Collegebesluitenlijst 3 november 2015

Hier kunt u de getekende besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 3 november 2015.

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer H. Zoetman  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
Mevrouw E. Ruizeveld de Winter  secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 44
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Aanwijzing collectieve festiviteit 2016.
Korte inhoud: In artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Eemnes 2010 is bepaald dat het college per kalenderjaar dagen of dagdelen kan aanwijzen als zijnde collectieve festiviteiten.

 

Het college besluit om  27 april 2016 (Koningsdag) aan te wijzen als een collectieve festiviteit waarvoor de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer niet gelden.

2.2.

Vaststellen nieuw reglement burgerlijke stand en artikelsgewijze toelichting op het reglement burgerlijke stand 2016
Korte inhoud: Herziening reglement burgerlijke stand 2013

Het college besluit om het reglement burgerlijke stand 2016 en artikelsgewijze toelichting op

het reglement burgerlijke stand 2016 vaststellen en het reglement 2013 intrekken.

2.3.

Subsidievoorstel 2016 Eemnes
Korte inhoud: Als start van het besluitvormingsproces over de aanvragen van subsidies voor het jaar 2016 dient door het college een aantal voor dat proces relevante besluiten worden genomen, als ook te worden beslist op aanvragen van meerjarige subsidies met een hoog risicoprofiel.


Het college besluit:

1.de raad bij behandeling van de begroting 2016 voor te stellen om geen subsidieplafond 2016 in te stellen;

2.de lijst met risicoprofielen voor het jaar 2016 vast te stellen;

3.de periode voor meerjarige subsidies te verlengen tot 2017

4.voor de meerjarige subsidies de indexering voor 2016 op 0% te stellen;

5.de aangevraagde subsidie met een hoog risicoprofiel voor de Openbare Bibliotheek te verlenen zoals in dit voorstel aangegeven;

6.de budgetten voor eenmalige subsidies vast te stellen zoals in dit voorstel aangegeven;

7.subsidie te weigeren aan Accordeonvereniging Aurora;

8.in te stemmen met een apart behandelingsvoorstel voor subsidies aan  Versa

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Opheffing Regionaal Bureau Leerlingzaken
Korte inhoud: Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) voert taken uit met betrekking tot leerplicht voor negen gemeenten. De verhouding tussen de gemeenten en het RBL is geregeld in de Gemeenschappelijke regeling leerplicht Gooi en Vechtstreek. Naar aanleiding van een onderzoek naar het toekomstperspectief van het RBL is aanbevolen om zowel bestuurlijk als inhoudelijk aansluiting te bereiken bij de regievoering en de uitvoering in het Sociaal Domein van de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit betekent dat de Gemeenschappelijke regeling leerplicht Gooi en Vechtstreek wordt opgeheven en dat de taken, mensen en middelen van het RBL overgedragen worden aan de Regio Gooi en Vechtstreek.

 

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. de Gemeenschappelijke regeling leerplicht Gooi en Vechtstreek op te heffen met ingang van de datum waarop de vernieuwde Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek in werking treedt;

2. in te stemmen met het plan tot vereffening van het vermogen en het plan in werking laten treden op de datum dat de vernieuwde Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek in werking treedt.

3.2.

Subsidieaanvraag de Zonnebloem voor een uitstapje met Eemnesser vrijwilligers.
Korte inhoud: De Zonnebloem vraagt een subsidie van € 572,25 voor een dagje uit met hun vrijwilligers.

Het college besluit;

1. aan De Zonnebloem voor een activiteit met hun vrijwilligers een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 572,25

2. de kosten ten laste te brengen van kostenplaats Algemene voorzieningen voor Wmo 66700020- kostensoort kleinschalige activiteiten 642597.

3.3.

Bedrijfsplan ‘Samen in Beweging’ - Tomingroep
Korte inhoud: Het Algemeen Bestuur Tomingroep heeft op 11 september 2014 een bestuursopdracht aan Tomingroep verleend met daarin de opdracht zich te ontwikkelen naar een arbeidsontwikkelbedrijf. De bestuursopdracht geeft invulling aan de visie en kernwaarden van de gemeenten en bevat: 1. Een transformatieopgave; 2. Een financiële opgave; 3. Uitgangspunten op basis waarvan de opgaven zoals genoemd onder 1 en 2 uitgevoerd moeten worden. Via de bestuursopdracht is met Tomingroep afgesproken om op basis van een bedrijfsplan inzichtelijk te maken hoe aan de tranformatieopgave invulling wordt gegeven. U wordt als college gevraagd in te stemmen met dit bedrijfsplan ‘Samen in Beweging’. Het Algemeen Bestuur van Tomingroep stelt op 10 december 2015 het bedrijfsplan vast.

 

Het College besluit:
1. In te stemmen met het bedrijfsplan ‘Samen in Beweging’ (bijlage 1).

2. In te stemmen met de bijgevoegde brief waarin het college haar zienswijze uit over het bedrijfsplan ‘Samen in Beweging’ en deze brief aan de directie van Tomingroep te doen toekomen (bijlage 2).

3. De raad te informeren over het Bedrijfsplan ‘Samen in Beweging’ met voorgestelde raadsinformatiebrief (bijlage 3).

4. Kennis te nemen van het jaarverslag 2014 van Tomingroep B.V. (bijlage 4)

5. Kennis te nemen van het jaarverslag 2014 van Werkvoorzieningschap Tomingroep (bijl. 5).

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

4.1.

Afwijzing verzoek om handhaving Stal Rieder
Korte inhoud: Op 13 juli 2015 is er een verzoek om handhaving ontvangen. Dit verzoek heeft betrekking op twee percelen kadastraal K 60 en 61 aan de Goyergracht Noord waarop Stal Rieder is gevestigd. Het verzoek richt zich op de aanwezige bebouwing op het perceel. Er moet een besluit worden genomen op het verzoek om handhaving. Vanwege huidige planologische ontwikkelingen waarbij meer bebouwingsmogelijkheden worden geboden voor Stal Rieder, is handhavend optreden onevenredig en is daarom sprake van een bijzondere omstandigheid zodat van handhavend optreden kan worden afgezien.

 

Het college besluit:
1. het verzoek om handhaving af te wijzen

2. de verzoeker om handhaving hiervan in kennis te stellen dmv verzending van het besluit.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Rapportage voortgang klimaatbeleid
Korte inhoud: Toegezegd is dat er drie keer per jaar een update wordt gegeven van de stand van zaken ten aanzien van de klimaatdoelstelling om tussen 2009 en 2020 de CO2-uitstoot te reduceren met 25%.
Het college besluit om het bijgesloten voortgangsrapportage over het Actieplan 25% CO2-reductie ter kennisgeving aan te nemen.

6.

Rondvraag / mededelingen
Het college van Eemnes heeft beroep ingesteld tegen het feit dat op de A27 ter hoogte van Eemnes de maximumsnelheid verhoogt is van 120 naar 130 kilometer per uur. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.
Het college besluit niet in hoger beroep te gaan.