Collegebesluitenlijst Eemnes 15 september 2015

Vastgesteld op dinsdag 22 september 2015

Download vastgestelde besluitenlijst

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer H. Zoetman  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
De heer P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 37
De besluitenlijst van week 37 wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Subsidieaanvragen voor kleinschalige buurtactiviteiten door bewoners van Nieuwe Oogst en Raadhuislaan.
Korte inhoud: Om de sociale samenhang te bevorderen organiseren bewoners van Nieuwe Oogst en Raadhuislaan straatfeesten waarvoor een subsidie in het kader van kleinschalige buurtactiviteiten wordt gevraagd.
 

Het college besluit;

1. voor een straatfeest een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 150,-aan bewoners van Nieuwe Oogst evenals aan bewoners van de Raadhuislaan.

2 de kosten van deze twee subsidies, totaal € 300,- ten laste te brengen van kostenplaats Algemene voorzieningen voor Wmo 66700020- kostensoort kleinschalige activiteiten 642597.

3.2.

Subsidieaanvraag Winterconcerten 2016
Korte inhoud: Voor 3 Winterconcerten in Café Theater Staal in 2016 wordt een eenmalige subsidie gevraagd van € 1.000,-
 

Het college besluit:

1. een eenmalige subsidie van maximaal € 1.000,- te verlenen voor 3 dubbelconcerten in de winter van 2016 in café Staal en na verantwoording de subsidie ambtelijk vast te stellen op basis van werkelijk gemaakte kosten.

2. de subsidiekosten ten laste te brengen van het budget incidentele subsidies kunst en cultuur, kostenplaats 654.000.11-kostensoort 642.504 van begrotingsjaar 2016.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

4.1.

Uitwerkingsplan 3, deelplan 2.1 Woongebied Zuidpolder
Korte inhoud: Op 28 januari 2013 is het bestemmingsplan Woongebied Zuidpolder vastgesteld. Dit bestemmingsplan biedt geen directe bouwtitel en moet per bouwstroom worden uitgewerkt. Uw college is bevoegd tot het vaststellen van een uitwerkingsplan. Voor het deelplan 2.1 is een nieuw uitwerkingsplan voorbereid.
 

Het college besluit:

  1. het 3e Uitwerkingsplan, deelplan 2.1 Woongebied Zuidpolder vast te stellen en de omgevingsvergunningen voor 33 woningen verlenen.
  2. de stukken ter informatie aan de raadsleden te sturen.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Oprichting energiecoöperatie
Korte inhoud: Met de ondersteuning van de oprichting van een energiecoöperatie stimuleert de gemeente de productie en de verkoop van de lokale, duurzame energie op grotere schaal. De coöperatie brengt de vraag naar en de productie van energie bij elkaar en zorgt voor levering van lokale energie tegen een prijs die voor de producenten én voor de afnemers interessant is (verrekenhuis). Om dit te realiseren is de inzet van professionals op dit gebied noodzakelijk. De noodzakelijk kennis van de materie is niet aanwezig is binnen de gemeentelijke organisatie en zal daarom extern moeten worden ingekocht.
 

Het college besluit:

- tot onderhandse gunning van de opdracht tot het opstellen van een business- en marketingplan t.b.v. een Eemnesser energiecoöperatie conform de offerte van 'Energie van nu' d.d. 3 september 2015 tot een bedrag van € 8.320,- ex BTW;

- dit te dekken vanuit het programmabudget Klimaatbeleid (67230014).

5.2.

Geluid en evenementen

Het college neemt kennis van de brief van de provincie m.b.t. het stiltegebied en evenementen en stemt in met de memo t.b.v. de raad.

5.3.

Rondvragen PvdA doorontwikkeling BEL Combinatie

Het college stemt in met de beantwoording van de gestelde rondvragen t.b.v. de raad.

6.

Rondvraag / mededelingen