Collegebesluitenlijst 27 juli 2015

Vastgesteld in het college van 11 augustus 2015.

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer H. Zoetman  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
De heer P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 30
De besluitenlijsten van week 30 worden ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Seniorenmiddag Feestweek Eemnes

Voor de uitnodiging voor deelname aan de Seniorenmiddag tijdens de Feestweek Eemnes dienen GBA-gegevens beschikbaar gesteld te worden. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, dient uw college hier een besluit toe te nemen.

 

Het college besluit om GBA-gegevens beschikbaar te stellen van de inwoners vanaf 60 jaar voor verzending van de uitnodiging Seniorenmiddag Feestweek Eemnes.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

4.1.

Keuzecriteria constructeur in verband met bezuinigingen
Korte inhoud: In verband met bezuinigingen is een aantal criteria opgesteld wanneer bouwplannen ter controle worden doorgestuurd naar de constructeur Boorsma. Vorig jaar is dit voorstel in het college aangehouden en daarna besproken met de Afdelingsmanager. Mondeling is toen aangegeven dat het voorstel akkoord was. Omdat er daarna geen formeel besluit door het college is genomen leveren wij het voorstel opnieuw aan voor besluitvorming. Deze werkwijze hebben wij na mondelinge goedkeuring wel ingevoerd.
 

Het college besluit het voorstel aan te houden vanwege diverse vragen en opmerkingen en de afwezigheid van de portefeuillehouder.

4.2.

Bezwaar inzake verleende omgevingsvergunning 2 woongebouwen en uitweg Meervalweg/Zonnebaarsweg.
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft advies uitgebracht.
 

Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te

nemen, dat wil zeggen:

1. Het bestreden besluit te handhaven en betreffende de overwegingen de datum van het advies van de BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit te wijzigen in 6 januari 2015;

2. Afzonderlijk te reageren op de vorderingen als bedoeld in onderdeel 1 van de bezwaren.

Dit met de volgende aanvullingen:

a. het bezwaarschrift van de heer en mevrouw Harrison, wonende Zonnebaarsweg 32 te Eemnes, niet-ontvankelijk te verklaren;

b. de tekening d.d. 8 mei 2015 (projectnummer 349501, bladnummer 700), onderdeel uit laten maken van het besluit op bezwaar c.q. de verleende omgevingsvergunning;

c. betreffende de overwegingen (tevens) de tekst “er bij ons college geen reden bekend is de vergunning te moeten verlenen” te wijzigen in “er bij ons college geen reden bekend is de vergunning te moeten weigeren”;

d. in de begeleidende brief de betrokkenen te wijzen op de mogelijkheden voor een aparte procedure m.b.t. een eventueel planschadeverzoek, met de daarbij behorende legeskosten.

4.3.

Voorontwerp bestemmingsplan Wellnesscentrum Drakenburgergracht Baarn
Korte inhoud: Het voorontwerpbestemmingsplan Wellnesscentrum Drakenburgergracht Baarn ligt ter inzage. de gemeente is verzocht in het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro te reageren.
 

Het college besluit om een reactie in te dienen op het voorontwerp bestemmingsplan

Wellnesscentrum Drakenburgergracht i.v.m. de eerder gemaakte afspraken voor het gezamenlijk opstellen van een visie voor het gebied Drakenburgergracht/Oud Eemnesserweg. De reactie dient afgestemd te worden met de portefeuillehouder.

Om die reden wordt het voorstel nu aangehouden.
Tevens dienen de stukken dan ter kennisname gebracht te worden van de raad.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Rapportage energieverbruik en co2-uitstoot BEL-kantoor periode 2010-2014
Korte inhoud: Rapportage in de vorm van een memo waarin het energieverbruik en de CO2-uitstoot van het BEL-kantoor over de periode 2010 - 2014 wordt toegelicht.
 

Het college verzoekt de rapportage aan te vullen met conclusies en maatregelen. Om die reden wordt het voorstel aangehouden.

6.

Rondvraag / mededelingen