Collegebesluitenlijst Eemnes 17 november 2015

Hier kunt u de getekende besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 24 november 2015.

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer H. Zoetman  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 46
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Financiële verordening 212 2015
Korte inhoud: De huidige financiële verordening 212 dateert van 2011. Wijzigingen in verschillende wet- en regelgeving na 2011 zijn hierin niet verwerkt. In deze geactualiseerde verordening hebben deze wijzigingen een plaats gekregen.

Het College besluit:
1. De raad voor te stellen de financiële verordening 212 2015 vast te stellen.
2. De raad voor te stellen de financiële verordening 212 2011 in te trekken per 1 januari 2016.
 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Subsidieaanvraag eenmalige subsidie 2016 Lunchconcerten in Raadszaal Eemnes
Korte inhoud: Scarbomusica heeft voor lunchconcerten in 2015 subsidie ontvangen. Voor een volgende reeks concerten in 2016 wordt een eenmalige subsidie aangevraagd van € 1.285,-.

Het college besluit:
1. Voor Lunchconcerten in de Raadzaal in 2016 een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op het exploitatietekort van de posten uit de begroting met een maximum van € 1.285,-.
2 De kosten te dekken uit het budget kunst/incidentele subsidies kunst en cultuur 6.540.0011-642.504.

3.3.

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Beslissing op bezwaarschrift tegen het besluit van 1 mei 2015 waarbij de aanvraag om bijzondere bijstand voor woonkosten is afgewezen.
Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften te volgen en het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

4.1.

Bestemmingsplan Oud Eemnesserweg 29
Korte inhoud: Op het perceel gelegen aan de Oud Eemnesserweg 29 is een pand onjuist bestemd als bedrijfswoning in het bestemmingsplan Buitenrand (vastgesteld op 24 februari 2014). met onderliggend voorstel wordt dit hersteld.

Het college besluit:
1 in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Oud Eemnesserweg 29.
2 het ontwerpbestemmingsplan Oud Eemnesserweg 29 ter inzage te leggen en de raad middels een memo hiervan op de hoogte te stellen.

4.2.

Verplaatsing weekmarkt van Braadkamp naar Minnehof
Korte inhoud: In de vergadering van 2 juni 2015 (voorstel 7394) heeft het college besloten om de raad voor te stellen de Marktverordening 2010 te wijzigen. Dit voorstel diende om de verplaatsing van de markt, van de Braadkamp naar de Minnehof, te kunnen realiseren. Op 7 september 2015 heeft de raad dit besluit genomen en de Marktverordening 2010 gewijzigd. Als laatste stap in dit proces dient het college de Minnehof aan te wijzen als nieuwe locatie van de weekmarkt en een verkeersbesluit te nemen voor de afsluiting van het oostelijk deel van de Minnehof op donderdagen vanaf 06:00 uur tot 18:00 uur. Deze besluiten zijn voorbereid met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het college gaat gewijzigd akkoord en besluit:

 

1. De Minnehof vanaf 1 december 2015 aan te wijzen als locatie voor de warenmarkt als
    bedoeld in artikel 1 onder a. van de Marktverordening 2010, zoals weergegeven op
    de tekening met kenmerk 280915.

2. Het oostelijk deel van de Minnehof (tussen de Laarderweg en Minnehof nr. 40) op
    donderdagen vanaf 06:00 uur tot 18:00 uur in beide richtingen gesloten te verklaren
    voor  alle voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, doorplaatsing
    van bord C01van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
    (RVV 1990) met onderborden met de tekst: “op donderdagen van 06:00 uur tot 18:00
    uur i.v.m. weekmarkt”.

3. De in bovengenoemd verkeersbesluit genoemde borden te plaatsen zoals is
    aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte situatietekening met
    kenmerk “Aanvullende bebording i.v.m. weekmarkt Minnehof” gedateerd 28-09- 2015.

