Collegebesluitenlijst Eemnes 29 september 2015

Download hier de ondertekende besluitenlijst

 

Vastgesteld in het college van 5 oktober 2015.

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer H. Zoetman  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
De heer P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijsten week 39
De besluitenlijsten van week 39 worden gewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Nieuwe inrichting crisisbeheersing gemeenten
Korte inhoud: De wijze waarop gemeenten aan crisisbeheersing vormgeven is in 2014 gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat zich een aantal organisationele veranderingen hebben voorgedaan. Dit voorstel dient om een aantal besluiten te nemen zodat de gemeente zich aansluit bij de nieuwe werkwijze.

Het college besluit:

- het Handboek Bevolkingszorg vast te stellen als werkwijze en de lokale crisisorganisatie daarmee af te stemmen op de nieuwe regionale werkwijze;

- Per medewerker die regionaal piket draagt jaarlijks 50 uur ter beschikking te stellen voor deelname aan verplichte opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten;

- de piketregeling Eemnes 2015 met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2014 vast te stellen voor medewerkers van de gemeente die regionaal piket dragen, waarbij de ingangsdatum de daadwerkelijke datum betreft waarop de medewerkers is begonnen met het piket;

- de jaarlijkse piketkosten a €2.384,29 te laten bekostigen uit de kostenplaats 61200611 (Regionale brandweer) met kostensoort 642400 (bijdrages aan overheid) voor de kosten van 1 mei 2014 tot 1 januari 2016;

- de jaarlijkse piketkosten per medewerker a €2.508,94 vanaf 1 januari 2016 strucureel in de begroting te laten opnemen binnen de kostenplaats 61200611 (Regionale brandweer) met kostensoort 642400 (bijdrages aan overheid).

2.2.

Conceptbegroting 2016 gemeente Eemnes

Het college bespreekt de begroting voor de eerste keer. De aanpassingen kunnen worden verwerkt. Daarna kan de aangepaste begroting ter vaststelling aan het college worden voorgelegd.

2.3

Broodje Brandweer

De brandweer organiseert op 27 oktober een lunchbijeenkomst voor ouderen omtrent brandveiligheid in hun eigen woning. Deze bijeenkomst wordt in de hele regio georganiseerd onder de noemer ‘Broodje brandweer’.

Het college besluit ten behoeve van de informatieve bijeenkomst brandveiligheid en senioren ‘Broodje brandweer’, de NAW-gegevens van maximaal 300 inwoners (65+) uit het BRP te verstrekken aan de afdeling Veiligheid met het doel deze inwoners een uitnodiging voor de bijeenkomst te sturen. 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Subsidievoorstel 2016 Eemnes
Korte inhoud: Als start van het besluitvormingsproces over de aanvragen van subsidies voor het jaar 2016 dient door het college een aantal voor dat proces relevante besluiten worden genomen, als ook te worden beslist op aanvragen van meerjarige subsidies met een hoog risicoprofiel.

Het college besluit het voorstel aan te houden vanwege diverse vragen.

3.2

Bijdrage zorg: schriftelijke vragen PvdA

Het college stemt in met de beantwoording van de gestelde vragen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

4.1.

Bestemmingsplan Wellnesscentrum Drakenburgergracht
Korte inhoud: het ontwerpbestemmingsplan Wellnesscentrum Drakenburgergracht ligt ter inzage.

Het college besluit het voorstel aan te houden, en wil graag eerst kennis nemen van de gebiedsvisie die de gemeente Baarn al heeft vastgesteld.

4.2.

Voorontwerpbestemmingsplan Gooisch Crematorium
Korte inhoud: Het voorontwerpbestemmingsplan Gooisch Crematorium ligt in het kader van het wettelijke vooroverleg ter inzage.

Het college besluit in te stemmen met het indienen van een inspraakreactie (met 1 aanvulling t.a.v. de HOV) op het voorontwerp bestemmingsplan Gooisch Crematorium Laren.

4.3.

