Collegebesluitenlijst Eemnes 15 december 2015

Hier kunt u de ondertekende besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 22 december 2015.

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 50
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Het aanwijzen van stembureaus voor het Raadgevend referendum op woensdag 6 april 2016
Korte inhoud: Voor het Raadgevend Referendum op woensdag 6 april 2016 dienen er volgens artikel 24 lid 1 van de Wet raadgevend referendum stembureaus te worden aangewezen.
1. Het college besluit om de volgende stembureaus aan te wijzen voor het Raadgevend referendum op woensdag 6 april 2016:

- de Bongerd, Jhr. C. Roëll-laan 15, 3755 EZ Eemnes

- De Hilt, Hasselaarlaan 1 C, 3755 AV Eemnes

- Gemeentehuis, Zuidersingel 1, 3755 AZ Eemnes

2. Kosten ten laste brengen van kostenplaats "Verkiezingen" (60030015)

2.2.

1e nota van wijzigingen tarieventabel A behorende bij de Legesverordening 2016
Korte inhoud: 1e nota van wijzigingen tarieventabel A behorende bij de Legesverordening 2016.

Het college besluit op grond van artikel 10 van de Legesverordening tot wijzigingen van de tarieventabel A behorende bij de Legesverordening 2016, conform bijgevoegde eerste nota van wijzingen.
 

2.3.

Budgethoudersregeling Eemnes
Korte inhoud: De budgethoudersregeling Eemnes 2012 behoefde aanpassing. Inmiddels is sprake van een geactualiseerde Budgethoudersregeling 2016.
Het college beraadt zich hier nog over.

2.4.

Stichting Kunst Eemnes
Korte inhoud: In 2010 is de kunst commissie Eemnes officieel een Stichting geworden. Formeel moet de kunst commissie Eemnes worden opgeheven en Stichting kunst Eemnes worden aangewezen als officieel adviesorgaan van het college.
Het college besluit:

1. In te stemmen met het opheffen van de Kunst commissie Eemnes;

2. De stichting kunst Eemnes aan te wijzen als adviesorgaan inzake kunst en cultuur in Eemnes, van het college;

3. de raad te informeren via memo.

2.5

Medewerken aan onderzoek naar duurzaam digitaal archief (e-depot)

De gemeente wordt verzocht mee te werken aan een onderzoek naar

de vorming van een duurzaam digitaal archief.

Het college besluit tot het

- ondertekenen van het convenant met de andere bij de archiefdiensten aangesloten gemeenten tot bundeling van krachten en tot het onderzoeken van het beste scenario om te komen tot een duurzame digitale informatievoorziening

-  beschikbaar stellen van het budget van € 2.750,- voor dit onderzoek

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Doelstellingen, afspraken, resultaten en subsidie Versa Welzijn 2016
Korte inhoud: In 2015 zijn met Versa Welzijn (Versa) vernieuwde afspraken gemaakt over dienstverlening in relatie met subsidie. Het jaar 2015 is vooral een ontwikkeljaar geweest. De door de Raad eind 2014 geformuleerde uitgangspunten in 'De Lokale Keuzenota in het Sociaal Domein 2015-2018' zijn uitgewerkt. Met name gaat het daarbij over de ontwikkeling van het 'preventieve voorveld' en de rol die Versa daarin vervult. Dat wil zeggen het ondersteunen van specifieke doelgroepen waarbij signaleren en verbinden centraal staat. De afspraken zijn weergegeven in een overzicht van 'Doelstelling, Afspraak en Resultaat' per dienst (Jeugd, Volwassenen en Senioren). Kritisch is gekeken naar kosten en noodzaak van subsidie. In 2015 heeft vier maal bestuurlijke afstemming plaatsgevonden met Versa en de betrokken portefeuillehouders. In dit voorstel worden doelstelling, afspraak en resultaat aan het college voorgelegd en wordt gevraagd in te stemmen met de budget en persoonsvolgende financiering subsidie voor 2016.
Het college besluit:
1. ten behoeve van Versa Welzijn instemmen met het verlenen van de volgende subsidie voor 2016: budget financiering € 212.254 en persoonsvolgend financiering € 25.700

