Collegebesluitenlijst Eemnes 10 mei 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 17 mei 2016.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 18
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Jaarrekening 2015 BEL Combinatie

Op 24-4-2016 is in het AB van de BEL Combinatie de Jaarrekening 2015 vastgesteld. Deze wordt  nu voor zienswijze aan de raden aangeboden.

Het college besluit:

  • De Jaarrekening 2015 van de BEL Combinatie vast te stellen
  • De jaarrekening 2015 van de BEL Combinatie ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden
  • De gemeenteraad voor te stellen een zienswijze  in te dienen.

2.2.

Begroting 2017 BEL Combinatie

Op 24-4-2016 is in het AB van de BEL Combinatie de begroting 2017 vastgesteld. Deze wordt nu voor zienswijzen aan de raden aangeboden.

Het college besluit:

  • De begroting 2017 van de BEL Combinatie vast te stellen
  • De begroting 2017 van de BEL Combinatie ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden
  • De gemeenteraad voor te stellen een zienswijze in te dienen.

 

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Partiële toetreding van de gemeente Eemnes tot de GR Gooi & Vechtstreek
Korte inhoud: Naar aanleiding van het verzoek tot partiële toetreding van de gemeente Eemnes tot de GR Regio Gooi en Vechtstreek heeft de Regio een conceptvoorstel opgesteld, waarin de partiële toetreding tot de GR geregeld wordt. Dit conceptvoorstel vormde de basis voor het bestuurlijk overleg dat op 14 maart 2016 heeft plaatsgevonden tussen het college van burgemeester en wethouders en het Dagelijks Bestuur van de GR Regio Gooi & Vechtstreek. Beide zijn akkoord gegaan met het conceptvoorstel en hebben aangegeven dit voor te leggen aan respectievelijk de gemeenteraad en het Algemeen Bestuur van de GR Regio Gooi & Vechtstreek. Op 7 april 2016 is het Algemeen Bestuur van de GR Regio Gooi & Vechtstreek akkoord gegaan met de partiële toetreding van Eemnes en met de daaraan gestelde voorwaarden en heeft het verzoek met een positief advies voorgelegd aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten. Als 2/3 van de colleges en raden van de deelnemende gemeenten positief besluit is de gemeente Eemnes onder de gestelde voorwaarden partieel toetreden tot de GR. Daarnaast moet ook het college en de gemeenteraad van Eemnes nog formeel, en uiteraard voorafgaande aan de besluiten van de raden en colleges van de regiogemeenten, besluiten om partieel toe te treden tot de GR Regio Gooi & Vechtstreek. Wij stellen uw raad dan ook voor om te besluiten om - onder voorbehoud van het verkrijgen van goedkeuring van de benodigde 2/3 meerderheid van de aan de GR Regio Gooi & Vechtstreek deelnemende gemeenten onder de gestelde voorwaarden - in te stemmen met de partiële toetreding tot de GR Regio Gooi & Vechtstreek. Ten einde de partiële toetreding zo spoedig mogelijk te effectueren stellen wij voor om de Raad reeds nu te laten besluiten om - onder voorbehoud van het verkrijgen van goedkeuring van 2/3 van de aan de GR deelnemende gemeenten - in te stemmen met de partiële toetreding tot de GR Regio Gooi & Vechtstreek.


Het college besluit: onder voorbehoud van definitieve instemming van de raad van de gemeente Eemnes met partiële toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek per 1 januari 2016 - tot:

1. In te stemmen met partiële toetreding tot de GR Regio Gooi & Vechtstreek met betrekking tot de in het voorstel genoemde taken en bevoegdheden.

2. Gelet op het onder punt 1 vermelde besluit de taken en bevoegdheden met ingang van 1 januari 2016 over te dragen aan de GR Regio Gooi & Vechtstreek.

3. De raad voor te stellen om de bestuurskosten 2016 verbonden aan de toetreding tot de GR Regio Gooi & Vechtstreek te laste te brengen van Onvoorzien en deze kosten vanaf 2017 structureel mee te nemen in de begroting.

4. De raad voor te stellen in te stemmen met de begrotingswijziging nummer 12/2016..

5. Aan de raad voor te stellen om wethouder J. den Dunnen aan te wijzen als agenda-lid van het Algemeen Bestuur van de GR Regio Gooi & Vechtstreek en wethouder N. Rood als reserve agenda-lid.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.

Rondvraag / mededelingen