Collegebesluitenlijst Eemnes 16 augustus 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 23 augustus 2016.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 32
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Zomernota 2016
Korte inhoud: De zomernota 2016 is onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus

Het college besluit in te stemmen met de gewijzigde zomernota en deze ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Vaststellen gemeentelijke bijdragen en subsidies welzijn, sport, cultuur, gezondheid en maatschappelijke ondersteuning Eemnes 2015.
Korte inhoud: Volgens de subsidieverordening en mandaatregeling moeten sommige voorlopig verleende subsidies vastgesteld worden op grond van de ingeleverde verantwoording na afloop van het subsidiejaar.

Het college besluit
- de subsidies 2015 vast te stellen volgens bijgaand overzicht
- de instellingen hierover te informeren
- de subsidie van Versa nog niet vast te stellen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Programmabegroting 2017 RUD Utrecht
Korte inhoud: Op 7 juli jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht de programmabegroting van 2017 vastgesteld. Ter informatie wordt deze nu aan de gemeenteraad aangeboden.
 

Het college besluit de programmabegroting 2017 van de RUD Utrecht ter informatie aan de gemeenteraad te zenden via bijgevoegd memo.

4.2.

Jaarcijfers SBL
Het college neemt kennis van de jaarcijfers van de Stichting Binnensport Laren 2015, het bedrijfsplan 2016 en de cijfers van het eerste kwartaal 2016.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Prestatieafspraken 2016
Korte inhoud: Voor u liggen de eerste prestatieafspraken nieuwe stijl. de woningwet geeft aan dat , op basis, van de Woonvisie er jaarlijks prestatieafspraken gemaakt moeten worden. De opstelling van deze afspraken is eind 2015 gestart, de volgende opstelling, prestatieafspraken 2017, is al gestart en zal uiterlijk december van dit jaar gereed zijn. de ervaringen opgedaan bij de opstelling van de prestatieafspraken 2016 zullen daarin zeker meegenomen worden. In deze afspraken hebben we ons dus beperkt tot afspraken voor 2016, niet zijnde nieuwbouw.

Het college besluit:
- in te stemmen met de prestatieafspraken 2016
- wethouder Lankreijer te machtigen om de prestatieafspraken namens het college te ondertekenen
- de prestatieafspraken ter kennisname aan de gemeenteraad te zenden
- de gemeenteraad voor te stellen een Ronde te beleggen waarvoor de Alliantie uitgenodigd wordt en waarin de raad haar input voor de prestatieafspraken 2017 kan geven.
- de Alliantie te verzoeken de onjuiste aantallen 2016 in de prestatie-afspraken te wijzigen.

6.

Rondvraag / mededelingen
Het college stemt in met de benoeming van mw Van Weering tot lid van de Raad van Commissarissen van de Tomin Groep.