Collegebesluitenlijst Eemnes 22 september 2015

Vastgesteld in het college van 29 september 2015.

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer H. Zoetman  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
De heer P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 38
De besluitenlijst van week 38 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Bestuurlijke rapportage Jeugd- en Gezinsteam Peildatum 1 sept 2015
Korte inhoud: Per 1 januari is het Jeugd- en Gezinsteam actief in Eemnes. Bijgevoegd is de bestuurlijke rapportage over de maanden mei, juni, juli en augustus. Begin juni bent u geïnformeerd over de eerste paar maanden. In de eerste periode had het Jeugd- en Gezinsteam veel aandacht nodig voor de randvoorwaardelijke processen en de afgelopen vier maanden was er meer ruimte voor de inhoud. Wat lokaal georganiseerd moet worden, gaat goed. Regionaal zijn er wel een aantal knelpunten rondom managementinformatie, facturen en de dienstverleningsovereenkomst met de gastheergemeente Amersfoort.
Het college besluit het voorstel aan te houden vanwege diverse vragen en opmerkingen.

3.2.

Uitvoeringskosten SozaHBEL en aan te passen besturingsaspecten in de Gemeenschappelijke regeling
Korte inhoud: De begroting van de uitvoeringskosten SozaHBEL 2016 en een wijziging van die begroting 2015 zijn als gebruikelijk goedgekeurd in het portefeuillehoudersoverleg SozaHBEL. Tevens is een wijziging van de verdeelsleutel van die uitvoeringskosten geaccordeerd. Met dit voorstel wordt u gevraagd deze afspraken formeel te bekrachtigen en tevens in te stemmen met het streven naar een bijstelling van het tot nu toe gebruikelijke proces als voorzet voor de in voorbereiding zijnde aanpassing van de gemeenschappelijke regeling.

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de wijziging van de begroting 2015 en de begroting 2016 van de uitvoeringskosten Soza HBEL en de aanpassing van de daarop betrekking hebbende verdeelsleutel;

2. De financiële consequenties hiervan te verwerken in de meerjarenbegroting 2016-2019;

3. Kennis te nemen van en in te stemmen met de extra kosten voor inhuur ten behoeve van de uitvoering van gemeentelijke regelingen en de dekking daarvan vanuit de beschikbare Zorgbudgetten;

4. In te stemmen met de aanbevelingen rond een nieuwe en bij aanpassing van de gemeenschappelijke regeling vast te leggen werkwijze, waarin het accent van sturing op

de beleidsmatige en financiële kaders van de GR Soza HBEL wordt belegd bij de deelnemende colleges en waarbij het portefeuillehoudersoverleg zich focust op uitvoering binnen de beleidsmatige en financiële kaders, onderlinge afstemming en voorbereiding van besluitvorming door colleges en raden.

3.3.

Aanvullende inkoop Jeugd
Korte inhoud: Op 12 december 2014 (voorstel 5921) en 10 maart 2015 (voorstel 6753) hebt u al besluiten genomen over (aanvullende) inkoop van zorg en ondersteuning Jeugd. Daarna bleek dat er opnieuw aanvullende inkoop nodig is om op een zorgvuldige manier zorgcontinuïteit te kunnen bieden aan cliënten. Gegeven de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Amersfoort vergt dit een aanvullend besluit van het college.

Het college besluit:

1. In te stemmen met € 19.085 aanvullende inkoop van specialistische jeugdzorg voor Eemnes door de gemeente Amersfoort;

2. Kennis te nemen van het effect van de WLZ-uitname op de zorgbudgetten;

3. De portefeuillehouder volmacht te geven voor akkoord op verzoeken vanuit de regio Amersfoort voor aanvullende inkoop als het binnen het budget past.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

4.1.

Vestiging speelautomatenhal.
Korte inhoud: Er is een verzoek ingediend om medewerking te verlenen aan de mogelijkheid tot exploitatie van een speelautomatenhal. U wordt verzocht hier een standpunt over in te nemen.

Het college besluit;

1 in principe medewerking te verlenen aan de vestiging van een casino op het perceel van De Witte Bergen;

2 in te stemmen met de uitgangspunten voor de op te stellen speelautomatenverordening;

3 de raad over dit voornemen en uitgangspunten voor de speelautomatenverordening te consulteren.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Verrekenen neveninkomsten politieke ambtsdragers 2014
Korte inhoud: In de Gemeentewet is de plicht tot verrekenen van eventuele neveninkomsten van actief dienende, politieke ambtsdragers opgenomen. Het college is zelf verantwoordelijk voor de verrekening. Het college moet over 2014 per (voormalige) politieke ambtsdrager vaststellen: of er in het individuele geval al dan niet een verrekening van neveninkomsten moet plaatsvinden; op welke wijze het te verrekenen bedrag in voorkomend geval wordt terugbetaald. In het voorliggende collegevoorstel wordt dit geregeld.

Het college besluit vast te stellen dat er - conform de bijgaande adviezen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – voor de politieke ambtsdragers van gemeente Eemnes over 2014 geen sprake is van een verrekeningsplicht met betrekking tot de Neveninkomsten bestuur.

5.2.

Installatie webcams raadszaal

Voor het live streamen van raadsvergaderingen kan gebruik worden gemaakt van een aantal webcams, gekoppeld aan een publiek internetkanaal. Doel is dat burgers thuis de vergaderingen van de gemeenteraad via internet kunnen volgen. Ook moeten burgers de vergaderingen achteraf kunnen terugkijken.

Het college besluit:

1. in te stemmen met het voorstel om 3 webcams te installeren voor het live streamen van vergaderingen;.

2. het voorstel ter informatie voor te leggen aan de raadsleden (via presidium).

6.

Rondvraag / mededelingen