Collegebesluitenlijst 9 juni 2015

Vastgesteld in het college van dinsdag 16 juni 2015

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer H. Zoetman  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
De heer B. Epema loco- gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 23
Conform

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Bestuursrapportage eerste kwartaal Jeugd- en Gezinsteam
Korte inhoud:

Per 1 januari is het Jeugd- en Gezinsteam actief in Eemnes. Bijgevoegd is de bestuursrapportage over de eerste 4 maanden. In de bestuursrapportage wordt geconcludeerd dat het Jeugd- en Gezinsteam de primaire taken goed vervuld. Cliënten weten het team te vinden, lichte ondersteuning wordt geboden en waar nodig wordt specialistische hulp ingezet. Wel zijn er knelpunten in de ICT ondersteuning en de vakinhoudelijke ondersteuning van het Jeugd- en Gezinsteam, die in de ontwikkelfase waarin het Jeugd- en Gezinsteam nog verkeert, nodig is. Inmiddels zijn er in de regio goede kandidaten gevonden voor tijdelijke invulling op zorginhoud en ICT die per 1 juni kunnen starten. De kosten hiervoor kunnen opgevangen worden binnen de beschikbare middelen, maar vragen wel om een aangepaste begroting die in dit voorstel ter besluitvorming wordt voorgelegd. Dat geldt ook voor de kosten van de tijdelijke administratieve ondersteuning die nodig is om de organisatie rond het Jeugd- en Gezinsteam op orde te brengen. Deze ondersteuning van circa 2 tot 3 dagen per week wordt tot het eind van het jaar vanuit de BEL geleverd. Het participeren in de regio vraagt ook veel inzet op beleidsniveau. Binnen de beschikbare formatie is daar feitelijk geen ruimte voor. In overleg met de wethouder worden daar scherpere keuzes in gemaakt.
 

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage en de daarin getrokken conclusies omtrent de capaciteitsproblemen op ICT, vakinhoudelijke en administratieve ondersteuning en de gekozen oplossingen.
 2. De bijgestelde begroting voor het Jeugd- en Gezinsteam vast te stellen.
 3. De raadsinformatiebrief over de bestuursrapportage ter informatie te brengen aan de raad.

 

3.2.

Provinciale afspraken voor 2015 rond invulling risicobeheersmaatregel essentiële functies zorg voor jeugd.
Korte inhoud:

Vorig jaar zijn in provinciaal verband afspraken op hoofdlijnen gemaakt over de onderlinge verevening van de zeer specialistische residentiele jeugdhulpfuncties. Omdat het feitelijk om een gentlemans agreement ging is herbevestiging op bestuurlijk niveau gewenst. Bovendien was een nadere uitwerking van de afspraken gewenst gericht op verevening, risicodeling en onderlinge solidariteit. Het bijgevoegde werkdocument “Uitwerking risicodeling en solidariteit voor de essentiële functies jeugdhulp Utrechtse regio’s’” bevat deze uitwerking.
 

Besluit:

 1. De afspraken 2015 over de onderlinge verevening en risicodeling m.b.t. de essentiële functies jeugdhulp, zoals in 2014 gemaakt tussen de Utrechtse jeugdzorgregio?s (m.u.v. regio FoodValley), te (her)bevestigen;
 2. Kennis te nemen van de uitwerkingslijnen zoals beschreven in het concept werkdocument „Uitwerking risicodeling en solidariteit voor de essentiële functies jeugdhulp Utrechtse regio?s?;
 3. De feitelijke uitwerking uit te voeren nadat er meer duidelijkheid is over de hoogte van de macrobudgetten en het feitelijke zorggebruik.

3.3.

GGD Jaarrekening 2014 en Ontwerpbegroting 2016
Korte inhoud:

Jaarlijks levert de GGD een jaarrekening en een ontwerpbegroting. In dit voorstel wordt voorgesteld om in te stemmen met de jaarrekening 2014 en een zienswijze te formuleren over de ontwerpbegroting 2016.
 

Het college besluit - met een aantal nog door te voeren aanpassingen in de tekst - om:

 1. In te stemmen met de jaarrekening 2014;
 2. De GGD per brief een zienswijze te versturen over de ontwerpbegroting 2016;
 3. De Raad per memo kennis te laten nemen van de zienswijze van het college;
 4. De Raad in de memo in de gelegenheid te stellen een aanvulling te geven op de zienswijze.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

 

 

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Voorstel kringloopcentrum inzameling textiel
Korte inhoud:

KringloopCentrum Eemnes (KCE) heeft aangegeven de inzameling van textiel te willen optimaliseren. Op grond van de Afvalstoffenverordening is het mogelijk om KCE aan te wijzen als inzamelaar van textiel. Dit kan middels een aanwijzingsbesluit.

 

Het college besluit:

 1. KCE op grond van de Afvalstoffenverordening aan te wijzen voor de inzameling van textiel en hiertoe een aanwijzingsbesluit op te stellen en de afdelingsmanager Aanleg en Beheer te mandateren deze te ondertekenen
 2. Het beleid van 1995 aangaande de huis-aan-huis inzameling van textiel in te trekken.

 

Memo De Biezem d.d. 4 juni 2015

Korte inhoud:

Het college van Laren meldt de voortgang omtrent het BEL zwembad en geeft aan extra financiering te verschaffen aan SBL om per direct niet eerder geconstateerd herstelwerk te kunnen laten uitvoeren.

 

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de memo
 2. De memo ter kennis van de raadsleden te brengen.
 3. Dit onderwerp verder te bespreken in het eerst volgende bestuurlijk overleg over het BEL zwembad

   

6.

Rondvraag / mededelingen