Collegebesluitenlijst 18 augustus 2015

Download ondertekende besluitenlijst

 

Vastgesteld in het college van 25 augustus 2015.

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer H. Zoetman  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
De heer P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 33
De besluitenlijst van week 33 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Aanvulling subsidie voor de kunstroute een Dijk van Kunst 2015
Korte inhoud: Door een hoger aantal inschrijvingen moet de informatiefolder worden aangepast waarvoor het Dijk van Kunst Comité een aanvullende subsidie van € 300,-vraagt.

Het college besluit:

1. aan het Dijk van Kunst Comité een aanvullende eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 300,-;
2. de subsidie te verantwoorden op het budget kunst en cultuur 65400011 -incidentele subsidies 642504 en te dekken uit de reserve Gemeenschap, Cultuur en Sport;
3. dit te verwerken bij de jaarrekening 2015.

3.2.

Salarissen van bestuurders in de zorgsector boven de norm volgens de  Wet Normering Topinkomens.

Het college stemt in met memo t.b.v. de raad, en verzoekt de portefeuillehouder via het reguliere overleg na te gaan of Laren, Blaricum en Huizen het hier ook mee eens zijn.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

4.1.

Grondverkoop naast Zilverschoon 1
Korte inhoud: In de raadsvergadering van 23 juni 2014 is het voorstel over grondverkoop nabij de woning Zilverschoon 1 aan de orde geweest. De gemeenteraad kon instemmen met deze verkoop. De kopers hebben in het vervolgtraject aangegeven ook de grond te willen kopen die aan de noordzijde van de glasvezelkast ligt. In plaats van 97 m2 willen zij 131 m2 kopen. Bij een voorgenomen verkoop van grond met een oppervlakte van meer dan 100 m2 moet de grond worden getaxeerd. Deze taxatie heeft plaatsgevonden.

Het college besluit:

1. de bewoners een strook grond aanbieden van 131 m2 voor € 19.000,-;
2. de voorgenomen grondverkoop voorleggen aan de gemeenteraad en aan de raad vragen of zij ten aanzien van deze verkoop wensen of bedenkingen hebben;
3. de opbrengst verantwoorden op de functie 65600016 Restgroen, kostensoort 833106 Verkoop openbaar groen en na effectuering van de verkoop het resultaat betrekken in de zomernota c.q. jaarrekening.

4.2.

Verzoek tot koop van BBL gronden.
Korte inhoud: O-gen is van plan agrarische gronden in Eemnes te verkopen (in opdracht van de provincie Utrecht). Het betreft voormalige BBL gronden. De afspraak is dat ze dan eerst checken of collega-overheden de gronden wensen te kopen. Vandaar dat Eemnes wordt gevraagd of zij belangstelling hebben om de aangeboden gronden in Eemnes te kopen.

Het college besluit om, onder voorbehoud van instemming van de AKOE, geen gebruik te maken van het aanbod tot aankoop van gronden.

4.3.

Verkeersmaatregelen Laarderweg / Minnehof
Korte inhoud: Er zijn vragen en wensen geuit door het college over de verbetering van de verkeerssituatie van de Laarderweg en Minnehof.

Het college besluit:

1. kennis te nemen van de in het rapport van Keypoint voorgestelde korte termijn maatregelen aan de Laarderweg;
2. kennis te nemen van het advies van de verkeersadviseur van de politie over de voorgestelde maatregelen;
3. de voorgestelde maatregelen uit het rapport uit te voeren met dien verstande dat:
a. de meerderheid van het college, gelet op de ambtelijke adviezen, vindt dat het zebrapad ter hoogte van de Molenweg (tussen Opticën en de Kaasschuur) niet nodig is en derhalve kan vervallen;
b. de snelheidsremmers op de Wakkerendijk vanwege het effect en de sporadische voorvallen te handhaven, onder verbetering van de zichtbaarheid (zoals voorgesteld);
4. het voorstel voor te leggen aan het presidium voor behandeling in de Ronde, Raadsessie en Raad;
5. na definitieve besluitvorming, de raad de begrotingswijziging nr 13-2015 vast te laten stellen.

4.4.

Vaststelling gewijzigd Convenant Woonruimteverdeling Regio Amersfoort 2015
Korte inhoud: Op 3 maart 2014 is het Convenant Woonruimteverdeling Regio Amersfoort getekend. In het convenant zijn werkafspraken met de corporaties gemaakt en zijn regels voor de woonruimteverdeling afgesproken. De nieuwe Huisvestingswet 2014, ingangsdatum 1 juli 2015, geeft aan dat het niet langer toegestaan is dat dergelijke regels in convenanten staan, zij moeten opgenomen zijn in lokale huisvestings-verordeningen. Dit is inmiddels gebeurd. De woonruimteverdelingsregels zijn uit het convenant gehaald en de samenwerkingsafspraken zijn niet gewijzigd maar wel geactualiseerd. Om het nieuwe convenant in te laten gaan, is het de bedoeling dat de wethouders Wonen van de gemeenten en de directeuren van de corporaties uit de regio op 16 september 2015 het gewijzigde convenant ondertekenen.

Het college besluit:
- het gewijzigde convenant vast te stellen;
- de burgemeester machtigt wethouder Zoetman het gewijzigde convenant op 16 september aanstaande te ondertekenen.

4.5.

Reactie visie busvervoer Almere 2018

Het college neemt kennis van de conceptreactie van de regio G&V en verzoekt de portefeuillehouder aanvullingen hierop vanuit Eemnes te bespreken in het overleg met de verantwoordelijk portefeuillehouder van de regio R&V.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Aanleg hondenuitrengebied nabij de Noordersingel

Het college stemt in met de memo ter bespreking in het presidium.

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Beantwoording vragen fractie Van de Berg m.b.t. Ocriet

Het college stemt in met beantwoording van de vragen.

7.

Informeel overleg met de colleges van Blaricum en Laren

Aansluitend vindt het periodiek overleg plaats met de colleges van Blaricum en Laren.