Collegebesluitenlijst Eemnes 13 september 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 20 september 2016.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst wk 36
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Basisbanen
Korte inhoud: De pilot en het experiment Basisbanen en Basisinkomen hebben als doel het zelfrespect van mensen te versterken. Basisbanen zijn (additionele) maatwerkbanen waar vraag naar is en waar mensen tegen een basisinkomen kunnen werken.

Besluit:
1. Instemmen met de pilot Basisbanen en Basisinkomen, uit te voeren door de HBEL-organisatie na verkregen toestemming door het Rijk. De in het kader van de pilot te sluiten contracten dienen te worden beperkt tot de duur van de pilot en te worden voorzien van

een opzegtermijn zoals aangegeven.

2. Uitspreken voor het wel deelnemen aan het experiment waarbij vooruitlopend op goedkeuring door het Rijk van de pilot alsmede na afloop van die pilot, de basisbanen worden gestart dan wel gecontinueerd mits uit een oogpunt van risicobeheersing daarbij slechts jaarcontracten worden aangegaan inclusief opzegtermijn zoals aangegeven.

3.2.

Bouwen woning bij Laarderweg 35
Korte inhoud: De heer W. Overeem, Laarderweg 35 heeft vorig jaar een verzoek ingediend voor het bouwen van een woning op een deel van zijn perceel aan de Laarderweg. Het verzoek is strijdig met het vigerende bestemmingsplan Kern Eemnes 2012 en is meerdere malen behandeld in de vergadering van uw college en door de commissie/raad. De laatste maal dat de commissie het verzoek heeft behandeld is gevraagd om een nadere ruimtelijke motivering
Besluit:
Het college besluit de raad voor te stellen het verzoek te weigeren.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen
Het college besluit
- in te stemmen met de intentieverklaring Snel Internet buitengebied Provincie Utrecht en wethouder Rood te machtigen de intentieverklaring te ondertekenen.
- de Akoe hiervan op de hoogte te stellen.
Het college besluit:
- wethouder Lankreijer het contract met de accountant te laten ondertekenen.