Collegebesluitenlijst 1 september 2015

Download hier de vastgestelde besluitenlijst

 

Vastgesteld in het college van 8 september 2015.

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer H. Zoetman  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
De heer P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 35
Het college stelt de besluitenlijst gewijzigd vast.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Zomernota 2015
Korte inhoud: Als onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus wordt u hierbij de Zomernota 2015 aangeboden. Deze zomernota informeert u over de voortgang van de activiteiten per programma. In afwijking van voorgaande jaren is er voor gekozen om niet meer op detailniveau met begrotingswijzigingen te komen. Bij de jaarrekening krijgen we daardoor een zuivere vergelijking tussen de vastgestelde begroting en de realisatie.

Het college besluit het voorstel aan te houden vanwege diverse vragen en opmerkingen.

 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling
Korte inhoud: Een breed gedragen en geïntegreerde visie op huiselijk geweld en kindermishandeling binnen het sociale domein, waarin de centrumgemeenten Utrecht en Amersfoort samen met de regiogemeente heldere afspraken maken. Dit geeft samenhang en een betere sturing op de aanpak van geweld in huiselijke kring en kindermishandeling en draagt daarmee in belangrijke mate bij aan het duurzaam voorkomen en duurzaam beëindigen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De aanleiding voor de regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling is de verschuiving naar een meer preventieve en ambulante en daarmee toekomstbestendige aanpak van geweld afhankelijkheidsrelaties, waaronder geweld in huiselijke kring. Het beleid rond geweld in afhankelijkheidsrelatie is daarom nadrukkelijk verbonden met de decentralisatie van de jeugdzorg en de uitbreiding van de taken van gemeenten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Eemnes valt in de veiligheidsregio Utrecht. Hierdoor sluit Eemnes aan bij Veilig Thuis Utrecht. Veilig Thuis gaat over zowel Jeugdhulp als over de Wmo.

Het college besluit:

  1. De Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling vast te stellen (zie bijlage 1);
  2. In te stemmen met de voorgestelde speerpunten om uit te werken in het jaarplan 2015/2016 (zie bijlage 2):
    Preventie: Inzet op verdere inbedding van het werken met de meldcode (zie regiovisie § 3.2.1);· Interventie: Inzet op de aanpak van ouderenmishandeling (zie regiovisie § 3.2.3);
    Uitstroom en nazorg: Inzet op uitstroom en nazorg na opvang in alle gemeenten (zie regiovisie § 3.2.5);
  3. De raad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief (zie bijlage 3).

3.2

Beantwoording vragen PvdA minimumloon augustus 2015

Het college stemt in met de beantwoording van de gestelde vragen.

3.3.

Motie PvdA Mentorschap

Het college stemt in met de voorgestelde reactie op de motie namens het college.

3.4.

Salaris directeur Tomingroep

Het college stemt in met de memo t.b.v. de raadsleden.
 

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

4.1.

Bestuursopdracht gebied Hilt - Eemhof
Korte inhoud: Vanwege diverse ontwikkelingen in het gebied is het opstellen van een samenhangende visie wenselijk.

Het college besluit:

1. in te stemmen met de bestuursopdracht.
2. de bestuursopdracht via het presidium voor te leggen aan de raad.

4.2.

Half jaar evaluatie handhaving
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft bij vaststelling van het Handhavingsbeleid 2015-2018 verzocht om een tussentijdse evaluatie ten aanzien van toezicht en handhaving dat voor de gemeente Eemnes wordt uitgevoerd. Aan de hand van gegevens uit de periode 1-1-2015 tot 1-7-2015 is een memo opgesteld (zie bijlage).

Het college besluit in te stemmen met de memo en deze ter informatie te verzenden aan de gemeenteraad.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Start uitvoering herinrichting Raadhuislaanbuurt fase 3 en 4 (Jhr. C. Roëlllaan, Parklaan, Driest en Torenzicht)
Korte inhoud: Op 24 augustus jl. is het project "Herinrichting Raadhuislaanbuurt fase 3 en 4" aanbesteed. Dit betreft de herinrichting van de Jhr. C. Roëlllaan van nr. 1 t/m 13, de Parklaan, de Driest en Torenzicht van nr. 41 t/m 110). Op basis van het aanbestedingsresultaat wordt uw college gevraagd om in te stemmen om de uitvoering van het werk aan het aannemingsbedrijf Knipscheer Infrastructuur b.v. uit Almere te gunnen. Daarna kan de uitvoering starten.

Het college besluit:
1. in te stemmen met de uitvoering van de herinrichting Raadhuislaanbuurt fase 3 en 4;
2. In te stemmen om de uitvoering van dit werk conform het aanbestedingsresultaat aan aannemersbedrijf Knipscheer Infrastructuur B.V. uit Almere te gunnen.

5.2.

Begrotingswijziging AVU 2015
Korte inhoud: De Afvalverwerking Utrecht (hierna te noemen: AVU) verzorgt namens de deelnemende gemeenten in de provincie Utrecht de vermarkting en verwerking van plastic. Daarnaast is van de Rijkswege de ingevoerde verbrandingsbelasting, die wordt doorbelast aan de deelnemende gemeenten. De raming van de bijdrage van Eemnes aan de AVU is daarom in de Algemene Leden Vergadering met € 52.500 euro verhoogd. Hiervoor is een begrotingswijziging vereist. De AVU stelt de Raad in de gelegenheid om voor 30 oktober a.s. bezwaar aan te tekenen tegen de aangepaste begroting. Voorgesteld wordt om dit niet te doen.

Het college besluit:

- kennis te nemen van de begrotingswijziging 2015 van de AVU;
- in te stemmen met de inhoud en strekking.
- in te stemmen met de begrotingswijziging.
- het voorstel voor te leggen aan de raad.

5.3.

Verduurzamen inkoopbeleid Eemnes en de BEL Combinatie

Het college stemt in met het voorstel tot wijziging van het inkoopbeleid Eemnes en de BEL Combinatie. De portefeuillehouder zal dit inbrengen in het portefeuillehoudersoverleg milieu met Laren en Blaricum.

5.4.

Quick Scan Digitale veiligheid BEL-gemeenten Rekenkamercie. BEL

Het college neemt kennis van de door de Rekenkamer uitgevoerde quick scan.

6.

Rondvraag

7.

Persgesprek

Aansluitend vindt het periodiek overleg plaats met vertegenwoordigers van de pers.