Collegebesluitenlijst 06 mei 2015

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 mei 2015

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
Afwezig:
de heer H. Zoetman, wethouder

 
Vaststellen besluitenlijst week 18
De besluitenlijst van week 18 wordt gewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

 

Zienswijze Ontwerpbegroting Servicebureau Gemeenten 2015
Korte inhoud: Na overdracht van vergunningverlening en handhavingstaken milieu aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) is in 2014 het besluit genomen het Servicebureau Gemeenten (SB|G)op te heffen. In dit kader is de jaarrekening van het SB|G ingericht op de grondslagen van liquidatie in plaats van continuïteit. De in het najaar van 2014 vastgestelde begroting van het SB|G 2015 was een pro-forma begroting, die uitging van de fictie van continuïteit. De nu voorliggende gewijzigde begroting is ingericht op de finale liquidatie van het SB|G. In het kader van de liquidatie van het SB|G zijn alle taken afgestoten naar de gemeente Amersfoort, die als gastheergemeente deze taken aan de regio aanbiedt. Personeel, de inventaris en huisvestingsverplichtingen zijn eveneens aan de gemeente Amersfoort overgedragen of verkocht aan derden. De gemeente Eemnes heeft een voorziening opgenomen van € 70.000 voor de liquidatiekosten van de SB|G. De jaarrekening 2014 van de SB|G vertoont een tekort voor de gemeente Eemnes van per saldo € 30.353. De begroting 2015 vertoont een overschot van € 2.359. De conclusie dat de voorziening toereikend is, is hiermee gerechtvaardigd.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de jaarrekening 2014 van het SB|G;
2. kennis te nemen van de begroting 2015 van het SB|G;
3. de Jaarrekening 2014 van het SB|G voor kennisgeving aan de gemeenteraad ter beschikking te stellen;
4. de begroting 2015 van het SB|G aan de gemeenteraad aan te bieden en de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen;
5. vooruitlopend en onder voorbehoud op een raadsbesluit terzake, aan het bestuur van de SB|G mee te delen dat de gemeente Eemnes geen zienswijze in zal dienen bij de begroting 2015 van de SB|G.

Kadernota 2016
Korte inhoud: Voor 2016 is een Kadernota opgesteld. Hierin worden de kaders aangegeven voor 2016. Naast kaderstelling omvat de Kadernota ook de autonome ontwikkelingen.

Het college besluit:
Het college stemt in met de Kadernota, met enkele aanpassingen, en legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

 

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN


Kaders inkoop jeugdhulp Eemnes
Korte inhoud: In maart heeft het college besloten om de komende jaren de samenwerking in Eemland c.q. de regio Amersfoort op Jeugd voort te zetten. Een belangrijk onderdeel in de samenwerking is de gezamenlijke inkoop van de specialistische jeugdzorg voor 2016. In het kader van een tijdige start van het inkoopproces zijn in het bestuurlijk overleg regio Amersfoort op 19 maart jl. de kaders voor deze inkoop opgesteld, die nu ter vaststelling in alle colleges voorliggen. Ten opzichte van de inkoop van 2016 worden een paar nieuwe uitgangspunten gekozen, zoals ten aanzien van de risicoverevening (profijtbeginsel waar kan) en de contractering (meer variatie in vorm). De sociale teams worden in principe buiten de contractering gehouden, maar wel wordt onderzocht wat de meerwaarde is om gezamenlijke afspraken te maken met de aanbieders over voortgezette deelname aan de sociale teams.

Het college besluit:
1. de gemeente Amersfoort te vragen de huidige rol voor het inkoop- en subsidiebureau te continueren in 2016;
2. het regionaal inkoopbureau een voorstel uit te laten werken voor de risicodeling, met als uitgangspunt profijtbeginsel waar mogelijk en risicodeling waar nodig;
3. In de contracten zodanige productbeschrijvingen opnemen dat de gemeente inzicht krijgt in de aanspraak;
4. te gaan variëren in contractvorm per zorgvorm en daar een voorstel voor te doen, een meerjarig perspectief op inkoop te ontwikkelen, rekening houdend met de verschillen tussen de
gemeenten, maar voor 2016 in principe weer eenjarige afspraken met zorgaanbieders te maken, tenzij op basis van innovatie en zorgvernieuwing meerjarige afspraken wenselijk zijn.
5. met deelnemende gemeenten gezamenlijk beleid ontwikkelen, waar dit nodig is voor de gezamenlijke contractering, (boven)regionale afspraken en risicodeling, met aandacht voor Innovatie;
6. met deelnemende gemeenten gezamenlijk beleid ontwikkelen op samenhang en onderscheid tussen zorgvormen en producten, als ontwikkelperspectief voor veldpartijen

Jeugdlintje
Korte inhoud: Het college heeft de BEL Combinatie verzocht een advies op te stellen over het onderwerp "jeugdlintje". Bijgaand treft u dit advies aan. Het is verstandig dat het college de raad middels een memo hierover informeert. In het Collegeprogramma Eemnes 2014-2018 wordt het ’Invoeren van een jeugdlintje voor jonge helden’ benoemd.

