Collegebesluitenlijst Eemnes 11 oktober 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 18 oktober 2016.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 40
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving gemeente Eemnes
Korte inhoud: Voorstel om de raad voor te stellen de Verordening kwaliteit, vergunningverlening, toezicht en handhaving gemeente Eemnes vast te stellen.

Besluit:
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen de Verordening kwaliteit, vergunningverlening, toezicht en handhaving gemeente Eemnes vast te stellen voor de bij de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht ingebrachte taken.

2.2.

Schoolpad 1 en Vierkante Bosje 37 te Eemnes, worden verhuurd aan Kinderdagverblijf Partou.
Korte inhoud: De heer Reetraa van Kinderdagverblijf Partou, zij huren Schoolpad 1 te Eemnes, heeft een verzoek ingediend om per 1 oktober 2016 een gedeelte van het gehuurde op te zeggen. Zij wensen feitelijk minder vloeroppervlakte (minder ruimten) te huren waardoor de totale huurprijs lager zal worden. Het huurcontract loopt nog tot 1 juli 2017. Indien aan dit verzoek tegemoet wordt gekomen, zal het huurcontract moeten worden aangepast. Dit is een bevoegdheid van uw college. Partou huurt tevens een gedeelte in het pand van de Clusterschool, gevestigd aan het Vierkante Bosje 37 te Eemnes. Hier loopt volgend jaar het huurcontract af, zij wensen de verlengingsperiode te verkorten naar 3 jaar.

Besluit:
Het college besluit akkoord te gaan met:

1. een wijziging van het aantal te huren m2 m.b.t. de huur van het Schoolpad ten opzichte van het besluit van 19 april 2016 en hiertoe een allonge bij de huurovereenkomst aan te gaan;

2.de huurderving in rekeningresultaat 2016 betrekken;
3. in te stemmen met de verlengingstermijn van 3 jaar i.p.v. 5 jaar, voor de bestaande huurovereenkomst van het Vierkante Bosje en hiertoe een allonge bij de huurovereenkomst aan te gaan.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Uitwerkingsplan 5, deelplan 1.3 bestemmingsplan Zuidpolder Woongebied
Korte inhoud: Op 28 januari 2013 is het bestemmingsplan Woongebied Zuidpolder vastgesteld. Dit bestemmingsplan biedt geen directe bouwtitel en moet per bouwstroom worden uitgewerkt. Uw college is op grond van het bestemmingsplan bevoegd tot het vaststellen van uitwerkingsplannen. Het 5e uitwerkingsplan, deelplan 3.1 (UWP 5) heeft vanaf 15 juni 2016 ter inzage gelegen. Er zijn 3 zienswijzen ingediend.

Besluit:
Het college besluit het 5e Uitwerkingsplan, deelplan 1.3 gewijzigd vast te stellen en de zienswijzen gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren.

3.2.

Herziening bestemmingsplan Buitenrand (2012)
Korte inhoud: Het bestemmingsplan moet worden herzien gelet op de uitspraak van de RvS, gelet op enkele verzoeken (vooral op het bedrijventerrein) en ter herstel van enkele omissies in het oude/huidige plan.

Besluit:
Het college besluit het actualisering/herzieningstraject voor twéé bestemmingsplannen ter vervanging van Buitenrand 2012 op te starten. Namelijk één bestemmingsplan voor het bedrijventerrein te Eembrugge en één voor de rest van het huidige Buitenrand 2012-gebied.

3.3.

Huisvesting statushouders
Korte inhoud: Naar aanleiding van een motie aangenomen door de raad is gezocht naar alternatieve mogelijkheden voor de huisvesting van statushouders, toen de optie tijdelijke woningbouw aan de Barbeelstraat te weinig draagvlak bleek te hebben. Van een aantal volgens het college kansrijke opties wordt nu voorgesteld deze in uitvoering te nemen. aangezien er nog nergens met omwonenden gesproken is, wordt tevens voor gesteld dit voorstel voorlopig nog als geheim te bestempelen.
Besluit:
Het college besluit:

