Collegebesluitenlijst Eemnes 26 januari 2016

Hier kunt u de ondertekende besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 2 februari 2016

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

Afwezig:
De heer N.L. Rood  wethouder
 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 3
De besluitenlijst van 19 januari wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Overheveling budgetten 2015
Korte inhoud: In 2015 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden. Een aantal van deze projecten zijn in 2015 (nog) niet afgerond. De budgethouders verzoeken het niet uitgegeven budget van 2015 over te hevelen naar 2016, zodat de projecten conform eerdere besluitvorming en opdrachtverstrekking in 2016 uitgevoerd kunnen worden.

Het college besluit:
- akkoord te gaan met de genoemde overhevelingsvoorstellen met uitzondering van het
  voorstel 'Verkeersmaatregelen'.
- akkoord te gaan om de volgende besluiten voor te leggen aan de raad:
  1. Akkoord te gaan met het overhevelen van budgetten 2015 naar 2016 met uizondering van
   het voorstel 'Verkeersmaatregelen'
  2.  Deze te dekken uit de reserves voor een bedrag van € 531.715 en als volgt te verdelen:
       - De algemene reserve   € 173.007
       - De reserve HOV/Verder  € 165.000
       - De reserve Volkshuivesting € 31.458
       - De reserve Riolering € 150.000
       - De reserve LOP € 12.250
  3. De gewijzigde 6e begrotingswijziging vast te stellen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Beschermd wonen 2016
Korte inhoud: De gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben het Beschermd wonen in 2014 ingekocht. Het huidige contract is voor 1 jaar afgesloten tot 1 januari 2016 met de mogelijkheid van verlenging.
Het college besluit:

1. De overeenkomst Beschermd wonen verlengen met 1 jaar tot 31-12-2016 met de bestaande aanbieders en de twaalf in 2015 extra gecreëerde plekken voor oud-Ascensio cliënten in 2016 vrijgeven voor alle cliënten.

2. De tarieven voor 2016 voor de Beschermd Wonen pakketten en de toeslag dagactiviteiten vaststellen op het niveau van 2015 (geen indexatie en geen verlaging).

3. De tarieven voor 2016 voor de Beschermd Wonen toeslagen huisvesting vaststellen zoals genoemd in tabel 2 van dit voorstel.

4. De uitgangspunten voor het verstrekken van een pgb beschermd wonen en de pgb’s per pakket vaststellen zoals genoemd in het rapport “Beschermd wonen PGB – 2016 en verder” (bijlage 1).

5. De inkoop en wijze van bekostiging van het assessment Beschermd wonen vaststellen zoals beschreven in dit voorstel.

Tevens vaststellen dat de uitvoering van het assessment plaatsvindt door het RIBW, zoals beschreven in dit voorstel.

6. De “matrix advies wmo-raden” vaststellen en de Wmo-raad hierover informeren (bijlage 2).

7. De gemeenteraad informeren middels de raadsinformatie brief beschermd wonen (bijlage 3).

3.2.

Volmacht verlenging leerlingenvervoer
Korte inhoud: Het contract t.b.v. leerlingenvervoer dient verlengd te worden.
Het college besluit:
in te stemmen met het geven van een volmacht per 1 februari 2016 aan de directeur Sociaal Domein van de Regio Gooi en Vechtstreek voor het verlengen van het contract leerlingen-vervoer.

3.3.

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: bezwaarschrift ingediend tegen het besluit tot toekennen van een budget van € 202,88 per vier weken voor begeleiding individueel en in natura.
Het college besluit:
- het advies van de commissie voor de bezwaarschriften te volgen en het bezwaarschrift
  ongegrond te verklaren
- de indiener van het bezwaar voordat de beslissing op bezwaar verzonden wordt, eerst
  telefonisch op de hoogte te stellen van het besluit.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.

Rondvraag / mededelingen