Collegebesluitenlijst Eemnes 12 april 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 19 april 2016

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 14

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Bescherming en opvang
Het huidige gezamenlijke beleid- en uitvoeringsplan maatschappelijke zorg Gooi en Vechtstreek loopt af. Op basis van de ervaringen in 2015 wil de gemeente in samenwerking met betrokken partners het beleid bijstellen. Dit is een aanzet tot een beleidsdiscussie die met een groot aantal partijen de komende tijd gevoerd gaat worden. Al deze partijen zijn betrokken stakeholders. De regio neemt hierin het voortouw en de discussie moet uiteindelijk een beleidsnotitie opleveren waarin wordt verwoord hoe we in de regio Gooi en Vecht met genoemde problematiek om zullen gaan en hoe de middelen hiervoor verdeeld worden. Voor Eemnes geldt ook hier dat wij ten dele hieraan zullen deelnemen omdat Veilig Thuis in Eemland is belegd.
 

Het college besluit:

1. In te stemmen met bijgaande Houtskoolschets Bescherming en opvang Gooi en Vechtstreek en kennis te nemen van de toelichtende memo.

2. De Houtskoolschets en toelichtende memo ter bespreking aan de sessie aan te bieden.

3. In te stemmen met de vervolgprocedure, beschreven onder ‘uitvoering en evaluatie’, ter vaststelling van het beleidsplan en uitvoeringsplan Bescherming en opvang Gooi en Vechtstreek.

4. Kennis te nemen van de wethoudersbrief ‘Kamerbrief maatschappelijke opvang 2015’, opgesteld vanuit centrumgemeente Hilversum.

3.2.

Het plaatsen van monumentenbordjes- en schildjes bij monumentale panden en gebouwen in Eemnes.
De Historische Kring Eemnes heeft een aantal gesprekken gevoerd met de portefeuillehouders J. Zoetman en vervolgens J. den Dunnen met de wens om aan alle monumentale panden en gebouwen bordjes en schildjes te bevestigen. In dit collegevoorstel wordt deze aanvraag toegelicht.

Het college besluit:
- Tbv het HKE-project Monumentenbordjes en -schildjes een bijdrag te verstrekken van € 4.516,75;
- Deze kosten ten laste te brengen van kostenplaats Monumenten (65410011);
- De overschrijding ad € 2.516,75 te verantwoorden in het jaarrekeningsaldo 2016;
- De HKE te vragen de informatie over de monunten ook digitaal te ontsluiten;
- Uit de GBA de gegevens te verstrekken met betrekking tot de eigenaren van de monumentenale panden.

3.3.

Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2019
In 2012 hebben de raden van de HBEL het eerste beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 vastgesteld. Het beleidsplan vloeide voort uit de vaststelling van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening begin 2012. De Wet stelt kaders met betrekking tot de kwaliteit van schuldhulpverlening door gemeenten. Eén van de eisen is dat gemeenten iedere vier jaar een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening vaststellen. Met het aflopen van het eerste plan eind 2015, is het daarom nu noodzakelijk om voor de komende, volgende periode van 4 jaar een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening vast te stellen. Dit is niet alleen wettelijk gezien maar ook beleidsmatig noodzakelijk. De afgelopen vier jaar is er, met name door de crisis, veel veranderd op het gebied van schulden. Het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening is dan ook een antwoord op de vanuit verschillende invalshoeken gesignaleerde knelpunten op dit gebied. Het plan biedt oplossingen voor nieuwe of groter geworden problemen maar bestendigd ook de reeds geboekte successen en vooruitgang.
Het voorstel wordt aangehouden in afwachting van nadere informatie.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Stimuleren aanleg groene daken en regentonnen
In december 2015 heeft het college opdracht verstrekt om een groenmarkt te organiseren waarbij diverse subsidieproducten aan bewoners, bedrijven en instellingen worden gepresenteerd en aangeboden om deze op privé terrein te installeren. In dit voorstel wordt het college gevraagd om in te stemmen met het bijgevoegde Plan van Aanpak om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
Het college besluit:

1. In te stemmen met het Plan van Aanpak voor het stimuleren van de aanleg van groene daken en het gebruik van regentonnen;

2. In te stemmen met de beleidsregels voor de productsubsidie groene daken en regentonnen;

3. Akkoord te gaan met besteding van het beschikbare budget van € 150.000.

4.2.

Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid bedrijven gemeente Eemnes
Dit voorstel betreft het vaststellen van een verordening voor het verstrekken van stimuleringsleningen voor de verduurzaming van bedrijfspanden in de gemeente Eemnes. De verstrekking van de lening zal lopen via de SVn, op soortgelijke wijze als de duurzaamheidslening voor particulieren.
 

Dit voorstel wordt aangehouden in afwachting van nadere informatie.

5.

Rondvraag / mededelingen
Wethouder den Dunnen geeft aan dat het Dagelijks Bestuur van de Gooi en Vechtstreek heeft ingestemd met het verzoek tot partiële toetreding van de gemeente Eemnes.

Het Dagelijks Bestuur van de Gooi & Vechtstreek verzoekt de colleges en raden van de deelnemende gemeenten in te stemmen met de partiële toetreding van Eemnes voor 7 juli 2016.