1. tijdelijke ontheffing te verlenen van de bestemming "maatschappelijk" in het bestemmingsplan Wakkerendijk / Meentweg voor de bouw van 4 tijdelijke woonunits voor de opvang van statushouders voor de periode van maximaal 5 jaar op het terrein van de RK kerk aan het Wilgenpad;

2. aan de raad voor te stellen de door de Alliantie aan te schaffen tijdelijke woonunits na afloop van deze periode voor resterende boekwaarde (maximaal € 100.000) ten laste van de reserve Sociale Woningbouw;
3. aan de raad voor te stellen een budget van € 75.000 vanuit de reserve Sociale Woningbouw ter beschikking te stellen voor het bouw en woonrijp maken van de locatie Wilgenpad;

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Dit voorstel gaat over het instellen van een beleidsregel voor het beperken van de legesgrondslag voor zonne-energie-installaties, waardoor er bij de realisatie van een zonne-energie-installatie geen leges worden geheven over de zonnepanelen, maar alleen over de draagconstructie.
Korte inhoud: Doel van het voorstel is om bij een omgevingsvergunningaanvraag waarbij een zonne-energie-installatie onderdeel uitmaakt van de aanvraag, de technische componenten van die zonne-energie-installatie (zonnepanelen, omvormers e.d.) buiten de heffingsgrondslag voor de leges te laten. Alleen de kosten voor de onderbouw/draagconstructie van de zonne-energie-installatie worden meegenomen in de heffingsgrondslag.

Besluit:
Het college besluit, onder toepassing van artikel 11 van de Legesverordening tot het vaststellen van een nadere regel op de legesverordening Eemnes 2016, zoals beschreven in het voorstel nr. 11846.

4.2.

Verkoop kavel bedrijventerrein Zuidpolder
Korte inhoud: De gemeente Eemnes heeft met de heer Groenesteijn uit Blaricum overeenstemming over de verkoop van ca. 595 m2 grond ten behoeve van de realisatie van een bedrijfsgebouw op het bedrijventerrein Zuidpolder.

Besluit:
Het college besluit:
1. met S.G. Groenesteijn Holding B.V een koopovereenkomst aan te gaan gericht op de verkoop van ca. 595 meter grond onder de voorwaarden zoals opgenomen in de

koopovereenkomst ‘S.G. Groenesteijn Holding BV Bedrijventerrein Zuidpolder Eemnes’

2. Conform artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op voornoemde

koopovereenkomst. De geheimhouding wordt opgelegd op grond van artikel 10, lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur: economische en financiële belangen van de gemeente en onevenredige benadeling derden tot het einde van het exploitatietraject van het

bedrijventerrein

3. de notaris, indien en voor zover tot het hiervoor bij 1 genoemde wordt besloten, opdracht te geven om bedoelde akte(n) van levering te doen passeren

4.3.

Overeenkomst bedrijventerrein Zuidpolder
Korte inhoud:  De gemeenteraad van de gemeente Eemnes heeft in 2013 besloten om op het bedrijventerrein Zuidpolder percelen bouwgrond uit te geven. Er zijn momenteel drie kavels verkocht. Eén is reeds bebouwd, op de ander is de bouw in juli 2016 gestart en op de laatste start de bouw dit najaar.

Met Projectontwikkeling ’t Gooi B.V. is overeenstemming over de verkoop van een perceel bouwgrond.

Besluit:
Het college besluit:
1. met Projectontwikkeling ’t Gooi B.V een koopovereenkomst aan te gaan gericht op de verkoop van ca. 4.000 meter grond onder de voorwaarden zoals opgenomen in de koopovereenkomst ‘Projectontwikkeling ’t Gooi B.V Bedrijventerrein Zuidpolder Eemnes’ en de bijbehorende verkooptekening

2. Conform artikel 55, lid 1, van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op voornoemde koopovereenkomst. De geheimhouding wordt opgelegd op grond van artikel 10, lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur: economische en financiële belangen van de gemeente en onevenredige benadeling derden tot het einde van het exploitatietraject van het bedrijventerrein Zuidpolder

3. de notaris, indien en voor zover tot het hiervoor bij 1 genoemde wordt besloten, opdracht te geven om bedoelde akte(n) van levering te doen passeren.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen

Geen.