Collegebesluitenlijst Eemnes 16 februari 2016

Hier kunt u de ondertekende besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 23 februari 2016

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen
De heer N.L. Rood wethouder
De heer B. Epema, loco-secretaris

Afwezig:
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 6
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
Inzake 2.6: Kadernota 2017:
Het college besluit kennis te nemen van de Kadernota 2017 van de VRU en bijbehorende gewijzigde zienswijze. Het college legt de gewijzigde zienswijze ter vaststelling aan de gemeenteraad voor.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Eemnes - Accordering definitieve ontwerp Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017
Korte inhoud: De VNG heeft in overleg met alle gemeenten de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 ontwikkeld. Om deze ontwerpselectielijst te kunnen aanbieden aan de minister van OCW dient deze selectielijst te worden ondertekend door de zorgdrager op basis van de Archiefwet, zijnde het College van Burgemeester en Wethouders. De instemming moet voor 29 februari 2016 bij de VNG worden aangeboden.
Het college besluit in te stemmen met Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017.

2.2.

Aanvullend voorstel Politie Keurmerk Veilig Wonen
Korte inhoud: Tijdens de behandeling van de subsidieverordening Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) in de raadsessie van 7 december 2015 is toegezegd een aanvullend voorstel te maken met een aanvullend budget en het kosteloos maken van een PKVW-advies. Voorgesteld wordt; indien bewoners bij de PKVW erkende bedrijven Come Home en Lockwell een advies aanvragen, de advieskosten ad €75,- incl. BTW in mindering worden gebracht. De gemeente en niet de bewoner betaalt deze kosten tot een totaal van €1.500,- Dit betekent concreet dat 20 woningen voorzien kunnen worden van gratis advies.
Het college besluit:
- In te stemmen met het voorstel;
- De kosten van € 1.500 te verwerken in het rekeningresultaat 2016;
- Via een memo aan de raad de toezegging hieromtrent af te handelen.

2.3.

Bezwaar inzake weigering handhavend op te treden betreffende het gebruik van een perceel en loods.
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft advies uitgebracht.
Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het

bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

2.4

Waarderen en afschrijven

Korte inhoud: De gemeenteraad heeft in december 2015 de nieuwe verordening 212 vastgesteld, hierin is bepaald dat het college in een nota de wijze van waarderen en afschrijven verder uitwerkt. Teneinde in de jaarrekening van 2015 deze goed te verwerken, dient het college bijgaande nota als uitgangspunt voor 2015 vast te stellen.

Het college besluit:

1. Het college stelt de nota waarderen en afschrijven vast m.i.v. boekjaar 2015;

2. Nadat de nieuwe regels van het BBV medio 2016 bekend zijn wordt de nota geactualiseerd en aangeboden aan de commissie begroting & verantwoording;

3. Dat de PH financiën de nota waarderen en afschrijven mee zal nemen naar het portefeuille-houdersoverleg financiën en Laren en Blaricum zal adviseren deze methode ook te hanteren.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Niet innen ouderbijdrage 2015.
Korte inhoud: In de Jeugdwet is geregeld dat voor jeugdhulp met verblijf een ouderbijdrage is verschuldigd. Als een kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als het kind voor een dagdeel buitenshuis verblijft, dan wordt er een ouderbijdrage geheven. Het gaat om kinderen die bijvoorbeeld in een pleeggezin verblijven of in een ggz-instelling. De bijdrage is omstreden, omdat eenzelfde bijdrage niet geldt voor kinderen met een lichamelijke aandoening die bijvoorbeeld in het ziekenhuis liggen. Ook vervalt de bijdrage zodra een jongere 18 jaar geldt, want voor volwassenen geldt deze bijdrage niet. Daarnaast worden vraagtekens gesteld bij de kosteneffectiviteit van de ouderbijdrage. Een groot deel van de bijdrage zou opgaan aan de administratie ervan.
Het college besluit:

1. De inning van de ouderbijdrage door het CAK met terugwerkende kracht stopzetten per 1 januari 2015 voor jeugdigen waarbij de zorg vóór 2015 is gestart op grond van de Wet op de

Jeugdzorg en die doorloopt in 2015.

2. De inning van de ouderbijdrage door het CAK met terugwerkende kracht stop te zetten voor jeugdigen waarbij de zorg in 2015 is gestart.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Scenario's Huis van Eemnes
Korte inhoud: Ten aanzien van het Huis van Eemnes zijn de verschillende scenario's in beeld gebracht en financieel doorgerekend. Deze worden thans voorgelegd voor het maken van een keuze t.a.v. de ontwikkeling en realisatie van het Huis van Eemnes.
Het college stelt de raad voor:

1. op basis van de verkenning van scenario’s te kiezen voor ontwikkeling van het Huis van Eemnes door uitbreiding en gedeeltelijke vervangende nieuwbouw van De Hilt in één of twee

bouwlagen (scenario 2/3).

2. in te stemmen met de voorgenomen privatisering van De Hilt, een nieuw organisatiemodel met een beheer- en exploitatiestichting, een programmaraad en een gebruikersoverleg alsmede het stappenplan voor de privatisering.

3. in 2016 af te zien van een extra taakstelling van € 30.000, maar het college op te dragen zich in te spannen in samenwerking met De Hilt en de Bibliotheek Gooi en Meer extra inkomsten te genereren en/of de uitgaven te verlagen.

4. een voorbereidingskrediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor het vervolgproces.

5. de 8e begrotingswijziging (i.v.m. voorbereidingskrediet) vast te stellen.

NB Wethouder den Dunnen tekent aan niet met punt 1 van dit besluit in te stemmen minderheidsstandpunt).

4.2

Memo digitalisering bouwvergunningen

Het college stemt in met het memo en leidt dit door naar de raad.

4.3

Benoeming gemeentesecretaris Eemnes tot gemeentesecretaris/lid directieraad BEL Combinatie.

Conform AB-besluit van 15 december 2015 is de gemeentesecretaris van Eemnes benoemd in de directieraad van de BEL Combinatie met ingang van 1 januari 2016. Dit voorstel gaat over de benoeming per die datum van de gemeentesecretaris, mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, in de combinatiefunctie gemeentesecretaris/lid directieraad.

Op grond van deze benoeming zal ook de inschaling voor mevrouw Ruizeveld de Winter met ingang van 1 januari 2016 worden aangepast aan de indicatieve waardering van de functie. Daarnaast wordt haar tijdelijke benoeming tot kwartiermaker van de BEL Combinatie met ingang van 1 januari 2016 ingetrokken.

Het college besluit:

  1. Intrekken benoeming gemeentesecretaris mw E.L. Ruizeveld de Winter tot kwartiermaker BEL Combinatie met ingang van 1 januari 2016.
     
  2. Benoeming gemeentesecretaris mw E.L. Ruizeveld de Winter in de combinatiefunctie gemeentesecretaris /lid directieraad BEL Combinatie met ingang van 1 januari 2016.
  3. Uitvoering te laten geven aan de twee bovenstaande besluiten in een rechtspositioneel besluit aan mw E.L. Ruizeveld de Winter.

5.

Rondvraag / mededelingen