Collegebesluiten 30 maart 2015

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 april 2015

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 
 
Vaststellen besluitenlijst week 13
De besluitenlijst van week 13 wordt gewijzigd vastgesteld.
 
PORTEFEUILLE BURGEMEESTER
 
Klachtenjaarverslag 2013 en 2014
Korte inhoud: Jaarverslag van de afdoening van in 2013 en 2014 ontvangen klachten die overeenkomstig de Klachtenregeling van de gemeente Eemnes 2008 zijn behandeld alsmede een verslag van de Nationale ombudsman m.b.t. rechtstreeks bij hem ingediende klachten.
 
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het Jaarverslag klachtenbehandeling 2013 en 2014
2. het jaarverslag Klachtenbehandeling 2013 en 2014, met enkele aanvullingen, ter kennisneming doorgeleiden naar de raad.
 
Rechtmatigheid verstrekte subsidies
Korte inhoud: Tijdens de interne controle is geconstateerd dat de subsidies niet worden vastgesteld binnen de geldende termijnen. Met dit voorstel wordt deze onrechtmatigheid gerepareerd.
 
Het college stemt in met de reparatie van de onrechtmatigheid die is ontstaan door het niet tijdig vaststellen van verstrekte subsidies.
 
Draaien oorlogsmonument
Korte inhoud: Het oorlogsmonument aan het Plantsoen staat nu gericht naar de zuidzijde gevolg hiervan is dat tijdens de 4 en 5 mei ceremonie er weinig ruimte is voor belangstellenden.
 
Het college besluit:
- het oorlogsmonument te laten draaien.
- het college besluit de werkzaamheden voor de komend 4-5 mei uitvoering te laten uitvoeren door ZVS Eemnes.
- Het college besluit dat de kosten voor het draaien van het monument ten laste komen van de post rec. openbaar groen (65600012 -  634372) en dat dit leidt tot een overschrijding van bovenstaand budget.
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN
 
PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD
 
Subsidieaanvraag Stichting Eemnes Opgewekt naar Nul op de meter
Korte inhoud: De stichting Eemnes opgewekt naar nul op de meter verzoekt om een subsidie als beginkapitaal om een start te kunnen maken met het uitvoeren van de doelstellingen.
 
Het college besluit:
1. tot verlening van een garantiesubsidie ad. € 9.950,00;
2. dit te dekken vanuit het programmabudget klimaatbeleid;
3. de garantiesubsidie nu direct te bevoorschotten;
4. voorzover nodig, de teveel ontvangen subsidie te zijner tijd terug te laten betalen uit de verkregen opbrengsten. 
 
Inkoop advies i.v.m. onderzoek naar kansen voor mestvergister(s)
Korte inhoud: Samen met de AKOE wil de gemeente de mogelijkheden van het oprichten van mestvergisters voor de productie van biogas laten onderzoeken. Door het ontbreken van kennis over dit onderwerp binnen de organisatie wordt voorgesteld deze kennis in te kopen bij een extern adviesbureau.
 
Het college besluit:
- tot onderhandse gunning van de adviesopdracht, groot € 8024,- exclusief BTW, aan adviesbureau EnergyMatters;
- dit te dekken vanuit het programmabudget Klimaatbeleid (67230014).
 
Rondvraag / mededelingen
 
Format oplegger raadsvoorstel
In het kader van de nieuwe vergaderstructuur van de raad is een format voor een oplegger bij de raadsvoorstellen gemaakt.
 
Het college besluit het format voor te leggen aan het presidium.
 
Verzoek bijdrage 70-jarig jubileum Volksuniversiteit
De volksuniversiteit verzoekt om een bijdrage t.b.v. de viering van het 70-jarig jubileum.
 
Het college besluit een bijdrage toe te kennen van € 700,- (bij het 75-jarig jubileum zal dan geen bijdrage worden toegekend).