Collegebesluitenlijst Eemnes 14 juni 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 21 juni 2016.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

Afwezig:
De heer N.L. Rood, wethouder

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 23
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Bezwaarschrift Stichting GeenPeil
Korte inhoud: Door Stichting GeenPeil is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college tot instelling van het aantal stembureaus, de locaties en de bezetting van de stembureaus en plaatsing van aanplakborden ten behoeve van het referendum op 6 april 2016. Dit voorstel heeft betrekking op de besluitvorming op het bezwaarschrift.
Het college besluit:
 Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en:
· het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren
· het bestreden besluit in stand te laten
· een vergoeding van de proceskosten in de bezwaarfase af te wijzen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1

Discussie raad verkeersfunctie Laarderweg
Korte inhoud: Aan de raad is toegezegd een discussie te voeren over de verkeersproblematiek van de Laarderweg, parallel aan de herziening van het Gemeentelijk Verkeer en vervoerplan (GVVP). Hiervoor is een discussienota opgesteld.
Het college besluit kennis te nemen van de gewijzigde discussienota Laarderweg verkeersluwer en veiliger van 9 juni 2016 en een informele discussie te voeren met de raad op basis van deze notitie in een aparte besloten bijeenkomst.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Vaststelling Buurt (-en wijk)indeling BEL: Eemnes
Korte inhoud: Met de vaststelling van deze Buurt (-en wijk)indeling Eemnes hebben zowel de diverse BEL medewerkers als diverse externe partijen een goede officiële CBS conforme ruimtelijke indeling en kaart om buurtgericht te gaan werken (cijfers verzamelen, beleid maken, communicatie naar burgers faciliteren etc).
Het college besluit de Buurt en Wijkindeling met gewijzigde namen van de buurten vast te stellen.

6.

Rondvraag / mededelingen