Collegebesluitenlijst 11 augustus 2015

Vastgesteld in het college van 18 augustus 2015.

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer H. Zoetman  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
De heer P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 31

De besluitenlijst van week 31 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Tussenstand uitvoering collegeprogramma 2014 - 2018
Korte inhoud: T.a.v. de uitvoering van het collegeprogramma (Eemnes in Beweging) is de tussenstand opgemaakt. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt hoe het staat met de voortgang van de uitvoering van het programma.

Het college:

1. stemt in met de Tussenstand/stand van zaken per 11 augustus 2015;

2. stuurt de stukken ter kennisname naar de raadsleden.
 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Subsidie peuterspeelzaal De Woelwaters in relatie met Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang gemeente Eemnes
Korte inhoud: Op 28 april 2015 stemde de Raad in met het voorstel 'Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang gemeente Eemnes'. Een van de voorwaarden in het besluit is dat de peuterspeelzalen in Eemnes uiterlijk op 1 augustus 2015 zijn omgevormd in peuteropvang. Inmiddels is duidelijk dat De Woelwaters hier niet aan zal voldoen. Daarom wordt het college voorgesteld de subsidie 2015 in te trekken, de twee reeds betaalde termijnen van de subsidie 2015 terug te vorderen en de resterende twee termijnen niet meer uit te betalen. Daarnaast wordt voorgesteld geen subsidie voor 2016 te verlenen en het voordeel 2015 en 2016 niet af te ramen.

Het college besluit:

1. tot intrekking van de bij besluit van 22 december 2014 verleende subsidie 2015 aan De Woelwaters;

2. de twee reeds betaalde termijnen (totaal € 4.820) terug te vorderen en de overige twee termijnen 2015 (totaal € 4.820) niet uit te betalen;

3. geen subsidie voor 2016 te verlenen;

4. het voordeel in de begroting 2015 en 2016 beschikbaar te houden voor de uitwerking van het raadsbesluit Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang gemeente Eemnes.

3.2.

Statuten Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Naar aanleiding van een wijziging van de werknaam en onderdelen binnen de Wet op het Primair onderwijs dienen de statuten aangepast te worden. Tevens worden de statuten op bepaalde onderdelen aangescherpt waarmee eventuele onduidelijkheid wordt verholpen. Het aanpassen van de statuten is op grond van de Wet op het primair onderwijs een bevoegdheid van de raad.

Het college besluit het voorstel aan te houden vanwege diverse vragen. 

3.3.

Opdracht opstellen rapportage leerlingenprognose en ruimtebehoefte onderwijs
Korte inhoud: De overeenkomst met Planning Verband Groning (hierna te noemen PVG), voor het opstellen van een rapportage leerlingenprognose en ruimtebehoefte onderwijs, is verlopen. Aan uw college wordt gevraagd om de overeenkomst met PVG te verlengen.

Het college besluit

1) aan PVG de opdracht te verstrekken om voor kalenderjaar 2015, 2017 en 2019 een rapportage leerlingenprognose en ruimtebehoefte onderwijs op te stellen;

2) de kosten van ad. € 900,--, voor het opstellen van de rapportage leerlingenprognose en ruimtebehoefte onderwijs, mee te nemen in de zomernota 2015 ten gunste van kostenplaats overige voorzieningen/overige goederen en diensten (64200014/634399);

3) voor het opstellen van de rapportage leerlingenprognose en ruimtebehoefte onderwijs, betreffende kalenderjaar 2017 en 2019, een bedrag van € 900,-- (per kalenderjaar) op te nemen in de meerjarenbegroting ten gunste van kostenplaats overige voorzieningen/overige goederen en diensten (64200014/634399).

3.4.

Vaststelling gymgroepen en klokuren bewegingsonderwijs 2015-2016.
Korte inhoud: Afgelopen schooljaar is het gebruik van de Hilt voor bewegingsonderwijs hoger dan de normvergoeding. Door het ontbreken van onderbouwing vanuit het onderwijs is niet vast te stellen dat de leerlingen daadwerkelijk meer bewegingsonderwijs hebben gehad. Hierdoor is aan de Hilt alleen de normvergoeding beschikbaar gesteld en niet de extra uren. Deze situatie is onwenselijk en daarom is het gymrooster voor 2015-2016 door de schooldirecties opgesteld met in achtneming van de beleidsregels bewegingsonderwijs. Dit rooster wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het college met bijbehorend voorstel om onderbouwd af te wijken van de beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Eemnes 2015 door het beschikbaar stellen van extra gymgroepen. Afwijken van een beleidsregel is een bevoegdheid van het college.

Het college besluit:

1) af te wijken van de beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Eemnes 2015 en extra gymgroepen beschikbaar te stellen aan de Wegwijzer (3 gymgroepen),

Noorderlicht (1 gymgroep) en de Zuidwend (1 gymgroep);

2) het gymrooster voor schooljaar 2015-2016 vast te stellen.
 

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN
 

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Honden uitrengebied
Korte inhoud: In het collegeprogramma is een uitrengebied voor honden gepland. Op basis hiervan is er een tekening gemaakt en raming gemaakt.

Het college besluit:

- het uitrengebied aan te leggen conform bijgevoegde tekening;

- het budget van € 25.000 wat geraamd is op de stelpost “nieuw beleid” via een begrotingswijziging 100 over te hevelen naar de categorie 633300 uitbestede investeringen;

- het voorstel voor te leggen aan het presidium ter behandeling in de raad (Ronde).

5.2.

Vragen van de fractie VDB ex art 37 en 38 Reglement van orde met betrekking tot de Stand van zaken 25% minder CO2 d.d mei 2015.

Het college stemt in met de beantwoording van de gestelde vragen.

5.3.

Aanwijzing vervanger directeur BEL Combinatie

Het college stemt in met het voorstel tot het aanwijzen van mevr. E. Ruizeveld – de Winter als 1e waarnemer en mevr. I. Walet als 2e waarnemer van de directeur.

5.4.

Plan van aanpak dialoog inwoners perspectief Eemnes

Het college stemt in met het Plan van aanpak.
 

6.

Rondvraag / mededelingen