Collegebesluitenlijst Eemnes 8 december 2015

Hier kunt u de getekende besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 15 december 2015.

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 49

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.2.

Technische begrotingswijziging 2015 Sociaal Domein en DVO
Korte inhoud: In 2015 zijn de begrotingswijzigingen voor het Sociaal Domein en de DVO ingevoerd in het financiële pakket, maar nog niet door uw raad formeel vastgesteld.

Het college besluit:
De raad voor te stellen om:
1. De 1e begrotingswijziging vast te stellen voor het Sociaal Domein
2. De 12e begrotingswijziging vast te stellen voor de DVO

 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Schoolmaatschappelijke werk 2016
Korte inhoud: Het SMW levert een preventieve bijdrage aan de zorg in en om de school. Het is aanvullend aan de leer-, werkhoudings- en gedragsproblematieken die via de zorgstructuur in het onderwijs worden opgepakt. De schoolmaatschappelijk werker werkt samen met alle betrokkenen en pakt door, met de jeugdige, het gezin en school om belemmeringen op te heffen. Door te ontzorgen en te normaliseren kan het schoolmaatschappelijk werk bijdragen aan de vermindering van een beroep op intensievere hulp. Voor het behalen van dit resultaat wordt het college voorgesteld om voor kalenderjaar 2016 bij te dragen aan de bekostiging van het SMW en hiervoor een regionale opdracht op te stellen die wordt verstrekt aan de samenwerkingsverbanden.

 Het college besluit:
1) kennis te nemen van de notitie schoolmaatschappelijk werk;
2) dat het schoolmaatschappelijk werk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
    onderwijs en de gemeenten is;
3) een bijdrage van € 3.972,= voor het schoolmaatschappelijk werk in het PO en VO
     beschikbaar te stellen en het te kort van € 1.894,= mee te nemen in het saldo van de
     jaarrekening 2016 ten laste van kostenplaats leerplicht/bijdrages aan overheid       
     64800013/642400).

 

 

3.2.

Technische begrotingswijziging 2015 kunstgrasvelden SV Eemnes
Korte inhoud: In december 2014 is besloten tot aanleg van kunstgrasvelden SV Eemnes en formeel moet deze begrotingswijziging nog worden vastgesteld.

Het college besluit:
De Raad voor te stellen om de 10e begrotingswijziging vast te stellen voor de kunstgrasvelden SV Eemnes.

3.3.

Offertes jaarlijks onderhoud buitenkunst
Korte inhoud: Binnen de gemeente Eemnes zijn circa 20 kunstwerken te vinden in de openbare ruimte. Door onder meer weersinvloeden en ouderdom/slijtage worden de kunstwerken aangetast en raakt een aantal kunstwerken beschadigd en/of vervuild. Om deze redenen zijn drie offertes opgevraagd om jaarlijks onderhoud en/of reparatie te laten plegen.

Het college besluit:
In te stemmen met de offerte van de firma Kunstwacht B.V. ad € 3,300,- per jaar voor  onderhoud en/of reparatie van buitenkunstwerken.

3.4.

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht
Korte inhoud: Op 9 juli 2014 is de Wijzigingswet Wet Gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. Per 01 januari 2015 is de wet van kracht geworden. Vanwege deze nieuwe wet dient de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht (GGDrU) aangepast te worden.

Het college van burgemeester en wethouders,

Gelet op artikel 1, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

Overwegende dat:

- het college van burgemeester en wethouders deelnemer is in de gemeenschappelijke 
  regeling GGDrU;
- wijziging van de huidige gemeenschappelijke regeling GGDrU, ten gevolge van wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015, noodzakelijk is en op enkele onderdelen vanuit bestuurlijke optiek gewenst is;
- het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGDrU door het algemeen bestuur van de GGDrU uitgewerkt is in de vorm van een doorlopende tekst van de gewijzigde regeling, hier bijgevoegd als bijlage;
- het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGDrU de colleges schriftelijk heeft verzocht om de procedure tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling te voeren;

Besluit:
- in te stemmen met het verzoek van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGDrU;
- de raad te verzoeken toestemming te verlenen om als college te mogen besluiten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGDrU

3.5.

Raadsinformatie
Korte inhoud: raadsinformatie wordt door het college aan de raad aangeboden.

Voorgesteld besluit: 
1. verzenden van de derde kwartaalrapportage (gegevensset en oplegger) aan de raad ter kennisname.
2. verzenden van de memo jeugdwerkloosheid en memo taaleis aan de raad ter kennisname.
3. verzenden van de memo accountantscontrole met bijlagen aan de raad ter kennisname

Het college besluit conform het voorstel met inbegrip van de wijzigingen in de inhoud.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. Rood

4.1.

Ruiling/verkoop grond nabij Waag 2A
Korte inhoud: De koper van het pand aan de Waag 2 A te Eemnes wenst een stuk, circa 19 m2, gemeente grond aan te kopen. Tevens dient er een stuk grond geruild te worden om de kadastrale grenzen correct te krijgen.
Het college houdt het voorstel aan om zich te beraden en neemt nog geen besluit.

4.2.

Afspraken over externe communicatie van gemeente Eemnes
Korte inhoud: Uw college is recent een aantal keren aangesproken op brieven die namens u zijn gestuurd aan burgers en raadsleden, maar waarvan u niet wist dat deze uit waren gegaan en, had u de brieven vooraf gezien, ze ook niet zo/op deze manier waren uitgegaan. Het college heeft de indruk dat bepaalde medewerkers zich onvoldoende bewust zijn van het belang om hun bestuurder tijdig en volledig te informeren en het bestuur (daardoor) het gevoel krijgt dat niet met hen meegedacht wordt. Dat is natuurlijk onwenselijk. Naar onze mening vormen de afspraken in de bijgevoegde memo een goede aanzet tot verbetering van de situatie.
Het college neemt kennis van de inhoud van de memo 'Afspraken over externe communicatie Eemnes" en stelt de werkafspraken vast.

5.

Rondvraag / mededelingen

5.1

Onderwerp: Uitwerken motie nieuwbouw Huis van Eemnes.
Het college besluit een voorstel voor te bereiden voor de raad waarin de dekking van de kosten voor de projectleider die de motie worden uitgewerkt

5.2

Onderwerp: beantwoording brief maximum snelheid A27.
 Wethouder Rood nodigt de heer Grave uit voor een gesprek en stelt daarna in overleg met de behandelend ambtenaar de reactie op.

5.3

Portefeuilleverdeling College van B&W Eemnes
Het college besluit in te stemmen met de portefeuilleverdeling vanaf 7 december 2015

6.

Overleg met de OKE/BCE/Belangenver. Zuidbuurt

Aansluitend vindt het periodiek overleg plaats met de vertegenwoordigers van de ondernemers.