2. instemmen met de in de bijlage geformuleerde 'Doelstelling, Afspraak en Resultaat diensten Versa Welzijn' voor 2016

3. instemmen met werkwijze en beoordeling van de verantwoording subsidie Versa Welzijn met ingang van 2015

4. het Presidium voorstellen in de Ronde een toelichting te geven op de inzet van Versa aan de hand van het 'Overzicht doelstellingen, afspraken, resultaten Versa Welzijn 2016'

3.2.

Nieuwe contracten Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
Korte inhoud: Sinds vorig jaar doet de gemeente Eemnes mee aan het Jeugdsportfonds. Het fonds maakt het mogelijk dat inwoners, die maximaal 125% boven het bijstandsniveau verdienen, hun sportcontributie en/of sportartikelen vergoed krijgen, voor een maximum van 225 euro per inwoner per jaar. In plaats van het huidige driejarige contract wordt voorgesteld om een contract voor onbepaalde tijd aan te gaan met een jaar opzegtermijn. De gemeente Eemnes participeert daarnaast in het Jeugdcultuurfonds. Dezelfde principes gelden, behalve dat het bedrag maximaal 425 euro per inwoner is. Dit verschil heeft te maken met de hogere contributie voor muziek/theater/cultuur-lessen ten opzichte van sportcontributies. Ook voor dit fonds wordt voorgesteld om in plaats van het huidige driejarige contract een contract voor onbepaalde tijd aan te gaan met een jaar opzegtermijn.
Het college besluit

- Te blijven participeren binnen het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

- Een contract voor onbepaalde tijd aan te gaan met een opzeggingstermijn van één jaar;

- De regeling op te vatten als een open einde regeling, dus zonder subsidieplafond, als zijnde individuele voorzieningen voor jeugdigen (preventief welzijnsbeleid in het kader van het sociaal domein);

- De kosten ten laste te brengen van 66820030 Individuele voorzieningen Natura Jeugd; 642300 Verstrekking in natura

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Nota Geluidbeleid verlengen
Korte inhoud: De huidige Nota Geluidbeleid loopt tot 2016. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe Nota Geluidbeleid. Om de raad de gelegenheid te geven om op de ontwerp Nota Geluidbeleid zienswijzen te geven is het nodig om de beleidsregels uit de huidige Nota Geluidbeleid per 1 januari 2016 nog een aantal maanden toe te blijven toepassen.
Het college besluit het voorstel aan te houden.
 

4.2.

Voorbereidingskrediet Huis van Eemnes
Korte inhoud: In het kader van de bestuursopdracht Huis van Eemnes is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 50.000. Dit krediet is inmiddels op, zodat aanvullend krediet benodigd is voor voortzetting van de werkzaamheden en inhuur van de projectleider.
Het college besluit:

1. de raad voor te stellen om aanvullend krediet beschikbaar te stellen ad. € 30.000;

2. af te wijken van het aanbestedingsbeleid en opdracht te verlenen aan de projectleider voor aanvullende werkzaamheden, conform zijn offerte.

4.3.

Uitvoeringsprogramma GRP 2016 Eemnes
Het college besluit:
1. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma GRP 2016 Eemnes
2. Akkoord te gaan met het aanwenden van de benodigde financiële middelen voor de realisatie van dit programma - met uitzondering van de overheveling van de middelen voor het slibtransport RWZI Blaricum, dit wordt als verplichting opgenomen.
3. Het Uitvoeringsprogramma GRP 2016 via Presidium ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden.

5.

RONDVRAAG/ MEDEDELINGEN

5.1.

Het college stelt de Klusopdracht ‘Stimuleren aanleg groene daken en regentonnen’ vast.

5.2

Het college stemt in met de statutenwijziging van Dimpact.

5.3       Het college besluit € 500 te doneren aan Serious Request.