Collegebesluitenlijst 6 oktober 2015

Hier kunt u de getekende besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 13 oktober 2015.

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer H. Zoetman  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 40

De besluitenlijst van week 40 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

 

2.1     

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

 

Conceptbegroting 2016 gemeente Eemnes

Het college bespreekt de begroting voor de tweede keer. De aanpassingen kunnen worden verwerkt. Daarna kan de aangepaste begroting ter vaststelling aan het college worden voorgelegd.

2.14

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Statuten Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: De statuten zijn eerder ter besluitvorming aangeboden alleen is het voorstel toentertijd aangehouden. 8 oktober worden de statuten besproken in het Gemeenschappelijke Overleg. Het college wordt voorgesteld onder voorbehoud in te stemmen met de statuten mits bepaalde wijzigingen zijn doorgevoerd.


Het college besluit:

onder voorbehoud in te stemmen met de concept statuten mits de volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

1) Artikel 16, lid 2: een statuutwijziging behoeft tevens de goedkeuring van de gemeenteraad. Goedkeuring kan uitsluitend worden onthouden indien de overheersende invloed van de overheid niet verzekerd is voor zover het openbaar onderwijs betreft;

2) Artikel 17, lid 2: een besluit tot ontbinding behoeft tevens de goedkeuring van de gemeenteraad.

4.

 

4.1

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

 

Bestemmingsplan Wellnesscentrum Drakenburgergracht

Korte inhoud : het ontwerpbestemmingsplan Wellnesscentrum Drakenburgergracht

ligt ter inzage.

 

Het college besluit:

- geen zienswijze in te dienen over het ontwerpbestemmingsplan Wellnesscentrum Drakenburgergracht.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Spoedaanvraag voorzieningen huisvesting onderwijs
Korte inhoud: Namens stichting Proceon is door Sineth een spoedaanvraag voorziening huisvesting onderwijs ingediend voor het saneren van een asbesthoudende plaat. Deze plaat oftewel boeideel betreft het schoolgebouw het Noorderlicht. De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging omdat asbesthoudend materiaal wordt beschouwd als een constructiefout.
 

Het college besluit:

1. de aangevraagde voorziening toe te kennen op grond artikel 30 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Eemnes 2015;

2. maximaal € 3260,95 beschikbaar te stellen en dit bedrag te betrekken in het saldo van de jaarrekening 2015 op kostenplaats 48421001/634342.

6.

Rondvraag / mededelingen