Collegebesluitenlijst 26 mei 2015

Vastgesteld in het college van dinsdag 2 juni 2015

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen wethouder
De heer H. Zoetman wethouder
De heer N.L. Rood wethouder
De heer ing P.H. van Dijk gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 21

De besluitenlijst van week 21 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Prestatie indicatoren in de cyclusdocumenten
Korte inhoud: Een werkgroep van de gemeenteraad van Eemnes heeft onderzocht hoe beter gestuurd kan worden met behulp van een beperkte set van prestatie indicatoren. De aanleiding was gelegen in het feit dat in de begroting en de jaarrekening er weliswaar kengetallen zijn opgenomen, maar dat deze niet allemaal geschikt zijn als prestatie indicatoren. De werkgroep is in november 2014 voor het eerst bijeengekomen en heeft na vijf sessies op 20 april 2015 zijn werkzaamheden beëindigd. Als eerste stap heeft de werkgroep een onderscheid gemaakt tussen kengetallen, die de bedrijfsvoering betreffen, kengetallen die slaan op wet en regelgeving en kengetallen die aansluiten bij de ambities of het beleid van de gemeente Eemnes. Daarbij is uitgegaan van het coalitieprogramma, als verwoording van het ambitieniveau van de gemeente. Vervolgens heeft de werkgroep per beleidsterrein gekeken welke beleidsvoornemens geschikt zijn om met behulp van prestatie indicatoren te monitoren. Daarbij is uitgegaan van procesmatige resultaten, waarvan de realisatie gedurende langere tijd gevolgd kan worden. Eenmalige resultaten zijn zeker de moeite waard, maar lenen zich meer voor een checklist waarop afgevinkt kan worden wanneer het resultaat behaald is, dan voor een monitoringsysteem dat over langere tijd de voortgang bewaakt. Tenslotte heeft de werkgroep bepaald in welke cyclusdocumenten de prestatie indicatoren terug moeten komen. Gekozen is voor de reguliere documenten, zoals begroting en jaarverslag en zomernota.
Het college besluit het voorstel aan te houden vanwege diverse vragen en opmerkingen.

 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Adviesraad sociaal domein
Korte inhoud: In de Verordening sociaal domein is bepaald op welke wijze ingezetenen worden betrokken bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
 

Het college besluit:

1. de dames F. Swaan-v Dijk, J.F. den Dunnen, D.van der Meer, J.Booi, J.Frantsen, de heren P.Comanne en J. van Hamond te benoemen als leden van de adviesraad sociaal domein;

2. de leden uit hun midden een voorzitter (en eventueel secretaris) aan te laten wijzen;

3. de portefeuillehouder sociaal domein te mandateren in het vervolg leden te benoemen c.q. te ontslaan;

4. het mandaat niet te laten gelden ten aanzien van de eigen familieleden.

De heer Den Dunnen heeft niet deelgenomen aan de beraadslagingen t.a.v. de benoeming van mevr. J.F. den Dunnen.
 

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

4.1.

Handhavingsuitvoeringsprogramma Fysieke Leefomgeving 2015 - Naleefstrategie 2015 - 2018
Korte inhoud: In maart 2015 heeft de gemeenteraad het Handhavingsbeleid 2015-2018 vastgesteld. De concrete uitvoering van het Handhavingsbeleid 2015-2018 wordt beschreven in een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Thans ligt het Handhavingsuitvoeringsprogramma Fysieke Leefomgeving 2015 ter besluitvorming voor. Dit uitvoeringsprogramma biedt inzicht in de personele inzet gerelateerd aan de diverse handhavingstaken. Tegelijkertijd wordt de gemeentelijke Naleefstrategie 2015 - 2018 ter besluitvorming voorgelegd. Daarin wordt beschreven op welke wijze de handhaving ter hand wordt genomen en hoe interventie plaatsvindt bij geconstateerde overtredingen. Nieuw in de naleefstrategie is het toepassen van de Landelijke handhavingsstrategie. Het doel van de Landelijke handhavingsstrategie is om uit het oogpunt van rechtsgelijkheid: uitvoering te geven aan de beginselplicht tot handhaven, passend te interveniëren bij iedere bevinding, in vergelijkbare situaties vergelijkbare keuzes te maken en interventies op vergelijkbare wijze te kiezen en toe te passen. Door de Landelijke handhavingsstrategie vast te stellen als onderdeel van de Naleefstrategie 2015 - 2018, wordt overeenkomstig de landelijke tendens ingezet op handhaving.

Het college besluit:

1. het Handhavingsuitvoeringsprogramma Fysieke Leefomgeving 2015 vast te stellen;

2. de Naleefstrategie 2015 - 2018 vast te stellen;

3. beide stukken, na vaststelling, ter informatie aan de gemeenteraad te sturen;

4. beide stukken, na vaststelling, te publiceren.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Integraal Huisvestingsplan Eemnes
Korte inhoud: Naar aanleiding van het Tweede Burger Tafel Gesprek, overleg met schoolbesturen en actuele ontwikkelingen zijn inzichten verkregen met betrekking tot de toekomst van de Eemnesser Onderwijshuisvesting. Deze inzichten zijn verwerkt in een memo die als doel heeft om de raad te informeren over de stand van zaken en welke stappen de komende maanden worden gezet rond verdere verdieping van de in beeld gebrachte inzichten.

Het college besluit;

a) kennis te nemen van de memo Integraal Huisvestingsplan Eemnes;

b) de raad te informeren via een memo m.b.t. het Integraal Huisvestingsplan Eemnes. 

6.

Rondvraag / mededelingen