Collegebesluitenlijst 21 juli 2015

Vastgesteld in het college van 28 juli 2015.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
De heer P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

Afwezig:
De heer H. Zoetman  wethouder

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 27
De besluitenlijsten van week 27 worden gewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Vuurwerkvrijezones
Korte inhoud: Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad een motie ingediend en het college verzocht om vuurwerkvrijezones in te stellen. In bijgevoegde stukken wordt voorgesteld op welke wijze de vuurwerkvrijezones ingesteld kunnen worden. Het instellen van vuurwerkvrijezones is een collegebevoegdheid. Vanwege de motie dient het voorgestelde plan van aanpak in de gemeenteraad (dan wel sessie) besproken te worden.

Het college besluit:
- de (nog aan te passen) memo Jaarwisseling 2015-2016 Eemnes met daarin een voorgesteld plan van aanpak voor het instellen van vuurwerkvrijezones door te geleiden aan de gemeenteraad ter bespreking;
- na bespreking in de gemeenteraad verdere besluitvorming en uitvoering vormgeven.

2.2.

Tussenstand uitvoering collegeprogramma 2014 - 2018
Korte inhoud: T.a.v. de uitvoering van het collegeprogramma (Eemnes in Beweging) is de tussenstand opgemaakt. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt hoe het staat met de voortgang van de uitvoering van het programma.

Het college besluit het voorstel aan te houden tot na de vakantie van wethouder Zoetman. Behandeling kan dan plaatsvinden in de vergadering van 11 augustus a.s.

Eventuele opmerkingen kunnen tussentijds worden doorgegeven aan de secretaris.

2.3.

Definitieve KPI's werkgroep vanuit de raad

Het college stemt in met de aangepaste KPI’s. van de werkgroep.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Verhuur gemeenschappelijke ruimte in Raadsvore, Raadhuislaan 80
Het college stemt in met (onder)verhuur van de gemeenschappelijke ruimte (ca. 180 m2) ten behoeve van dagbesteding voor dementerende ouderen en ouderen die zorg nodig hebben (Via Stichting Belhamels –  King Arthur Groep).

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

4.1.

Bijdrage openstelling TOP nabij De Theetuin
Korte inhoud: Op 17 maart jongstleden is het Toeristisch Opstap Punt (hierna te noemen: TOP) nabij De Theetuin officieel "geopend". Hiermee wordt beoogd de toeristische waarden van Eemland verder te ontwikkelen. Met betrekking tot de gemaakte kosten wordt ons door O-gen verzocht om een bijdrage van €1.500,-. Voorgesteld wordt om deze bijdrage toe te kennen.

Het college besluit:
- in te stemmen met het verstrekken van een bijdrage inzake TOP;
- een bedrag van € 1.500 ter beschikking te stellen.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Dialoog met inwoners over het perspectief voor Eemnes
Korte inhoud: Na discussie in de commissie over een initiatiefvoorstel van de PvdA m.b.t. volksraadpleging concludeerde de commissie dat het college een stuk zou maken hoe de dialoog met de inwoners van Eemnes gestalte kan krijgen. In het presidium is naar aanleiding van de evaluatie van de bijeenkomst met de vier HBEL-raden afgesproken dat in het seniorenconvent over een/de strategie voor de toekomst van Eemnes zal worden gesproken. Dit gesprek heeft ook plaatsgevonden. Eemnes heeft het ambtelijk apparaat vrijwel geheel ondergebracht in de BEL Combinatie. Keuzes die Eemnes maakt hebben gevolgen voor de BEL Combinatie, en andersom speelt ook: de discussie over de doorontwikkeling van de BEL Combinatie kan gevolgen hebben voor de speelruimte van Eemnes. Deze zaken zijn verweven in dit voorstel.

Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel t.b.v. het presidium in augustus.
Plan van aanpak nog te maken, kan dan worden nagezonden aan de raadsleden.

5.2.

Verordening elektronisch publiceren
Korte inhoud: Vaststellen verordening elektronisch publiceren

Het college besluit om de raad voor te stellen de Verordening elektronisch publiceren gemeente Eemnes 2015 vast te stellen.

5.3.

Spoedvervanging vlonder Eemnesservaartsteeg / Wakkerendijk

Na een melding van afgelopen weekend (persoon door vlonder gezakt) heeft een inspectie plaats gevonden. De betreffende vlonder is na inspectie direct afgesloten voor publiek met hoge hekken. De planken, waaruit het vlonder bestaat, zijn flink aangetast en verrot. Het betreden is niet meer veilig.

Het college besluit:
1. het dek per direct te vervangen in verband met het zomerseizoen en de komende feestweek.
2. de kosten ad. € 30.000 ex. BTW. te zijner tijd te verwerken in de jaarrekening 2015.

5.4.

Blikjes en drankenkartons ook bij het plastic afval

Teneinde het mogelijk te maken dat blikjes en drankenkartons bij het plastic afval gevoegd kunnen worden vanaf 1 oktober a.s. zal op diverse plaatsen de ophaalfrequentie worden verhoogd  en komen er extra containers te staan.

6.

Rondvraag / mededelingen