Het college besluit:
1. het instellen van een Jeugdlintje binnen de gemeente Eemnes;
2. de kosten die gemoeid zijn met de uitreiking van een Jeugdlintje te dekken uit de post ‘Algemene voorzieningen Jeugd’;
3. de Raad middels een memo te informeren over het instellen van een Jeugdlintje gemeente Eemnes.

Privacyprotocol Sociaal Domein HBEL
Korte inhoud: Voor de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren is een privacyprotocol sociaal domein opgesteld. Met het protocol wordt beoogd voor het sociaal domein een leesbare uitwerking te geven van de veelvoud aan privacyregels voor inwoners, medewerkers en anderen en die moet leiden tot een eenduidige werkwijze voor het verwerken van gegevens voor alle gemeenten.

Het college besluit:
1. het Privacyprotocol sociaal domein HBEL vast te stellen;
2. de stukken ter kennisname aan te bieden aan de raad.

Regionale ombudsfunctie sociaal domein
Korte inhoud: De gemeenteraden van de regiogemeenten hebben bij de behandeling van de beleidsplannen Sociaal domein en de verordeningen ter uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning, de oproep gedaan om een laagdrempelige en onafhankelijke ombudsfunctie voor het Sociaal domein in het leven te roepen. Per 1 januari 2015 is immers een breed en omvangrijk proces van veranderingen gestart op het terrein van het Sociaal domein dat de inwoners nauw kan raken. Uit onderzoek is gebleken dat de gedachte dat de overheid zijn inwoners in deze onzekere periode een steun-, vertrouwens- en bemiddelingsfunctie (ombudsfunctie) moet bieden, breed leeft in de gemeenten in de regio. Met de raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de inrichting van de ombudsfunctie.

Het college besluit:
1. de gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de inrichting van ombudsfunctie;
2. kennis te nemen van de adviezen van de Wmo-adviesraden van de overige deelnemende gemeenten op basis van bijgevoegde concept-reactiematrix.

 

Portefeuille: Wethouder Zoetman


Portefeuille: Wethouder Rood

 

Verduurzaming openbare verlichting
Korte inhoud: De openbare verlichting wordt verduurzaamd onder het motto van “donker waar het kan en verlichten waar het moet”. De gemeente gaat de openbare verlichting zo moderniseren met dimbare led-verlichting, dat hierdoor een substantiële bijdrage wordt geleverd aan een beter milieu en tegelijkertijd geld wordt bespaard. Dit houdt concreet in, dat de openbare verlichting voorzien wordt van LED-verlichting met slimme regelsytematiek (smart-OV). Er worden ca. 1.160 armaturen vervangen door LED armaturen met smart-OV en tevens worden ca. 450 lichtmasten vernieuwd. De implementatie zal door de huidige beheerder van de openbare verlichting in goed overleg met de inwoners van Eemnes worden uitgevoerd binnen een kort tijdsbestek (september – november 2015).

Het college besluit:
1. het voornemen uit te spreken de Openbare verlichting versneld te verduurzamen en de achterstallige vervanging uit te voeren;
2. de firma CityTech opdracht te geven uitvoering te geven aan het Uitvoeringsplan Eemnes 2015;
3. aan Citytec de bestaande boekwaarde OVL per 1-7-2015 en de investeringen te vergoeden onder het vestigen van een zakelijk recht (bijdrage activa derden ex. BBV artikel 61);
4. in te stemmen met de nieuwe (onderhandse) afspraken rondom beheer en onderhoud met Citytec en daarbij te kiezen voor aanpassing van de bestaande contracten (allonge);
5. in te stemmen met een investeringskrediet van ca. € 1,75 mln. en hiervoor financiering aan te trekken conform het voorstel;
6. het voorstel met begrotingswijziging aan de gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden.

Aan- en verkoop gronden t.b.v. bedrijventerrein Zuidpolder
Korte inhoud: de raad heeft geen wensen en bedenkingen tegen de voorgenomen overeenkomst met de heer Rigter betreffende de aan- en verkoop van gronden op het nieuwe bedrijventerrein Zuidpolder. Voor inhoudelijke informatie wordt verwezen naar het eerdere collegevoorstel.

Het college besluit:
1. een gedeelte van 604 m2 en 5.788 m2 van het perceel kadastraal bekend gemeente Eemnes, sectie L, nummer 155 van de heer Rigter aan te kopen;
2. een gedeelte van 1.192 m2 van het perceel kadastraal bekend gemeente Eemnes, sectie L, nummer 956 aan Rigter Ontwikkeling BV te verkopen.

 

Rondvraag / mededelingen

Coalitie-accoord provincie Utrecht
Het college neemt kennis van het coalitie-accoord van de provincie.