Collegebesluiten Eemnes 19 april 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 26 april 2016

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer N.L. Rood, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

Afwezig:
De heer J.G. den Dunnen  wethouder

 

1.

Vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijsten van 12 april 2016 zijn ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: bezwaarschrift tegen besluit tot afwijzing van de aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder
Het College besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over nemen

en het bezwaarschrift ongegrond verklaren.

3.2.

Uitbreiding van de formatie van het Jeugd en Gezinsteam.
Korte inhoud: In 2015 zijn we gestart met het Jeugd en Gezinsteam hierna te noemen het JGT. We zijn begonnen aan een nieuwe taak en nieuwe werkwijze waarvan we niet goed konden inschatten welke formatie toereikend is om invulling te geven aan de nieuwe taken. In 2015 hebben we hier ervaring mee opgedaan. De realiteit van nu vraagt om aanpassing van de formatie van het Jeugd en Gezinsteam.
Het college besluit:
- Voor 2016 voor het Jeugd & Gezinteam een bedrag van € 77.900 ter beschikking te stellen voor extra ondersteuning;
- Deze extra ondersteuning te dekken door een taakstellende bezuiniging op te nemen bij de budgetten PGB & Maatwerkvoorzieningen Jeugd van in totaal € 77.900.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

De huurder van het Schoolpad 1 te Eemnes heeft verzocht om minder vloeroppervlakte te gaan huren.
Korte inhoud: Het huurcontract van de Partou voor de locatie Schoolpad 1 loopt 30 juni 2016 af. Partou heeft verzocht tot aanpassing van het contract. In dit voorstel wordt ingegaan op de aanpassing en de voorgestelde wijzigingen.
Het college besluit akkoord te gaan met:

1. een nieuw huurcontract met de Partou per 1 juli 2016 voor de locatie Schoolpad 1;

2. de huurprijs gelijk te houden op € 131,97 per m2 per jaar, jaarlijks te indexeren met het CPI cijfer;

3. de duur van het huur contract van 1 jaar, met jaarlijks stilzwijgende verlenging en indexering tenzij minimaal 2 maanden voor einddatum schriftelijk opgezegd;

4. De huurderving ad € 5.761,45 betrekken in rekeningresultaat 2016 en begroting 2017 e.v.

5.

Rondvraag / mededelingen
Het college stelt de servicenormen vast en stuurt deze ter kennisname aan de gemeenteraad.