Collegebesluitenlijst 8 september 2015

Download hier de vastgestelde besluitenlijst.

Vastgesteld in het college van 15 september 2015.

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer H. Zoetman  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
De heer P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst 1 september 2015
De besluitenlijst van 1 september 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Waardering mantelzorgers
Korte inhoud: De Wmo 2015 draagt de gemeente op zorg te dragen voor een regeling voor de wijze waarop mantelzorgers een blijk van waardering ontvangen. Op grond van artikel 7 van de Verordening wet maatschappelijke ontwikkeling Eemnes 2015 wordt dit in een nadere regeling door het college uitgewerkt.

Het college besluit:

  1. vast te stellen de "Nadere regeling waardering mantelzorgers gemeente Eemnes 2015-2016" (met enkele aanpassingen);
  2. de raad voor te stellen in te stemmen met de verdeling van het budget over de 4 gemeenten;
  3. de raad voor het overige te informeren via een raads-informatiebrief.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Rapportage energieverbruik en CO2-uitstoot BEL-kantoor 2010-2014
Korte inhoud: Rapportage in de vorm van een memo waarin het energieverbruik en de CO2-uitstoot van het BEL-kantoor over de periode 2010-2014 wordt toegelicht, en waarin kansen voor verdere besparingen zijn benoemd.
 

Het college besluit kennis te nemen van de rapportage.

 

5.2.

Ontwerp-besluit hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidinder voor de woning van J. van IJken, Walnootberg 8 te Eemnes
Korte inhoud: De heer van IJken is voornemens om aan de Walnootberg 8 een bedrijfswoning te realiseren. De locatie is gelegen binnen de geluidzones van de A27, van de Zuidersingel en de Walnootberg. Om deze reden is er akoestisch onderzoek gedaan naar de geluidbelasting op de gevels van deze te realiseren woning. Gebleken is dat de geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde uitkomt en een hogere grenswaarden ten gevolge van het geluid afkomstig van de Zuidersingel en de Walnootberg moeten worden verleend.

Het college besluit:

1. in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarden voor de woning van J. van IJken , Walnootberg 8 te Eemnes;

2. dit ontwerpbesluit na de bekenmaking gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

 

5.3.

Memo mestvergisting

Het college stemt in met de memo, deze kan ter informatie worden verzonden aan de raadsleden en de AKOE.

5.4.

Intentieverklaring Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentrum Minnehof

Het college besluit wethouder N. Rood te machtigen om de intentieverklaring te ondertekenen.

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Opvang vluchtelingen

Het college stemt in met het Persbericht dat is opgesteld door de gemeente Hilversum i.o.m. regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Eemnes.

7.

Overleg met de OKE/BCE/Belangenver. Zuidbuurt

Aansluitend vindt het periodiek overleg plaats met de vertegenwoordigers van de ondernemers.