Collegebesluitenlijst 13 oktober 2015

Hier kunt u de getekende besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 20 oktober 2015.

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer H. Zoetman  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 41
De besluitenlijst van week 41 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

 

2.1

 

 

 

 

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

Conceptbegroting 2016 gemeente Eemnes.
Het college bespreekt de begroting voor de derde keer. De aanpassingen kunnen worden verwerkt. Daarna kan de aangepaste begroting ter vaststelling aan het college worden voorgelegd.

2.2 Subsidievoorstel

Als start van het besluitvormingsproces over de aanvragen van subsidies voor het jaar 2016 dient door het college een aantal voor dat proces relevante besluiten worden genomen, als ook te worden beslist op aanvragen van meerjarige subsidies met een hoog risicoprofiel.

Het college besluit het voorstel aan te houden vanwege diverse vragen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Schoolmaatschappelijk werk
Korte inhoud: De werkgroep passend onderwijs heeft de notitie schoolmaatschappelijk werk (SMW) opgesteld waarmee wordt ingegaan op de preventieve functie en meerwaarde van deze voorziening binnen het Primair en Voortgezet Onderwijs. Tevens betreft deze notitie een bekostigingsvraagstuk. Woensdag 14 oktober 2015 wordt de notitie SMW besproken in de stuurgroep 18 min. Het college wordt voorgesteld kennis te nemen van de notitie SMW en het voornemen uit te spreken, in de stuurgroep 18 min, om bij te dragen aan het SMW en samen met het samenwerkingsverbanden de opdracht aan het SMW op te stellen.
 

1) Het college besluit kennis te nemen van de notitie schoolmaatschappelijk werk en spreekt het voornemen uit:

- dat het schoolmaatschappelijk werk een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van het onderwijs en de gemeente

- dat de gemeente voornemens is jaarlijks bij te dragen aan het schoolmaatschappelijk werk mits alle gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek hiertoe besluiten;

- dat de gemeente in overleg met de samenwerkingsverbanden een opdracht formuleert voor het schoolmaatschappelijk werk en samen verantwoordelijk zijn voor de monitoring en bijsturing.

3) Het college besluit dit voornemen in te brengen in de stuurgroep 18 min en naar aanleiding van dit overleg een definitief besluit te nemen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

4.1.

Oplegging last onder dwangsom Nieuweweg 32a ivm bouwen zonder vergunning
Korte inhoud: Op 9 september 2015 is het voornemen uitgesproken om handhavend op te treden tegen een zonder vergunning gerealiseerd bouwwerk op het perceel Nieuweweg 32A te Eemnes. Van de mogelijkheid om deze overtreding op eigen gelegenheid ongedaan te maken, is geen gebruik gemaakt. Wel zijn er schriftelijke zienswijzen ontvangen. Deze hebben echter niet geleid tot een gewijzigd inzicht. Aan u wordt voorgesteld te besluiten de last onder dwangsom op te leggen.

Het College besluit:

  1. de last onder dwangsom op te leggen

  2. het besluit kenbaar te maken aan de overtreder

4.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e herziening bestemmingsplan Zuidpolder Woongebied
Korte inhoud: Op 21 september 2015 heeft de gemeenteraad de Woonvisie Eemnes 2015 vastgesteld. Hierin is aangegeven dat er in Eemnes ruimte is voor de bouw van 70 nieuwe woningen per jaar. Hiervan worden er gemiddeld 40 woningen per jaar in de Zuidpolder gebouwd, met een inhaalslag voor 2015 en 2016. Om de bouw van deze aantallen mogelijk te maken in de Zuidpolder moet het bestemmingsplan “Woongebied Zuidpolder” worden herzien. De bepaling uit het bestemmingsplan dat er gemiddeld 30 woningen per jaar gebouwd mogen worden en in een periode van 4 jaar maximaal 120 woningen, moet worden geschrapt.

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerp van de 1e herziening van het bestemmingsplan woongebied Zuidpolder en

  2. de mening en gevoelens te peilen van de raadsessie over de 1e herziening van het bestemmingsplan Zuidpolder

  3. Afhankelijk van de mening en gevoelens van de sessie het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Extra uren milieu 2015
Korte inhoud: In september 2015 is gebleken dat het aantal uren milieu voor dit jaar, zoals opgenomen in het DVO, bijna besteed zijn. In overleg met de portefeuillehouder milieu zijn keuzes gemaakt in de nog uit te voeren werkzaamheden binnen de beschikbare uren. Daarnaast is afgesproken om extra uren in te zetten voor 2015 voor met name een aantal afvalzaken, die niet doorgeschoven kunnen worden naar 2016.

Het college besluit:
- in te stemmen met de extra inzet op het gebied van milieu met 44 uur

- een eventuele overschrijding op kostenplaats gemeentereiniging mee te nemen in het saldo van de jaarrekening.

6.

Rondvraag / mededelingen