Collegebesluitenlijst Eemnes 10 november 2015

Hier kunt u de getekende besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 17 november 2015.

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer H. Zoetman  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst wk 45 3 november 2015
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
 

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Subsidieverordening Politie Keurmerk Veilig Wonen
Korte inhoud: In het collegeprogramma 2014-2018 staat aangegeven dat per 2016 een subsidie Politie Keurmerk Veilig Wonen beschikbaar wordt gesteld. In dit voorstel ligt de uitwerking in de vorm van een verordening en aanvraagformulier.

Het college gaat akkoord maar met wijzigingen en besluit:
1  de raad voor te stellen de 'Subsidieverordening Politie Keurmerk Veilig Wonen gemeente   Eemnes 2016 - 2019 vast te stellen;
2 De raad voor te stellen de kosten te dekken ten laste avn de stelpost algemeen (60001) op kostenplaats 61400011 (Veiligheid) en te verantwoorden op de kostensoort 642501 (subsidies eenmalig)
3 Het aanvraagformulier 'Aanvraagformulier subsidieverstrekking Politie Keurmerk Veilig Wonen' vast te stellen
4  De verlening en de vaststelling van subsidies op basis van de Subsideiverordening Politie Keurmerk Veilig Wonen gemeente Eemnes 2016 - 2019 te mandateren aan de directeur van de BEL Combinatie die deze bevoegdheid weer door kan mandateren.

2.2.

Brief aan Verbonden partijen
Korte inhoud: in het kader van verbetering van de sturing op Verbonden partijen is er overleg geweest tussen de 26 gemeenten binnen de provincie Utrecht. Als eerste stap hierin is afgesproken om een brief te sturen aan alle Verbonden partijen, gericht op kaders en aandachtspunten t.b.v. de Kadernota 2017 van de verschillende verbonden partijen.

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het verzenden bij de brief aan alle verbonden partijen.
  2. Brief ter kennisname aan de raadsleden sturen.
     

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Verzoek partiële toetreding gemeenschappelijke regeling Gooi & Vechtstreek
Korte inhoud: Verzoek partiële toetreding gemeenschappelijke regeling Gooi & Vechtstreek.

Het college besluit om:

1. Het Algemeen bestuur van de Regio Gooi & Vechtstreek te verzoeken tot partiële 
    toetreding van de gemeente Eemnes in de gemeenschappelijke regeling van de regio;
2. Akkoord te gaan met bijgevoegde conceptbrief;
3. De raad hiervan in kennis te stellen.
 

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

4.1.

Wijzigingsplan Bedrijventerrein Zuidbuurt
Korte inhoud: Vanaf 22 september jl. heeft het wijzigingsplan Bedrijventerrein Zuidbuurt ter inzage gelegen. Dit wijzigingsplan maakt de bouw van een bedrijfsgebouw en bedrijfswoning mogelijk op het perceel sectie L, nr. 927, grenzend aan het bedrijf van de Oude Bouwmaterialen. Gelijktijdig heeft het conceptbesluit “hogere grenswaarde geluid” ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het wijzigingsplan en het besluit hogere grenswaarde kunnen worden vastgesteld.

Het college besluit:
1. Het wijzigingsplan Bedrijventerrein Zuidbuurt vaststellen.
2. De hogere grenswaarde geluid voor het bouwen van een bedrijfswoning vaststellen.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Brugdag 2016
Korte inhoud: Vrijdag 6 mei 2016 (dag na Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag) is de dag die het komend kalenderjaar direct tussen een feestdag en een weekend valt. Deze dag is dan ook aan te merken als brugdag waardoor de gemeentehuizen gesloten zullen zijn.

Het college besluit vrijdag 6 mei voor het jaar 2016 als brugdag aan te wijzen.

5.2.

Verzoek aan de raad om een principebesluit om zonnevelden ruimtelijk mogelijk te maken.
Korte inhoud: Naar aanleiding van het Actieplan 25% CO2-reductie heeft de raad aangegeven meer te zien in zonnevelden dan in het benutten van verticale vlakken voor zonnepanelen in de bebouwde kom en langs de snelweg. Op dat moment is aangegeven dat het college de raad wil voorstellen om mee te werken aan de realisatie van één of meer zonnevelden in Eemnes. Dit voorstel is bedoeld om de eerste stap in die richting te zetten door een principebesluit over de ruimtelijke inpassing van zonnevelden.

Het college besluit aan het voorstel een risicoparagraaf toe te voegen en gaat dan akkoord.

6.

Rondvraag / mededelingen

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van Eemnes, gehouden op
17 november 2015.