Collegebesluitenlijst Eemnes 22 december 2015

De ondertekende besluitenlijst van Eemnes kunt u hier downloaden.

Vastgesteld in het college van 5 januari 2016.

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 51
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Samenwerking regiogemeente op het gebied van Drank en Horeca
Korte inhoud: Sinds 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. In genoemde wet is opgenomen dat het toezicht op de naleving van de wet een nieuwe taak is voor de gemeente. Met een aantal gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek (Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Naarden en Muiden) is in 2013 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan tot eind 2015. Voor de periode vanaf 1 januari 2016 dient er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te worden aangegaan. Gelet op de goede ervaringen in de afgelopen periode, hebben alle gemeenten aangegeven de samenwerking te willen voortzetten. De gemeenten Weesp en Wijdemeren hebben ook de intentie om aan te sluiten in de regionale samenwerking. De gemeenten Muiden, Naarden en Bussum zijn vanaf 1 januari 2016 gefuseerd tot de gemeente Gooise Meren. Voor Eemnes geldt dat er alleen op afroep gebruik wordt gemaakt van het toezicht en zodoende sprake is van een waakvlamovereenkomst. Om het toezicht door de toezichthouders op het gemeentelijk grondgebied mogelijk te maken, worden zij aangewezen middels een aanwijzingsbesluit.
Het college besluit:

  1. Kennis nemen van de door de Stuurgroep DHW opgestelde evaluatie samenwerking toezicht en handhaving DHW Gooi en Vechtstreek.
  2. Instemmen met de voortzetting van de samenwerking in de regio voor toezicht en handhaving DHW periode 2016 tot 2019 en akkoord te gaan met de aanbevelingen uit de evaluatie.
  3. Instemmen met het ‘Overeenkomst samenwerking toezicht Drank en Horecawet regio Gooi en Vechtstreek’ en het bijbehorende bedrijfsplan.
  4. De toezichthouders van de centrumgemeente aan te wijzen.

 

2.2.

Mandaat oninbaar verklaren vorderingen
Korte inhoud: Het college verleent de portefeuillehouder financiën mandaat/volmacht om binnen vooraf gestelde voorwaarden vorderingen oninbaar te verklaren.
Het college besluit:

  1. Aan de portefeuillehouder financiën het mandaat c.q. de volmacht te verlenen voor het oninbaar verklaren van zowel publiek als civielrechtelijke vorderingen
  2. Te bepalen dat bovengenoemde mandaat/volmacht geldt voor vorderingen tot maximaal € 10.000 en in het geval van definitief faillissement, wettelijke schuldregeling op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) dan wel eindverslag van de curator
  3. Te bepalen dat het mandaat/de volmacht niet geldt in het geval van politiek bestuurlijk gevoelige posten.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Mandatering Samen Veilig
Korte inhoud: De Rechtbank Midden Nederland wil dat Stichting Samen Veilig Midden-Nederland bij een verzoek om een machtiging gesloten plaatsing van een jeugdige binnen het vrijwillig kader een mandaatbesluit van de gemeente bij de stukken voegt. Dit was niet geregeld bij het maken van de ‘Samenwerkingsafspraken tussen Bureau Jeugdzorg en gemeenten in de zes regio’s in de provincie Utrecht inclusief Wijdemeren en Weesp’ (december 2014) omdat de Rechtbank Utrecht hier eerder niet om vroeg. Dit was ook afgestemd. Nu wil de Rechtbank dit dus wel en daarom moeten alle gemeenten in de regio een mandaatbesluit nemen om de directeur van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland het mandaat hiervoor te geven. Het besluit bevat ook een aantal mogelijkheden voor ondermandaat.

Het college besluit in te stemmen met het verlenen van mandaat aan de directeur Stichting Samen Veilig Midden-Nederland.

   

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Nota Geluidbeleid verlengen
Korte inhoud:

De huidige Nota Geluidbeleid loopt tot 2016. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe Nota Geluidbeleid. Om de raad de gelegenheid te geven om op de ontwerp Nota Geluidbeleid zienswijzen te geven is het nodig om de beleidsregels uit de huidige Nota Geluidbeleid per 1 januari 2016 nog een aantal maanden toe te blijven toepassen.

Het college besluit per 1 januari 2016 de huidige Nota Geluidbeleid onverkort van toepassing te verklaren op voorkomende gevallen.

4.2.

Memo aansluiting A27 en HOV
Korte inhoud: de memo geeft aan hoe de vervolg planning voor dit onderwerp er uit ziet de komende maanden.

Het college besluit:

1. In te stemmen met de in deze memo beschreven acties en het stappenplan;
2. In te stemmen met een budgetoverschrijding in 2015 van € 15.000,- en dit mee te nemen in het rekening saldo van de jaarrekening 2015;
3. Instemmen met het voorlopig dekken van € 20.000,- uit het budget “Algemene plannen”, programma Mobiliteit van de begroting 2016, vooruitlopend op een z.s.m. op te stellen raadsvoorstel voor het aanvragen van aanvullend budget.

De toelichting wordt op aantal punten mede naar aanleiding van het ontwerpatelier in de middag van 22 december nog aangepast.

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1

HOV: optimalisatie Merk
In de optimalisatie die Huizen heeft laten maken van de Merkvariant, vervalt een oversteek voor fietsers aan de Randweg nabij de oprit/afrit. Los van de vraag hoe die fietsers dan kunnen rijden, ligt dit geheel binnen onze gemeentegrenzen.

College stuurt reactie naar gemeente Huizen vanwege gebrek aan overleg.

6.2

Bedankbrief Kinderombudsman

College neemt kennis van de brief.

6.3

Afspraken oud en nieuw

College neemt kennis van de gemaakte afspraken.

6.4

Brief GS inzake bestuurskrachtonderzoek

Voor 1 februari 2016 wordt een reactie voorbereid. 

Reactie wordt vooraf besproken met raad en met andere BEL gemeenten.

In Memo aan presidium van 13 januari aangeven dat de concept reactie geagendeerd moet worden voor de sessie van 25 januari 2016, zodat de standpunten vanuit de raad meegenomen kunnen worden in de reactie naar GS van Noord-Holland.

6.5

Mail RWS inzake 130 km op A1

College neemt kennis van de aankondiging en stemt reactie af met gemeenten Baarn en Amersfoort.