 

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Vaststelling LOGA-akkoorden i.v.m. wijzigingen CAR-UWO over de periode vanaf 1 januari 2013 tot 1 september 2015.
Korte inhoud: Wijzigingen CAR-UWO (arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten) i.v.m. de in het LOGA (Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden) overeengekomen bepalingen en wijzigingen gedurende de periode van 1 januari 2013 tot 1 september 2015. Het team HRM heeft langere tijd te maken gehad discontinuïteit en niet volledige sterkte. Op dit moment wordt een inhaalslag gemaakt om de basis goed op orde te krijgen. Onderdeel daarvan is de rechtspositie en in het kader daarvan ook de vaststelling van achterstallige LOGA besluiten. Het gaat om de periode van 1 januari 2013 tot 1 september 2015. De in die periode overeengekomen bepalingen en wijzigingen in de CAR-UWO moeten nog met terugwerkende kracht worden vastgesteld. Het gaat vooral om technische wijzigingen. Alle wijzigingen die samenhangen met de invoering van de CAO gemeenten 2013-2015 en het nieuwe beloningshoofdstuk 3 van de CAR zijn apart aan u voorgelegd.

 

Het college besluit tot het vaststellen van de volgende circulaires van het LOGA conform de toelichting bij dit voorstel en voor vaststelling door de werkgeverscommissie doorgeleiden naar de raad:

· LOGA brief van 9 januari 2013 (ECCV/U201201556) aanpassing hoofdstuk invoering individueel loopbaanbudget;
· LOGA brief van 9 januari 2013 (ECCVA/U201300008) aanpassing hoofdstuk 10d Van Werk naar Werk traject;
· LOGA brief van 27 maart 2013 (ECCVA/U201300314) aanpassing hoofdstuk 6a de gemeentelijke levensloopregeling;
· LOGA brief van 22 april 2013 (ECCVA/U201300288) wijzigingen i.v.m. redactionele onvolkomenheden;
· LOGA brief van 4 juli 2013 (ECCVA/U201300476) wijzigingen i.v.m. modernisering en flexibilisering van de werktijdenregeling;
· LOGA brief van 26 januari 2015 (ECWGO/201402159) aanpassing verplaatsings-kostenregeling verhuis plichtige ambtenaren;
· LOGA brief van 17 februari 2015 (ECWGO/U201500231) wijzigingen i.v.m. redactionele onvolkomenheden;
· LOGA brief van 23 juni 2015 (ECWGO/U201501087) wijzigingen i.v.m. Wet arbeid en zorg;
· LOGA brief van 13 juli 2015 (ECWGO/U201501192) eenmalige uitkeringen i.v.m. de vrijval van de pensioenpremie.

5.2.

Wijzigingen CAR/UWO ivm akkoord CAO 2013-2015
Korte inhoud: Eind 2014 is een akkoord bereikt over de CAO gemeenten 2013-2015. Dit voorstel voorziet in de uitwerking van de CAO gemeenten 2013-2015 en wordt u aangeboden in samenhang met het voorstel over vaststelling van de LOGA-besluiten in de periode van 1 januari 2013 tot 1 september 2015.

Het college besluit tot:

1 .het vaststellen van LOGA ledenbrieven (bijlage 1 t/m 5)
2.  Instemmen met intrekking van de volgende huidige regelingen: bezoldigingsregeling,
    vakantie- en verlof, bereikbaarheid en beschikbaarheid, bedrijfshulpverlening en
    functionerings- en beoordelingsgesprekken.
3.  Vaststellen van de regeling beloningen, regeling vakantie en verlof, regeling
    werktijden, regeling beschikbaarheid, regeling BHV en regeling functionerings- en
    beoordelingsgesprekken (bijlage 6 t/m 11)
4.  Dit voorstel doorgeleiden naar de raad (werkgeverscommissie)

5.3.

Bestuursopdracht afvalinzameling Eemnes
Korte inhoud: De raad heeft n.a.v. de Quick Scan Afvalinzameling het college opdracht gegeven de optimale mix van modellen A en B verder uit te werken. Dit is geformaliseerd in de bijgaande bestuursopdracht.

Het college besluit de gewijzigde bestuursopdracht aan de raad voor te leggen.  

6.

Rondvraag / mededelingen
Het college besluit de Strategische Agenda Regio Amersfoort vast te stellen.