Collegebesluitenlijst Eemnes 17 mei 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 24 mei 2016.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 19
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Uitvoering project Vogelboulevard
Korte inhoud: In 2015 is het college akkoord gegaan met de aanleg van een zg. Vogelboulevard en de hiervoor benodigde subsidie. De uitvoering van dit project ligt in handen van Natuurmonumenten. Door omstandigheden heeft de uitvoering vertraging opgelopen. Dit memo beoogt een stand van zaken te geven.
Het college neemt kennis van de inhoud en de strekking van het memo Vogelboulevard

2.2.

Vaststellen jaarrekening en jaarverslag 2015 Eemnes
Korte inhoud: Jaarlijks legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde bestuur. Dit gebeurt door het ter vaststelling aanbieden van de jaarrekening.
Het college besluit:

1. Het jaarverslag (deel A) en de jaarrekening 2015 vast te stellen met een voordelig saldo van
     € 941.034

2. Het jaarverslag (deel B) en de productenrealisatie 2015 vast te stellen

3. Indien zich vanuit de Regio nog nagekomen wijzigingen binnen het Sociaal Domein voordoen, deze te verwerken in 2016 en de raad hierover separaat te informeren.

4. Kennis te nemen van de controleverklaring en het verslag van bevindingen behorend bij de jaarstukken 2015

5. Bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

2.3

Jaarrekening 2015 en begroting 2016 VRU

Het college besluit de jaarrekening 2015 en begroting 2017 van de VRU ter kennisgeving aan te nemen.
Het college besluit de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 van de VRU ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad en de gemeenteraad voor te stellen de bijgevoegde zienswijze in te dienen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Allonge op de Samenwerkingsovereenkomst Zuidpolder, Notitie grondexploitatie 2016 en Jaarplan Zuidpolder
Korte inhoud: Het projectbureau Zuidpolder stelt elk jaar stukken op waaronder een jaarplan en een actualisatie van de grondexploitatie. Daarnaast is er in 2015 een Allonge opgesteld die er in voorziet dat de door de gemeenteraad van Eemnes vastgestelde Woonvisie Eemnes 2015 wordt geïntegreerd in de plannen voor Zuidpolder. Nu besluitvorming in Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft plaatsgevonden worden de stukken aan de raad aangeboden.

Het college besluit:

1. in te stemmen met de doorvertaling van de Woonvisie Eemnes 2015 in de afspraken met de marktpartijen ten aanzien van Zuidpolder, zoals verwoord in de ‘Allonge Project Zuidpolder Woningbouw te Eemnes’
2. de raad goedkeuring te vragen om deze allonge te sluiten met de marktpartijen in Zuidpolder vanwege het feit dat afgeweken wordt van een aantal eerder door de raad vastgestelde kaders
3. in te stemmen met de ‘Notitie Grondexploitatie 2016’ en het ‘Jaarplan 2016’ van het projectbureau Zuidpolder
4. de ‘Notitie Grondexploitatie 2016’ en het ‘Jaarplan 2016’ ter informatie aan de raad aan te bieden
5. gelet op het bepaalde in artikel 55 van de Gemeentewet op grond van het belang genoemd in artikel 10, onder f en g van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen omtrent het tijdens de vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan het college zijn overlegd tot het einde van het exploitatietraject Zuidpolder
6. gelet op het bepaalde in artikel 25, lid 2 en 3 van de Gemeentewet op grond van het belang genoemd in artikel 10, onder f en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de raad te verzoeken de geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de stukken die aan de raad zijn/worden overlegd en het besprokene hieromtrent

3.2.

Ombudsfunctie
Korte inhoud: Per eind augustus 2015 is de regionale ombudsman daadwerkelijk begonnen met de behandeling van klachten op het gebied van het sociaal domein. Als bijlage is het jaarverslag 2015 opgenomen.

Het college besluit het jaarverslag van de ombudsman voor kennisgeving aan te nemen en door te sturen naar de leden van de gemeenteraad, eveneens ter kennisneming.

3.3.

Nadere regels behorende bij de Verordening jeugdhulp gemeente Eemnes 2016
Korte inhoud: Met de voorliggende nadere regels wordt zo concreet mogelijk aangegeven hoe op basis van de verordening uitvoering wordt gegeven aan o.a. de toegang en het persoonsgebonden budget (PGB). Op basis van de ervaringen in 2015 door het Jeugd en Gezinsteam, inkoop 2016 en aansluiting bij werkwijze HBEL zorg zijn de nadere regels aangepast.


Het college besluit: Nadere regels Verordening Jeugdhulp gemeente Eemnes 2016 vast te stellen en de nadere regels Verordening Jeugdhulp gemeente Eemnes 2015 in te trekken. Met het vaststellen van de nadere regels wordt door het college gevolg gegeven aan de uitvoering van de kaders zoals vastgesteld in de verordening jeugdhulp Eemnes 2015.

2. Het financiële besluit Jeugdhulp Eemnes 2016 vast te stellen en het financiële besluit Jeugdhulp Eemnes2015 in te trekken.

