Collegebesluitenlijst Eemnes 1 december 2015

Hier kunt u de getekende besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 8 december 2015.

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

 

1.

 

2.

2.1

Vaststellen besluitenlijst week 48
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
 

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

Beoordeling Uitvoering archiefweg

Er is een brief van de Provincie Utrecht ontvangen d.d. 16 november 2016 aangaande de voortgang van verbeterpunten op het terrein van Archiefbeheer.

Het college neemt de brief voor kennisgeving aan.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: beslissing op bezwaar tegen besluit tot afwijzing aanvraag bijzondere bijstand.
Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften te volgen en bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

3.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.3

 

 

 

Nadere regels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en/of beperkten
Korte inhoud: In 2014 zijn door het Rijk een aantal regelingen voor personen met een chronische aandoening en/of beperking, waaronder de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en de Compensatie Eigen Risico, afgeschaft. Het Rijk heeft gemeenten de opdracht gegeven om zelf te bepalen op welke wijze financiële hulp wordt geboden aan deze doelgroep. De beleidsnotitie “Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische aandoening en/of beperking” die op 11 mei 2015 door de raad is vastgesteld, geeft hier invulling aan. De bijgaande nadere regels maken het mogelijk om uitvoering te geven aan het vastgestelde beleid.
Het college besluit:
1. De nadere regels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en/of beperkten
    vaststellen.

2. Het besluit “Richtlijnen bijzonder bijstand 1-1-2015”gewijzigd vast te stellen, minus de      meerkosten van het onderdeel ”Extra kosten ten gevolge van ziekte of handicap”, 
    zodat deze komen te luiden “Richtlijnen bijzondere bijstand 1-12-2015”.

 

Kwartaalrapportage HBEL

Het college besluit:
-  de gewijzigde gegevensset sociaal domein 3e kwartaal 2015 ter kennisname aan de
   raad te sturen,
- een memo toe te voegen met daarin nadere duiding van de gegevensset en de
  waarschuwing van de NBA en de VNG over het mogelijk niet verkrijgen van een goed-
  keurende verklaring van de accountant op de jaarrekening 2015 gezien de
  onzekerheid rondom de decentralisaties.

3.4

Concept Collegevoorstellen BALV/Bestuursdag Vluchtelingenopvang

Het college neemt kennis van de concept collegevoorstellen BALV/Bestuursdag Vluchtelingenopvang.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

4.1.

Ruimtelijk Agenda
Korte inhoud: De provincie Utrecht wil sturing geven aan haar ruimtelijke beleid. Dat willen zij onder meer doen door afspraken met gemeenten te maken door middel van het gezamenlijk vaststellen van een Ruimtelijke Agenda. Het doel van de ruimtelijke agenda is, gezamenlijke ruimtelijke belangen en ambities van gemeente en provincie te realiseren. Dit doen we door vroegtijdig integraal samen te werken, focus aan te brengen in de ruimtelijke ontwikkelopgaven en de belangrijkste strategische opgaven efficiënt uit te voeren.
 
Het college besluit:
- in te stemmen met de Ruimtelijke Agenda Eemnes
- Wethouder den Dunnen te machtigen om de Ruimtelijke Agenda Eemnes namens de
  gemeente te ondertekenen
- de Ruimtelijke Agenda ter kennisneming te brengen aan de gemeenteraad

4.2.

Voorbereiding afstemmingsoverleg AVA Zuidpolder 9 december 2015
Korte inhoud: Conform afspraak in het plan van aanpak Zuidpolder worden de stukken voor een AVA (afstemmingsoverleg) voorafgaand aan de vergadering verzonden naar het college van burgemeester en wethouders. Op deze manier heeft het college gelegenheid een advies te formuleren en dit mee te geven aan de collegeleden die in de AVA de gemeente Eemnes vertegenwoordigen.

Het college besluit kennis te nemen van de agenda van het afstemmingsoverleg AVA Zuidpolder d.d. 9 december een standpunt in te nemen over de stukken die in het afstemmingsoverleg AVA Zuidpolder dd 9 december voor besluitvorming worden aangeboden.

4.3

Tripartite overleg

Het college neemt kennis van het gemeentelijk voorstel voor Prestatie afspraken met de Alliantie 2016-2017.

 

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Actualisering inkoopbeleid. Nader duiden van het duurzaamheidsbegrip
Korte inhoud: in het inkoopbeleid van de BEL combinatie en de drie gemeenten wordt gesproken over duurzaamheid in relatie tot inkoop. het begrip duurzaamheid is nu nader toegelicht.

Het college besluit het voorstel om in te stemmen met de toevoeging van paragraaf 4.5 in het inkoopbeleid waar het begrip duurzaamheid nader wordt toegelicht, aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.
 

6.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

6.1

Voorbereiden OKE/BCE/Zuidbuurt overleg 8 december

6.2

Eindejaarsbrief
Het college stemt in met de opzet van de eindejaarsbrief

6.3

Portefeuilleverdeling College Eemnes
Het college besluit de taken van het college te verdelen onder burgemeester en wethouders conform bijgaand overzicht.

6.4

Herdenking Watersnood
Het college besluit een ontheffing te verlenen voor het luiden van de klokken op woensdag 13 januari vanaf 21.00u gedurende tien minuten ter herdenking aan de Watersnood van 1916.

6.5

WAC
Het college besluit wethouder Rood te machtigen om het convenant met de WAC te ondertekenen.