Uitbreiding parkeerplaats nabij kringloop en wereldwinkel
Korte inhoud: Eind 2014 zijn de kringloop- en wereldwinkel aan de Zuidersingel drastisch verbouwd en opgeleverd. Vanaf de opening zijn beide winkels een succes en is de aanwezige parkeerruimte niet voldoende. De parkeerplaats wordt gedeeld met de werknemers bezoekers van de BEL-werf en bewoners woonachtig aan de overzijde van de Zuidersingel. Om in de parkeerbehoefte te kunnen blijven voldoen en verkeersonveilige (wachtende en kerende auto’s op de rijbaan) situaties te vermijden dient de huidige parkeerplaats uitgebreid te worden.

Het college besluit:

  1. in te stemmen met de uitbreiding van de bestaande parkeerplaats van de kringloop en wereldwinkel aan de Zuidersingel;
  2. de 16e begrotingswijziging 2015 (gewijzigd) door de raad vast te laten stellen;
  3. in afwijking van de financiële verordening 2011 de raad vast te laten stellen dat de totale investering in 1 keer wordt afgeschreven van het resterende krediet duurzaamheidsmaatregelen Kringloop Centrum Eemnes.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Huis van Eemnes
Korte inhoud: In juni 2014 heeft uw raad de bestuursopdracht Huis van Eemnes vastgesteld. Deze opdracht hield in dat onderzocht werd of de huisvesting van de bibliotheek en de Hilt samen te voegen op locatie de Hilt en daarbij het voorzieningenniveau te behouden en een bezuiniging te realiseren (€ 150.000,- in 2016 en 2017). Draagvlak onder de samenwerkingspartners (bestuurscommissie De Hilt, gebruikers, de Bibliotheek) heeft de doorslag gegeven om de nodige extra tijd te nemen. In dit voorstel worden de resultaten van het onderzoek besproken.

Het college stelt de raad voor:

1. Op basis van de verkenning van scenario’s te kiezen voor nieuwbouw aan de zijkant van de Hilt, ca. 800 m2 uitbreiding en ca. 600 m2 vervangende nieuwbouw in plaats van de bestaande

bebouwing, te realiseren in één of twee bouwlagen (scenario 2a of 2a’);

2. In te stemmen met het globale organogram als voorgenomen organisatiestructuur met een beheer- en exploitatiestichting, een programmaraad en een gebruikersoverleg;

3. In te stemmen met de financiële doorrekening van het scenario, die resulteert in een jaarlijks voordeel voor de begroting van € 150.000, en in ieder geval voorlopig af te zien van de extra

taakstelling van € 30.000;

4. Een voorbereidingskrediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor het vervolgproces;

5. De 15e begrotingswijziging 2015 vast te stellen.

5.2.

Eenmalige uitkering voor payroll-medewerkers
Korte inhoud: Per oktober 2015 krijgen CAR-UWO medewerkers een eenmalige uitkering van 0,74% over het jaarsalaris, in verband met de vrijval van pensioenpremie. Volgens de betreffende LOGA brief hebben medewerkers die op 1 oktober in dienst zijn, recht op deze eenmalige uitkering. In hetzelfde akkoord is een tweede eenmalige uitkering van 0,74% afgesproken voor 2016. Onze Payroll-uitvoerder vraagt of wij deze eenmalige uitkering ook willen toekennen aan payroll medewerkers.

Het college besluit:

- per oktober 2015 payroll-medewerkers met een ABP-status een eenmalige uitkering van 0,74% over het jaarsalaris toe te kennen, in verband met de vrijval van pensioenpremie;

- voor de toekomst eenmalige uitkeringen in verband met vrijval van pensioenpremie toe te kennen aan payroll-medewerkers met een ABPstatus.

6.

Rondvraag / mededelingen

7.

Overleg met de AKOE (13.00 – 14.00 uur)

Met de vertegenwoordigers van de agrariërs vindt het periodieke overleg plaats.

8.

Persuurtje (14.00 – 15.00 uur)

Aansluitend vindt het maandelijks overleg plaats met de vertegenwoordiger van de pers.