Collegebesluitenlijst 20 oktober 2015

Hier kunt u de getekende besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 20 oktober 2015.

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer H. Zoetman  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
De heer P.H. van Dijk, loco-secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 42
Conform

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

 

 

 

 

 

 

Zelfevaluatie Basis Registratie Personen 2015

Sinds de invoering van de wet BRP in januari 2014 dient de gemeente jaarlijks onderzoek uit te voeren naar de zogenaamde BRP-processen: * de inrichting van de basisregistratie; * de werking van de basisregistratie; * de beveiliging van de basisregistratie; * de verwerking van gegevens in de Basisregistratie Personen voor zover het om de gemeentelijke voorziening gaat of voor zover het college verantwoordelijk is voor de bijhouding. De management-rapportages van deze zelfevaluaties worden u nu ter vaststelling aangeboden.

Het college

1. stelt de managementrapportage en het uittreksel Zelfevaluatie BRP 2015 vast;

2. neemt kennis van de uitslag van de inhoudelijke controle van persoonslijsten aan de hand van brondocumenten;

3. neemt kennis van en stemt in met de rapportage informatiebeveiliging 2015 van de beveiligingsfunctionaris;

4. besluit het ondertekende uittreksel met de resultaten van de zelfevaluatie BRP voor 1 november 2015 te zenden aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en aan de

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken of voor hem de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG);

5. besluit de uitslag van de controle op de persoonslijsten voor 1 november toe te zenden aan de RvIG.

6. besluit gegeven veiligheidsoverwegingen op grond van artikel 55 gemeentewet en artikel 10 lid 2d Wet Openbaarheid van Bestuur, geheimhouding opleggen ten aanzien van alle bijbehorende documenten.

 

Zelfevaluatie Paspoorten en NIK 2015
Op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 zijn in Nederland de gemeenten verplicht om voor 1 oktober van elk jaar een controle uit te voeren op de toepassing van de

beveiligingsmaatregelen en de overige aspecten van het aanvragen uitgifteproces van reisdocumenten. De burgemeester dient voor 1 november van elk jaar de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties via de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens te

informeren over de uitkomsten van deze controle.
 

Het college besluit kennis te nemen van de managementrapportage, incl. het uittreksel gemeente Eemnes PNIK 2015.
 

De burgemeester besluit:

1. de managementrapportage, incl. het uittreksel gemeente Eemnes PNIK 2015 vast te stellen;

2. het ondertekende uittreksel gemeente Eemnes PNIK 2015 voor 1 november 2015 toe te zenden aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

3. besluit gegeven veiligheidsoverwegingen op grond van artikel 55 gemeentewet en artikel 10 lid 2d Wet Openbaarheid van Bestuur, geheimhouding opleggen ten aanzien van alle bijbehorende documenten.

 

Legesverordening 2016
Legesverordening 2016 en tarieventabellen dienen te worden vastgesteld.

Het college besluit:
- in te stemmen met de Legesverordening 2016
- de tarieventabellen vast te stellen en tarieventabel onderdeel B gewijzigd vast te stellen. Hierin onderdeel over bouwleges zonnepanelen toevoegen.
- de Legesverordening 2016 en de tarieventabellen (onderdeel B gewijzigd) voor te leggen aan de gemeenteraad.

2.4.

Belastingverordeningen 2016
Vaststellen belastingverordeningen en publiceren uiterlijk voor 22 december 2015.

Het college besluit in te stemmen met de belastingverordeningen 2016 en deze ter

instemming voor te leggen aan de gemeente raad.

2.5.

 

 

 

 

 


 

2.6

Raming apparaatskosten gemeentelijk deel Zuidpolder woningbouw
De apparaatskosten inzake het gemeentelijke deel van de woningbouwlocatie Zuidpolder zijn opnieuw in beeld gebracht. Voorgesteld wordt om de totale kosten te ramen op een niveau van € 180.710 en deze kosten en dekking in de begroting 2016-2019 te verwerken.

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgaande kostenraming apparaatskosten Zuidpolder woningbouw

2. De kostenraming en dekking integraal te verwerken in de begroting 2016-2019.

 

Programmabegroting 2016-2019

Als onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus ligt nu de (meerjaren-)begroting 2016-2019 voor.
Het college besluit:

1. De programmabegroting 2016-2019 vast te stellen

2. De productenraming 2016-2019 vast te stellen

3. De programmabegroting en het raadsvoorstel behorend bij de programmabegroting 2016-2019 aan te bieden aan de gemeenteraad ter vaststelling.

 

 

3.

 

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

GGD begrotingswijziging 2015
De GGD heeft 05-10-2015 een voorstel ingediend om de begroting ‘GGD regio Utrecht 2015’ te wijzigen. Het voorstel om de begroting in het lopende begrotingsjaar 2015 in te dienen heeft te maken met een aantal technische wijzigingen. De gemeentelijke (inwoner)bijdrage wijzigt niet door de technische bijstelling.
Het college besluit:

1) akkoord te gaan met de technische begrotingswijzigingen

2) de technische begrotingswijzigingen voor te leggen aan de raad van 30 november 2015

3) de raad voor te stellen akkoord te gaan met de technische begrotingswijzigingen van de begroting 2015

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

4.1.

Verzoek bouwen woning Laarderweg 35
De heer W. Overeem, Laarderweg 35 heeft een principeverzoek ingediend voor het bouwen van een woning op een deel van zijn perceel aan de Laarderweg. Het verzoek is strijdig met het vigerende bestemmingsplan Kern Eemnes 2012.

Het college besluit:
- in te stemmen met gewijzigd memo;
- de raadssessie voor te stellen om in principe mee te werken aan de bouw van een woning op het perceel Laarderwerg 35

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Beleidsregels oplaadpalen
Het college besluit:

- De beleidsregels openbare oplaadpunten vast te stellen

- De burgemeester machtigt de afdelingsmanager van de afdeling Aanleg & Beheer om de privaatrechtelijke overeenkomsten voor de oplaadpalen te ondertekenen.
- het laadpalenbeleid ter kennisname naar de raad te sturen.

5.2.

Fusie De Bibliotheek
De besturen van de stichtingen ‘De Bibliotheek’ (onder andere de bibliotheek te Eemnes) en ‘Openbare Bibliotheek Naarden-Bussum’ verzoeken de colleges van de betreffende gemeenten om toestemming te verlenen voor een wijziging van de statuten in verband met de fusie van beide stichtingen.

Het college besluit:
- toestemming te verlenen aan het bestuur van de Bibliotheek voor het wijzigen van de statuten in verband met de fusie met de stichting Openbare Bibliotheek Naarden-Bussum
- de Raad met een gewijzigd memo in te lichten over de fusie

6.

Rondvraag / mededelingen

Er is een brief ingekomen van de Commissaris van de Koning inzake opvang van Vluchtelingen. De gemeente kan geen opvang aanbieden voor ca 2500 vluchtelingen.