudewet heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer van 16 december  2014 en in de Verzamelbrief  van december 2014 aangegeven  dat wetswijzigingen  worden voorbereid.  Tevens zijn twee onderzoeksrapporten gepubliceerd. In deze rapporten wordt o.a. geconcludeerd dat de huidige boetwetgeving  disproportioneel is en dat daar waar geconstateerd wordt dat betrokkene een fout heeft begaan en er geen sprake is van bewuste fraude, er meer ruimte zou moeten zijn om de hoogte van de boete aan te kunnen passen. Naar aanleiding hiervan worden belaidsregels vastgesteld, waarin de evenredigheidstaets en verminderde  verwijtbaarheid  wordt uitgewerkt.

Het college besluit
de belaidsregels  vast te stellen t.a.v. het boetebeleid dat op grond van artikel 18a Participatiewet  wordt gevoerd.

Krediet aanleg kunstgrasvelden SV Eemnes
Korte inhoud: Aanvraag krediet aanleg kunstgrasvelden SV Eemnes.

Het college besluit:
1.het presidium tijdens de vergadering d.d. 29 april 2015 mondeling te informeren  over de planning en voorgenomen aanbesteding;
2. na de aanbesteding  de raad via een memo te informeren  over het resultaat van de aanbesteding, en de begratingswijziging voor te leggen.
 

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

 

Jaarrekening en bijbehorend jaarverslag 2014, begroting 2016 en meerjarenraming 2016-2019 van Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN).
Korte inhoud: Jaarrekening en bijbehorend  jaarverslag 2014, begroting 2016 en meerjarenraming 2016-2019 zijn door WMMN aangeboden. Conform artikel 27 en artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad  in de gelegenheid  gesteld de gevoelens omtrent de voorgelegde  stukken te doen blijken.

Het college besIuit:
1. de raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de jaarrekening  (in verband met de algemene beleidslijn ten aanzien van de omvang van de Algemene Reserve (maximaal 5 %). De WMMN verzoeken om het meerdere terug te geven aan de deelnemende gemeenten;
2. de deelnemende gemeenten te informeren over onze zienswijze.

Verhuur gemeentegrond voor het innemen van een standplaats te Eemnes.
Korte inhoud: Voor het innemen  van een stukje gemeentegrond voor een standplaats dient een vergunning aangevraagd  te worden. Indien de verzoeker een vergunning  verstrekt wordt is er afgesproken dat dit wordt vastgelegd in een huurovereenkomst.

Het college besluit
het voorstel aan te houden vanwege diverse vragen.

 

Verhuur gemeentegrond voor het terras bij Cafe Wakker te Eemnes.
Korte inhoud: De exploitant van Wakker, gevestigd aan de Wakkerenwijk  30 te Eemnes heeft het verzoek gedaan om het bestaande huurcontract te verlengen met 5 jaar, om een terras te mogen aanleggen.

Het college besluit
onder voorwaarden,  akkoord te gaan met de verlenging van de verhuur van ongeveer 150 m2 grond voor € 1.942,00 op jaarbasis met indexatie. De opbrengst te verantwoorden op 68200000 Eigendommen  niet voor de openbare dienst bestemd, 832100 Huren.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

 

Budget herinrichting Ploeglaan en Klaproos
Korte inhoud: Het vrijgeven van de financiële middelen voor de uitvoering van het werk is een bevoegdheid  van het college. In dit voorstel wordt het college gevraagd om de resterende financiële middelen uit de programma's  Wegen en Groen vrij te geven, zodat dit project volledig uitgevoerd kan worden.

Het college besluit
in te stemmen om de resterende financiële middelen, opgenomen  in de investeringsplanning van de begroting 2015, vrij te geven voor de uitvoering van dit project.

Magazine ter promotie van Eemnes

Het college besluit:
1. in te stemmen met de voorgestelde aanpak en offerte;
2. de informerende memo te verstrekken aan de raadsleden.

Rondvraag I mededelingen

Persuurtje (12.30 - 13.30 uur)
Met de vertegenwoordigers van de pers vindt het periodiek overleg plaats.