Collegebesluitenlijst Eemnes 15 maart 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 22 maart 2016

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 10
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Concept jaarverslag en jaarrekening 2015 Eemnes
Korte inhoud: Ten behoeve van de accountantscontrole is er een door het college vastgesteld exemplaar van het jaarverslag en de jaarrekening nodig.
Het college besluit tot het vaststellen van het concept jaarverslag en jaarrekening 2015

Eemnes ten behoeve van de accountantscontrole.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Bescherming en opvang
Korte inhoud: Het huidige gezamenlijke beleid- en uitvoeringsplan maatschappelijke zorg Gooi en Vechtstreek loopt af. Op basis van de ervaringen in 2015 wil de gemeente in samenwerking met betrokken partners het beleid bijstellen.
Het college heeft nog geen besluit genomen.

3.2.

Begrotingswijziging 2016 verkoop ambtswoning Wakkerendijk 7
Korte inhoud: In januari 2016 is besloten tot verkoop van de ambtswoning Wakkerendijk 7 voor een verkoopprijs van € 975.000,- kosten koper en de overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden per 1 maart 2016.
Het college besluit de Raad voor te stellen om de 10e begrotingswijziging vast te stellen voor de verkoop van de ambtswoning Wakkerendijk 7.

3.3.

Dienstverleningsovereenkomst Amersfoort
Korte inhoud: Het college besluit tot ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Amersfoort betreffende de regionale samenwerking op het Sociaal Domein voor het jaar 2015 en 2016. Dit betreft regionale inkoop, monitoring, relatiebeheer, contract- en accountmanagement en subsidieverstrekking aan zorgaanbieders in het kader van de Jeugdwet. Bijlage V : Ontwikkeling en inrichting van Team Zorg binnen Loket WIZ Amersfoort ontbreekt omdat deze geen betrekking heeft op de gemeente Eemnes.

Het college besluit in te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Amersfoort betreffende de regionale samenwerking op het sociaal domein voor het jaar 2015 en 2016.

3.4.

Kwartaalrapportage JEUGD over de maanden sep-dec.
Korte inhoud: De kwartaalrapportage JEUGD over de maanden sep-dec.
Het college besluit kennis te nemen van de gewijzigde bestuurlijke rapportage en deze ter informatie te verstrekken aan de raad.

3.5.

Kwartaalrapportage HBEL
Korte inhoud: De kwartaalrapportage HBEL wordt ter informatie aangeboden aan de raad.
Het college neemt kennis van de kwartaalrapportage HBEL en stuurt deze ter kennisname naar de raad.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Plan van Aanpak Afvalinzameling Eemnes
Korte inhoud: In de Sessie van 11 januari 2016 (bij de behandeling van de Bestuursopdracht Afvalinzameling Eemnes) heeft de wethouder aangegeven dat het college de voorkeur van een groot deel van de raad voor de uitwerking van model A overneemt. Naar het oordeel van het college maakt dit de opstelling van een bestuursopdracht overbodig. Thans kan worden overgegaan tot vaststelling van een Plan van Aanpak (PvA), waarin wordt aangegeven hoe de uitwerking zal plaatsvinden.
Het college besluit:

1 het Plan van Aanpak vast te stellen

2 deze ter kennis aan de Raad aan te bieden