Collegebesluitenlijst Eemnes 15 november 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 22 november 201

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem
De heer J.G. den Dunnen
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 45
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Kwartaalrapportage Q3 Jeugdhulp gemeente Eemnes
Korte inhoud: Voorliggende rapportage geeft inzicht in de geleverde jeugdhulp in Q3 2016. Deze rapportage borduurt voort op de rapportage Q1 en Q2 en is weer opgedeeld in een lokaal en regionaal deel. Om de cijfers van Q3 te kunnen duiden, zijn de cijfers van Q1 en Q2 ook weergegeven in de tabellen. Belangrijkste verschil ten opzichte van de rapportage over Q1 en Q2 is dat er regionaal meer cijfers (aantallen en financiën) beschikbaar zijn over de geleverde jeugdhulp waarmee extra tabellen in het regionale deel zijn toegevoegd.

Besluit: Het College besluit kennis te nemen van de kwartaalrapportage Q3 Jeugdhulp gemeente Eemnes en deze rapportage ter informatie te verstrekken aan de raad.

3.2.

Kernrandvisie Goyergracht
Korte inhoud: De concept kernrandvisie Goyergracht is gereed en kan ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Besluit: Het College besluit:

1. De Kernrandvisie Goyergracht vast te stellen.
2. Een bedrag van € 15.000 uit de Reserve LOP beschikbaar te stellen.
3. Vast te stellen de 4e begrotingswijziging 2017.

3.3.

Advisering concept beleidsplan bescherming en opvang
Korte inhoud: Het huidige gezamenlijke beleid- en uitvoeringsplan maatschappelijke zorg Gooi en Vechtstreek loopt af en moet geactualiseerd worden aan de nieuwe tijdsgeest na de overheveling van taken naar gemeenten in 2015. De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de bescherming en opvang van de meest kwetsbare inwoners is sinds 1 januari 2015 een stuk breder.

Besluit: In afwachting van aanvullende informatie wordt het voorstel aangehouden.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1

Groenplan Eemnes 2017-2027
Korte inhoud: In het Groenplan Eemnes 2017-2027 beschrijven we hoe we het groene karakter van Eemnes voor de toekomst op een hoogwaardige en duurzame manier gaan beschermen en verbeteren. Het groenplan is daarmee een afwegingskader bij nieuwe ontwikkelingen en beheer van het groen. Tevens is een groenbeheerplan opgesteld met maatregelen voor de periode 2017-2020.
Besluit: Het voorstel wordt in afwachting van aanvullende informatie aangehouden.

4.2.

Elektronisch Communiceren: Handboek Vervanging; Handboek kwaliteit
Korte inhoud: Het handboek Vervanging focust zich op het toepassen van digitale vervanging op informatie die (vooral analoog) wordt ontvangen en opgemaakt. Het handboek Kwaliteit borgt het vervangingsproces.

Besluit: Het College besluit akkoord te gaan met het toepassen van digitale vervanging via het Vervangingsbesluit.

4.3.

Integraal Huisvestingsplan Eemnes
Korte inhoud: De Memo Integraal Huisvestingsplan Eemnes is in afstemming met de schoolbesturen, schooldirecteuren en maatschappelijke instellingen tot stand gekomen. Op basis van de verkregen inzichten heeft het huisvestingsscenario waarbij Wegwijzer en Noorderlicht verhuizen naar Schoolpad 1 de voorkeur. Bij realisering van dit huisvestingsscenario, waarbij het Christelijk onderwijs hun huidige locaties verlaten en het schoolpad 1 als onderwijslocatie in gebruik nemen, ontstaat er onderwijsruimte op de bestaande locaties van Clusterschool en Hobbitstee/Noorderlicht.
Besluit: Het voorstel wordt in afwachting van aanvullende informatie aangehouden.