3. Akkoord te gaan met de reactie met bijbehorende aanpassingen op het advies van de adviesraad Eemnes.

3.4.

Gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Eemnes 2015
Korte inhoud: Jaarlijks dient een gemeentelijk jaarverslag te worden ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs en ter kennis te worden gebracht aan de gemeenteraad. Verantwoording wordt gedaan over het jaar 2015.
Het college besluit: (1) het gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Eemnes 2015 vast te stellen en (2) de raad via de lijst ingekomen stukken in kennis te stellen van het gemeentelijk jaarverslag.

3.5.

Uitvoering CAK taken naar regio
Korte inhoud: Gemeenten heffen een eigen bijdrage voor Wmo ondersteuning. Het CAK is de instantie die de eigen bijdrage berekent en int namens de gemeenten. Door het regionaal directieoverleg Sociaal Domein is geconstateerd dat de huidige werkwijze niet optimaal is.
Het college besluit om:

Er mee in te stemmen dat de regio Gooi en Vechtstreek, voor zover relevant voor haar werkzaamheden in het kader van het contractbeheer m.i.v. 2016, communiceert met het CAK en aanbieders m.b.t. de eigen bijdrage.

- De manager contractbeheer Sociaal Domein te mandateren om de gegevens van het CAK en de facturering door aanbieders te vergelijken, geconstateerde verschillen uit te zoeken en aanbieders hierop aan te spreken. Hiervoor wordt de manager contractbeheer Sociaal Domein namens het college van Eemnes geautoriseerd om gebruik te maken van de EB-PAR module.

- De manager contractbeheer Sociaal Domein te mandateren om, waar van toepassing, gegevens in de EB-Par module namens het college van Eemnes te muteren.

- In het najaar van 2016 deze nieuwe werkwijze te evalueren.

3.6.

Bestuurlijk wederhoor "Zicht op de civil society in de BEL-gemeenten" van de Rekenkamercommissie BEL.
Korte inhoud: Tot uiterlijk 20 mei a.s. kan een bestuurlijke reactie worden gegeven ten aanzien van de rapportage "zicht op de civil society in de BEL gemeenten" van de rekenkamercommissie BEL.
Het college besluit in te stemmen met de gewijzigde bestuurlijke reactie.

3.7.

Uitwerkingsplan 4 en omgevingsvergunning voor Heemweide 2.2
Korte inhoud: Het 4e uitwerkingsplan, Heemweide 2.2 en de aanvraag om een omgevingsvergunning voor 37 woningen hebben vanaf 24 maart 2016 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerpuitwerkingsplan is daarnaast voor advies voorgelegd aan de ronde. De vergunning kan nu worden verleend.
Het college besluit om het 4e Uitwerkingsplan voor Zuidpolder vast te stellen en de omgevingsvergunning, inclusief de afwijking van de goot- en nokhoogte, te verlenen

3.8.

Verzoek om tegemoetkoming in planschade
Korte inhoud: Er is een verzoek ingediend op grond van de planschadeverordening. Er is inmiddels advies uitgebracht over dit verzoek. Hiermee kan er een beslissing genomen worden op het verzoek. Daarnaast heeft men een beroep gedaan op de Wet Dwangsom ook hierover moet een besluit genomen worden.
Het college besluit om
- het verzoek om planschade gelet op het uitgebrachte advies af te wijzen en het drempel-bedrag niet terug te betalen op grond van de Verordening.

- het beroep op de Wet Dwangsom af te wijzen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

4.1.

Milieujaarverslag 2015 en jaarverslag 2015 RUD
Korte inhoud: De gemeente is verplicht om jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen. In het milieujaarverslag worden de activiteiten beschreven die op het gebied van milieu zijn uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden wordt door de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) uitgevoerd. De resultaten van de werkzaamheden van de RUD zijn opgenomen in het jaarverslag 2015 van de RUD.

Het college besluit:
- het milieujaarverslag 2015 vast te stellen;
- Het jaarverslag 2015 RUD vast te stellen;
- Het milieujaarverslag 2015 en het jaarverslag RUD 2015 inclusief de vierde kwartaalrapportage van de RUD ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden;
- Het milieujaarverslag en het jaarverslag RUD toe te zenden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Provincie Utrecht.

4.2.

 

 

 

 

 

Vaststellen bestemmingsplan Zonneveld A1, Eemnes.
Korte inhoud: Planologisch mogelijk maken van de ontwikkeling van een zonneveld op de locatie langs de A1, ten westen van de Wakkerendijk en ten zuiden van de Eikenlaan.
Gewijzigd akkoord
Het college besluit:
- in te stemmen met de gewijzigde nota van zienswijze en ambtshalve wijzigingen;
- in te stemmen met de anterieure overeenkomst;
- het bestemmingsplan inclusief de gewijzigde nota van zienswijze, gewijzigd ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

4.3

BO GVVP
Het college besluit de gewijzigde BO GVVP vast te stellen en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

5.

Rondvraag / mededelingen
Geen.