Collegebesluitenlijst Eemnes 12 juli 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 9 augustus 2016.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

Afwezig:
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 27
De besluitenlijst van 5 juli 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Jaarverslag Klachtencoördinator
Korte inhoud: De klachtenregeling van de gemeente Eemnes 2008 schrijft voor dat de klachtencoördinator ieder jaar - voor 1 april - verslag uitbrengt over de in het voorafgaande jaar ingediende klachten. Reden waarom dit voorstel nu wordt voorgelegd.

Het College besluit:
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2015 van de klachtencoördinator.
2. Het Jaarverslag 2015 ter informatie door te geleiden naar de gemeenteraad.

2.2.

Besluit last onder dwangsom Goyergracht Noord K223 Eemnes.
Korte inhoud: Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom vanwege diverse strijdigheden op het perceel Goyergracht Noord K223.

Het college besluit kennis te nemen van het voorstel en de last onder dwangsom op te leggen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Subsidieaanvraag bij Eemnes voor kinderactiviteit Voedselbank
Het college besluit:
1. aan de Voedselbank voor een activiteit met hun cliënten een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 189,-;
2. de kosten ten laste te brengen van kostenplaats Algemene voorzieningen voor Wmo 66700020- kostensoort kleinschalige activiteiten 642597.

3.2.

Verrekening kosten extra inzet op zorgadministratie Amersfoort
Korte inhoud: Voor 2015 en 2016 was de Zorgadministratie begroot op een inzet van 4,13 fte. De inrichting daarvan heeft echter over 2015, gebaseerd op een lump sum facturatie proces, 7 fte gevraagd. Omdat voor 2016 het proces moet worden ingericht op P x Q facturatie en digitaal berichtenverkeer is een nieuwe actie noodzakelijk. Deze actie vraagt naar verwacht een gemiddelde incidentele inzet over 2016 van 4 fte. Voor de structurele inzet wordt een inzet van 6,5 fte verwacht hetgeen een verhoging betekent van 2,3 fte. De inrichting is afhankelijk van diverse externe factoren, zoals werking Gegevens Knooppunt, Informatie Zorgaanbieders. Daardoor kan de inzet in de tijd afwijken van de huidige berekening. Tweede helft van het jaar wordt een definitieve raming rond de extra inzet verwacht.

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met het voorstel van Regio Amersfoort om de extra kosten voor de inrichting Zorgadministratie 2016 te verdelen op basis van het % van de inzet van het aantal uren vanuit de DVO 2016;
2. Deze extra kosten á € 4.663 voor 2016 op te lossen binnen het budget Individuele voorzieningen natura jeugd (6682003);

3. Voor wijziging van de structurele kosten in de meerjarenbegroting 2017-2020, de definitieve raming af te wachten.

3.3.

Klokuren bewegingsonderwijs
Korte inhoud: Ter voorkoming van een eventuele wildgroei aan klokuren hebben alle schooldirecteuren een overzicht ontvangen van het genormeerde aantal klokuren. Dit overzicht is besproken in het directieoverleg van 26 mei 2016 waar vervolgens het verzoek is ingediend voor een extra gymgroep. Dit betekent dat wordt afgeweken van een beleidsregel en dat is een collegebevoegdheid.

Het college besluit af te wijken van de beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Eemnes 2016 en één extra gymgroep beschikbaar te stellen aan het Noorderlicht.

3.4.

Instemmen met en het onderschrijven van de zienswijze zoals door de Regio Amersfoort is opgesteld.
Korte inhoud: Op dit moment ligt de herijking van de PRV/PRS ter inzage. Deze herijking is grotendeels beleidsneutraal. Echter, er is toch een aantal punten die als zienswijze ingediend worden bij de provincie. De zienswijze is als bijlage bijgevoegd.

Het college besluit:
- de zienswijze vanuit de regio Amersfoort te ondersteunen &
- deze aan te vullen met de lokale zienswijze van Eemnes.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Informatiebeheer en archivering Samenhang bestuurlijk en ambtelijk vastgestelde regels informatiebeheer
Korte inhoud: In het kader van informatiebeheer en archivering wordt er jaarlijks een archief inspectierapport uitgebracht. Dit inspectierapport is input voor de verbeteringen op gebied van informatiebeheer. In dit voorstel wordt het inspectierapport 2015 ter informatie aangeboden. In het kader van de implementatie van elektronisch communiceren moeten een aantal beleidsdocumenten worden vastgesteld. In dit voorstel worden hiervoor de archiefverordening en het besluit informatiebeheer aangereikt ter besluitvorming.

Het College besluit:
1. Kennis te nemen van het inspectierapport 2015 en de raad te informeren
2. De Archiefverordening Eemnes 2016 vast te stellen
3. Het Besluit Informatie Beheer Eemnes 2016 vast te stellen
4. Kennis te nemen van de memo "Informatiebeheer en archivering, samenhang bestuurlijk en ambtelijk vastgestelde regels informatiebeheer".

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen