Collegebesluitenlijst Eemnes 13 december 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 20 december 2016

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem
De heer J.G. den Dunnen
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 49
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Oninbaar verklaren van dubieuze debiteuren
Korte inhoud: De in dit voorstel opgenomen vorderingen, waaronder alle faillissementen, Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW) en vorderingen die geen verhaal meer bieden per 13-12-2016 oninbaar te verklaren.
Aangehouden
Het college heeft hier nog geen besluit over genomen.

2.2.

Vaststelling van de verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2010 (derde wijziging)
Korte inhoud: De modelverordening Algemene plaatselijke verordening (APV) van de VNG is op enkele onderdelen gewijzigd, onder meer in verband met ontwikkelingen in de jurisprudentie en wetgeving. In verband met het groenplan wordt voorgesteld de bepalingen voor kapvergunningen te wijzigen. Daarnaast is gebleken dat de huidige tekst van de APV enkele onvolkomenheden bevat. Door de wijzigingsverordening vast te stellen, wordt de APV geactualiseerd en worden de vastgestelde gebreken hersteld
Aangehouden
Het college heeft hier nog geen besluit over genomen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

De beslissing op bezwaar inzake het bezwaarschrift tegen het afwijzen tot een verzoek tot tegemoetkoming in planschade voor het perceel Wakkerendijk 104a
 

Het college besluit
- het advies van de commissie voor de bezwaarschriften te volgen;
- de beslissing aan te vullen met het advies van de externe adviseur
- het bezwaar op alle punten ongegrond te verklaren.

3.2.

Financieel besluit Jeugdhulp Eemnes 2017 behorend bij Nadere Regels 2016 en Verordening Jeugdhulp gemeente Eemnes 2015
Korte inhoud: Financieel besluit 2017 als bedoeld in artikel 9, lid 6 van de Nadere Regels 2016 en behorend bij de verordening jeugdhulp Eemnes 2015

Het college besluit het financiële besluit Jeugdhulp Eemnes 2017 vast te stellen en het financiële besluit Jeugdhulp Eemnes 2016 in te trekken behalve voor wat betreft de in 2016 afgegeven beschikkingen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1

Het college neemt kennis van het memo HOV

4.2.

Uitgiftekaart restpercelen
Korte inhoud: Als uitwerking op het restpercelenbeleid uit het Groenplan Eemnes 2017 - 2027 is een digitale kaart opgesteld met voor uitgave beschikbare restpercelen

Het college besluit aan de raad voor te stellen om de Uitgiftekaart restpercelen Eemnes 6-12-2016 vast te stellen

4.3

Integraal Huisvestingsplan Eemnes

Korte inhoud: de Memo Integraal Huisvestingsplan Eemnes is in afstemming met

de schoolbesturen, schooldirecteuren en maatschappelijke instellingen tot stand gekomen. Op basis van de verkregen inzichten heeft het huisvestingsscenario waarbij Wegwijzer en Noorderlicht verhuizen naar Schoolpad 1 de voorkeur. Bij realisering van dit huisvestingsscenario, zal het Christelijk onderwijs hun huidige locaties verlaten en het Schoolpad 1 als onderwijslocatie in gebruik nemen, hierdoor ontstaat er onderwijsruimte op de bestaande locaties van Clusterschool en Hobbitstee/Noorderlicht.


Het college besluit
-
de gewijzigde memo IHP te bespreken in de Ronde
- aan de memo financiën IHP onderwijs geheimhouding op te leggen cf artikel 10, 2, b,
   van de WOB

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Wegenbeheerplan 2017-2021
Korte inhoud: Een wezenlijk onderdeel van het beheer van de openbare ruimte is wegbeheer. Om dit zo efficiënt en veilig mogelijk te kunnen uitvoeren is er geld nodig om dit op een zo verantwoord mogelijke manier te kunnen doen.

Het college besluit:
1. Het wegenbeheerplan gemeente Eemnes 2017 - 2021 vast te stellen.
2. Het wegenbeheerplan ter kennisgeving voor te leggen aan de raad.

6.

Rondvraag / mededelingen