Collegebesluitenlijst Eemnes 12 januari 2016

Hier kunt u de ondertekende besluitenlijst van 12 januari downloaden

Vastgesteld in het college van 19 januari 2016

Aanwezig:
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

Afwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester

1.

Vaststellen besluitenlijst week 1
Het college besluit bij punt 4.2 het woord 'voorlopig' uit het besluit te halen.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Budgethoudersregeling Eemnes
Korte inhoud: De budgethoudersregeling Eemnes 2012 behoefde aanpassing. Inmiddels is sprake van een geactualiseerde Budgethoudersregeling 2016. De Budgethoudersregeling is, i.o.m. HRM en Juridische Control, getoetst op het 'doorontwikkeling proof' zijn.
 

Het college van de gemeente Eemnes:

1. stemt in met het machtigen van de financieel portefeuillehouder inzake budgetsubstitutie conform artikel 10.3.b en artikel 11.3 van de nieuwe budgethouders regeling, een en ander op grond van artikel 168.1 van de Gemeentewet.

2. stelt de nieuwe budgethouders regeling 2016 voor Eemnes vast.

2.2.

Tweede wijziging leges tarieven; wijziging tarief VOG
Korte inhoud: Wijziging tarieven voor het verkrijgen van Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) door Ministerie van Veiligheid en Justitie


Het college besluit het gewijzigde tarief Titel 1, hoofdstuk 9, 1.9.1 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van verklaring omtrent gedrag (VOG) vast te stellen op € 41,35.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Verzoek bewonen bijgebouw Wakkerendijk 118/118a
Korte inhoud: De heer W. van Dieren, Wakkerendijk 118a heeft bij de portefeuillehouder een mondeling verzoek ingediend om een bijgebouw bij zijn woning, een woonbestemming te geven. Het bijgebouw wordt al bewoond.


Het college besluit het verzoek af te wijzen.

3.2.

Cliëntondersteuning 2016
Korte inhoud: Op verzoek van de raden hebben de HBEL gemeenten een visie ten aanzien van cliëntondersteuning voor 2016 geformuleerd. In navolging daarvan zijn in het PHO HBEL van 19 november 2015, MEE UGV en Zorgbelang aangewezen als te subsidiëren organisatie voor onafhankelijke (professionele) cliëntondersteuning.

Het college besluit:

 1. Vaststellen van de visie cliëntondersteuning HBEL gemeenten 2016 (bijlage 1)
 2. Aan MEE UGV voor cliëntondersteuning 2016 een subsidiegarantie verlenen van
  € 21.500 (als onderdeel van de totale HBEL garantie van € 172.000), waarvan op voorschotbasis € 810 als vast bedrag voor beschikbaarheid (voor HBEL € 6.500) en
  € 20.690 voor individuele cliëntondersteuning (voor HBEL € 165.500) via persoonsvolgende subsidiëring op basis van € 75 per uur (bijlage 2), en te dekken uit het budget cliëntondersteuning.
 3. Afrekenen van de persoonsvolgende subsidie aan MEE door de totale kosten individuele cliëntondersteuning te verdelen over de HBEL gemeenten naar rato van het aandeel per gemeente in de totale werkelijke uren individuele cliëntondersteuning HBEL, met als minimum de subsidiegarantie van € 165.500.
 4. Aan Zorgbelang voor cliëntondersteuning 2016 de daadwerkelijk geleverde cliëntondersteuning te bekostigen via persoonsvolgende subsidiëring op basis van
  € 75 per uur (bijlage 2), en te dekken uit het budget cliëntondersteuning.
 5. Subsidie aan MEE UGV bevoorschotten in 12 maandelijkse termijnen (mei 2/13 deel en overige maanden 1/13 deel), en aan Zorgbelang in 1 termijn (januari).

3.3.

GGDrU Kadernota 2017
Korte inhoud: Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht (GGDrU) de kadernota 2017 aan de gemeente Eemnes. De kadernota schetst de belangrijkste ontwikkelingen voor gemeenten en hun GGD op het gebied van publieke gezondheid, veranderende wetgeving en de gevolgen hiervan voor de begroting 2017.


Het college besluit:

- De raad voor te stellen om niet akkoord te gaan met de kadernota 2017 van de GGDrU

- De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen als motivatie voor het niet akkoord zijn.

3.4.

Statuten Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: De statuten zijn eerder ter besluitvorming aangeboden alleen is het voorstel toentertijd aangehouden omdat de wettelijke taken van de raad waren toegeschreven aan een gemeenschappelijke regeling. Voorgaand inzicht heeft als effect gehad dat de statuten zijn aangepast en afgestemd in het Gemeenschappelijke Overleg van 8 oktober 2015. In de aangeboden statuten zijn de adviezen van Leeuwendaal VOS/ABB verwerkt en is de werknaam aangepast. Wijzigen van de statuten is op grond van de Wet op het primair onderwijs een bevoegdheid van de raad.


Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen in de statuten van Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek en de statuten als geheel vast te

Stellen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Provinciaal inpassingsplan HOV in het Gooi
Korte inhoud: Het ontwerp Provinciaal inpassingsplan HOV in het Gooi ligt ter inzage. Tijdens deze periode is er de gelegenheid om een zienswijze op dit plan in te dienen.
Gewijzigd akkoord
Het college besluit
- Kennis te nemen van het ontwerp provinciaal inpassingsplan HOV in het Gooi
- De gemeenteraad hierover advies te vragen. .

4.2.

Ruiling/verkoop grond nabij Waag 2A
Korte inhoud: De koper van het pand aan de Waag 2 A te Eemnes wenst een stuk, circa 19 m2, gemeente grond aan te kopen. Tevens dient er een stuk grond geruild te worden om de kadastrale grenzen correct te krijgen.
Het college besluit:

1. Om de gemeentegrond gelegen aan de Waag 2A aan te bieden aan de eigenaar voor de getaxeerde m2 prijs;

2. De percelen door het Kadaster te laten uitmeten op kosten van de kopers;

3. met de grondruil in te stemmen;

4. De opbrengst te verantwoorden op 65600016/833106;

5. De voorgenomen grondverkoop voorleggen aan de gemeenteraad en aan de raad vragen of zij ten aanzien van deze verkoop wensen en bedenkingen hebben.

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1

Het college neemt kennis van het raadsvoorstel van de gemeente Blaricum 'Bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek'.

6.2

NL Doet 2016

Het college heeft de intentie deel te nemen aan NL Doet op vrijdag 11 maart 2016.