Collegebesluitenlijst 25 augustus 2015

Download ondertekende besluitenlijst

 

Vastgesteld in het college van 1 september 2015.

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer H. Zoetman  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
De heer P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Twee subsidieaanvragen voor kleinschalige buurtactiviteiten door bewoners van Graanoogst en Rondom de Tol.
Korte inhoud: Om de sociale samenhang te bevorderen organiseren bewoners van Graanoogst en Rondom de Tol straatfeesten waarvoor subsidies in het kader van kleinschalige activiteiten worden gevraagd.
Het college besluit;

1. voor een straatfeest een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 150,-aan bewoners van Graanoogst evenals aan bewoners Rondom de Tol;

2. de kosten van deze twee subsidies, totaal € 300,- ten laste te brengen van kostenplaats Algemene voorzieningen voor Wmo 66700020- kostensoort kleinschalige activiteiten 642597.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

4.1.

Keuzecriteria constructeur in verband met bezuinigingen
Korte inhoud: In verband met bezuinigingen is een aantal criteria opgesteld wanneer bouwplannen ter controle worden doorgestuurd naar de constructeur Boorsma. Vorig jaar is dit voorstel in het college aangehouden en daarna besproken met de Afdelingsmanager. Mondeling is toen aangegeven dat het voorstel akkoord was. Omdat er daarna geen formeel besluit door het college is genomen leveren wij het voorstel opnieuw aan voor besluitvorming. Deze werkwijze hebben wij na mondelinge goedkeuring wel ingevoerd.

Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde keuzecriteria.

4.2.

Voorontwerp bestemmingsplan Wellness centrum Drakenburgergracht Baarn

Het voorontwerpbestemmingsplan Wellness centrum Drakenburgergracht Baarn ligt ter inzage. de gemeente is verzocht in het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro te reageren.

Het college besluit in te stemmen met het versturen van de conceptreactie n.a.v. het voorontwerp bestemmingsplan Wellnesscentrum Drakenburgergracht.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Uitvoeringsprogramma Toezicht & Handhaving Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) 2015
Korte inhoud: De RUD heeft het uitvoeringsprogramma 2015 opgesteld dat door uw college vastgesteld moet worden. In dit programma van de RUD staat: - welke toezicht- en handhavingstaken de RUD in 2015 zal uitvoeren - welke categorieën van bedrijven in 2015 bezocht zullen worden - welke projecten op het gebied van milieu door de RUD worden uitgevoerd De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de overgedragen uren zoals opgenomen in de Dienstverleningsovereenkomst die tussen de gemeente Eemnes en de RUD geldt.

1. het college neemt, na een mondeling toelichting van de directeur van de RUD, kennis van het uitvoeringsprogramma van de RUD en stelt dit programma vast;

2. de gemeenteraad middels bijgevoegde memo te informeren over de uitvoeringsprogramma's van zowel de gemeente zelf als die van de RUD.

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Reactie op ingediende zienswijze gemeenteraad n.a.v. jaarrekening 2014 en begroting 2016 BEL Combinatie

Het college neemt kennis van de reactie van het AB op de ingediende zienswijze van de gemeenteraad en besluit dit door te geleiden naar de raad.

6.2.

Overleg met directeur Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) inzake stiltegebied

Aansluitend vindt een gesprek plaats tussen het college en de directeur van de RUD Utrecht over vergunningverlening en handhaving, mede in relatie tot het stiltegebied van Eemnes.

In dit overleg doet de directeur de suggestie om tijdens de komende festiviteiten (feestweek met o.a. gondelvaart) alleen onversterkte muziek ten gehore te laten brengen, dit met het oog op de geldende richtlijnen en geluidsnormen in het stiltegebied (versterkte muziek zou in ieder geval leiden tot overtreding van de geluidsnormen). Afgesproken wordt dat de gemeente dit zo zal bespreken met het feestcomité en de betrokken bezwaarmaker. De suggestie van de directeur zal worden overgenomen.